Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách, v jiných výchovných institucích a v pedagogicko psychologických poradnách.

Pedagogicko psychologické poradenství v ČR je vykonáváno v rámci školských poradenských zařízeních, ŠPZ (tj. PPP a SPC) a školních poradenských pracovišť, ŠPP (tj. tým školní psycholog/speciální pedagog + výchovný poradce + školní metodik prevence, kteří působí přímo ve škole). Do budoucna se očekává začlenění také středisek výchovné péče (tj. SVP) do systému pedagogického poradenství.[1]


Hlavní okruhy činnosti psychologů ve školách

Ve školním prostředí stojí psycholog mezi žáky, pedagogy, vedením školy, zákonnými zástupci a externími organizacemi/institucemi (PPP, SVP, SPC, OSPOD, zdravotnické instituce,...). Práce je tedy pestrá a náročná, každá škola má jiné potřeby, což je dáno typem školy, regionem a skladbou žáků. Proto je pro úspěšnou spolupráci nezbytná dohoda mezi vedením školy a školním psychologem o cílové zakázce a jejím naplňování. Obvykle není ve škole další psycholog, který by rozuměl specifikům psychologické práce, proto se může stát, že některé představy vedení školy jsou nerealizovatelné a je nutné je diskutovat.[2] Psycholog je oprávněn realizovat pouze činnosti, k nimž získal kompetence v rámci pregraduálního studia či v různých výcvicích a kurzech.

Pracovní náplň školního psychologa se žáky a studenty

 • diagnostika, depistáž - účast při zápise do 1. tříd ZŠ, vyhledávání žáků s SPU, individuální diagnostické činnosti, zjitování klimatu třídy, vytváření různých anket a administrace různých dotazníků (např. SORAD, B-3, B-4, dotazník volby povolání apod.)
 • příprava na diagnostiku a depistáž - příprava, vyhodnocování a interpretace výše vyjmenovaných činností
 • konzultace, poradenská a intervenční práce - poskytování psychologického poradenství, poskytování krizové intervence, kariérového poradenství, zajišťování společných konzultací pro žáky a rodiče, péče o integrované žáky, skupinová práce zaměřená na osobní rozvoj žáků, participace na vedení preventivních programů a aktivit zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole
 • příprava na konzultace, poradenské a intervenční práce - metodická podpora pedagogů při sestavování IVP pro integrované žáky, příprava a vyhodnocování činností vyjmenovaných o odrážku výše
 • jiné aktivity - výjezdové akce se školou s psychologickou náplní, administrativa a dokumentace, participace na přípravě přijímacího řízení[3]

Pracovní náplň školního psychologa s rodiči, pedagogy a dalšími subjekty

 • konzultace, poradenské a intervenční práce - příprava a naplňování IVP, individuální konzultace s pedagogy a rodiči, krizová intervence, participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele s třídou, kariérní poradenství
 • příprava na konzultace, poradenské a intervenční práce - příprava a vyhodnocování činností uvedených v odrážce výše
 • metodická a vzdělávací činnost - metodická podpora třídním učitelům, realizace besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, příprava a účast na zápisu do 1. tříd ZŠ + s těmito činnostmi související příprava
 • jiné aktivity - dokumentace, administrativa, konzultace s metodikem prevence, koordinace ŠPP, účast na pracovních poradách školy, koordinace poskytování poradenských služeb mimo školu žákům, spolupráce s dalšími zařízeními, další vzdělávání[3]


Hlavní okruhy činnosti psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách (PPP)

Hlavní součást činnosti PPP je přímá práce s dětmi od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělávání a s jejich rodiči formou individuální a skupinové péče.[1]

 • komplexní a cílená diagnostika žáků s výukovými a výchovnými potížemi, které ovlivňují jejich vzdělávání, žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • posuzování připravenosti na školu
 • individuální psychologická diagnostika jako podklad pro 1) návrhy na podpůrná opatření, 2) zařazování žáků se závažnými vývojovými poruchami do škol, tříd a studijních skupin, a 3) doporučení ke vzdělávání žáků se SPUCH (specifickými poruchami učení a chování)
 • skupinová a individuální diagnostika v oblasti kariérního poradenství
 • poradenské intervence u žáků, rodičů a pedagogů v případech problémů zasahujících do vzdělávání žáka
 • individuální poradenská péče o žáky nadané
 • individuální práce se žáky s rizikovým chováním, adaptačními, sociálními a osobnostními problémy
 • krizová intervence
 • metodické vedení pedagogických pracovníků škol, zákonných zástupců, spolupráce se ŠPP
 • spolupráce na tvorbě podkladů pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s odbornými pracovníky v PPP i mimo ni[4]


Hlavní okruhy činnosti psychologů ve speciálně pedagogických centrech (SPC)

Základní tým ve složení speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník podporuje klienty v předškolním věku, žáky integrované do škol a klienty s těžkým zdravotním a kombinovaným postižením, kteří nemohou docházet do škol (typicky ve věku 3 - 19 let). Obsahem činnosti týmu je speciálně pedagogická a psychologická podpora klientům, zákonným zástupcům a školám.[1]

 • depistáž klientů se zdravotním postižením
 • speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku klientů se zdravotním postižením
 • poradenské, konzultační, terapeutické a metodické činnosti pro klienty, rodiče a pedagogické pracovníky
 • speciálně pedagogické stimulační a vzdělávací činnosti pro klienty s těžkým a kombinovaným postižením
 • participace při přípravě IVP pro integrované žáky se zdravotním postižením
 • zpracovávání odborných podkladů a posudků pro správní rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání
 • kariérové poradenství pro klienty se zdravotním postižením
 • prevence sociálně patologických jevů[1]


Hlavní okruhy činnosti psychologů ve střediscích výchovné péče (SVP)

Cílem SVP je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dětí. Klienty SVP jsou žáci a studenti od 3 let věku do ukončení školní docházky, nejdéle do 26 let. Činnosti SVP mohou výt realizovány ambulantně, stacionárně a internátně.[1]

 • psychologická diagnostika poruch chování, sociálního vývoje a osobnosti
 • individuální, skupinová a rodinná terapie
 • participace na přípravě a realizaci cílených programů proti rozvoji šikany a dalšího sociálně patologického chování
 • participace na přípravě a realizaci cílených speciálně pedagogických programů pro určité skupiny klientů, jakými jsou např. děti a studenti s obtížemi v začleňování se mezi vrstevníky, a děti a studenti s poruchami chování.
 • kariérní poradenství[1]


Odkazy

Doporučená literatura

Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Braun, R., Marková, D., & Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál.

Long, M., Wood, C., Littleton, K., Passenger, T., & Sheehy, K. (2011). The Psychology of Education. London: Routledge.

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Zapletalová, J. (2020). Školní poradenská pracoviště (ŠPP). Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/pedagogicko-psychologicke-poradenstvi/skolni-poradenska-pracoviste
 2. Braun, R., Marková, D., & Nováčková, J. (2014). Praktikum školní psychologie. Praha: Portál.
 3. 3,0 3,1 Štěch, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. Praha: Portál.
 4. Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice (2020). Standardní činnost odborných pracovníků v PPP. Dostupné z: https://www.pppcb.cz/standardni-cinnost-odbornych-pracovniku-v-ppp

Klíčová slova

školní psychologie, poradenská psychologie, pedagogicko psychologické poradenství