Identita (psychologie)

 • identitou rozumíme prožívání toho, čím jedinec je, ať už jako individuum nebo jako člen lidského společenství
 • v rámci sociální psychologie existuje několik přístupů k jejímu zkoumání
 • všechny se však shodují v tom, že identita jednotlivce se vyvíjí v konkrétním kulturním a sociohistorickém kontextu
 • identitu jedince lze posuzovat jako:
 1. proces - sebepoznávání a konstrukce spolu s hledáním a zvnitřňováním osobní ideologie
 2. obsah - uvědomované charakteristiky, kterými se jedinec odlišuje a které má společné s ostatními
 • je relativně stabilní vzhledem k osobním hodnotám a normám
 • v sociální kontextu se identita vyvíjí identifikováním se se sociálními rolemi
 • vytváří se příslušnost k sociální skupinám
 • během vývoje identity člověk porovnává subjektivní a objektivní identitu (jak se vidí on a jak ho vidí druzí) a snaží se jejich přiblížení
 • identita je tvořená jednak vrozenými a jednak získanými charakteristikami, ty si může člověk často vybrat, ale jen v rámci určitých společenských a kulturních vlivů
 • společnost a kultura značně ovlivňuje konstruování osobní identity – tzv. kulturní relativita identity
 • v kulturách se liší nejen obsah identity ale i způsob jejího dosahování a fungování
 • existují však určité universalie, např. všude se lidé považují za fyzicky odlišné od jiných
 • v průběhu historie se konstruování identity také velmi měnilo, ve středověku byl jedinec determinován hlavně narozením se do určitého kontextu a pohlavím, až v moderní společnosti se stává identita procesem volby a rozhodování
 • také v různém uspořádání společnosti se vyvíjí identita různě, v západní kultuře se jedinec konstruuje pojmy jako je nezávislý, činný, zaměřený na sebe, proti tomu stojí nezápadní pojetí člověka vzájemně propojeného s ostatními, kdy
 • klíčové jsou pojmy jako holistický, kolektivní, vzájemně závislý, společenský
 • dodnes existují výrazné rozdíly v sebekonstruování dané pohlavím


Teorie ego - identity - Erikson

 • vychází z psychoanalýzy, ale zdůrazňuje psychosociální podstatu identity
 • tato teorie na dlouhý čas ovlivnila zkoumání identity
 • identita se utváří spojením identifikace z dětství, současné a základních životních závazků
 • rozlišuje:
 1. ego identitu - umožňuje jistotu, že tak jak udržujeme rovnováhu sami, budou ji u nás vnímat i ostatní
 2. self identitu - aspekt sebevnímání
 • důležité v jeho teorii jsou:
 1. krize identity
 2. institucionalizované moratorium - v adolescenci je umožněno institucemi jedincovi ozkoušet si role dospělého
 3. boj mezi egem a superegem o dominanci v osobnosti - čím těžší, tím horší je krize identity
 4. stupně hodnotové orientace - morální stádium - děti, víra v autoritu, ideologické stadium - adolescence, snaha asimilovat různé zdroje autority, etické stadium - dospělost, přijetí zodpovědnosti


Teorie ego identity - J.E.Marcia

 • přeformuloval a doplnil Eriksonovu teorii
 • pro styl formování identity je podle něj důležitá:
 1. krize - pochybnosti o rodiči definovaných hodnotách
 2. závazek - výběr osobních cílů a hodnot
 • rozlišuje 4 stavy identity:
 1. difuzní - před vyvíjením identity
 2. předčasné uzavření - převzaté hodnoty
 3. moratorium - zkoumání alternativ
 4. dosažení identity - stabilní systém závazků
 • identita je pak relativně stabilním výsledkem osobního vývoje


Teorie identity v symbolickém interakcionismu - Styker

 • založeno na analýze vztahu self, role a společnosti
 • self je hierarchická soustava internalizovaných rolí – identit, které se vyznačují:
 1. výrazností - podle toho mohou být vyvolány v různých situacích
 2. významností - podle toho, nakolik tento obraz odpovídá ideálnímu já
 • výraznost i významnost vychází z rolového závazku - vztah mezi rolí a interpersonálními vazbami


Teorie sociální identity

 • pojem sebe obsahuje osobní a sociální identitu, člověk se snaží udržet pozitivní obě dvě
 • tato teorie se zabývá udržením si pozitivní sociální identity (vysoké skupinové sebehodnocení)
 • k jejímu zvýšení existuje mnoho cest, např. snaha zlepšit svou pozici ve skupině, porovnávání s jinou skupinou
 • výzkum teorie sociální identity využívá tzv. model minimální skupiny - lidé jsou rozděleni náhodně do skupin a mají hodnotit, i přes náhodnost vždy hodnotí svou skupinu lépe než ostatní


Etnolingvistická teorie identity

 • jazyk jako významná dimenze skupinové identity, ve které se porovnává s jinými skupinami
 • autoři se zabývají tzv. skupinovou vitalitou (schopnost přežít), která závisí na:
 1. statutu
 2. demografické síle
 3. institucionální podpoře a kontrole


Sociálně konstruktivistický přístup

 • jedním z nich je Herrého etnogenetika
 • zabývá se metodami, kterými lidé v běžném životě dávají význam svému jednání
 • v souvislosti s identitou používá Harré pojmy
 1. individuální sociální bytost - interakce posle sociálního scénáře probíhající denně
 2. personální bytost - vnitřní smysl bytí, který se často liší od sociální obrazu, který člověk vytváří
 • nejdůležitější není samotná osobnost a její aktivity, ale to, jak tyto věci vysvětluje, to to vypovídá o konstruktovém systému, ze kterého se já skládá


Analýza struktury identity - integrující teorie - Weinreich

 • zabývá se mimo jiné identifikací s druhým, která může být:
 1. empatická (vnímání podobnosti)
 2. rolově modelová - idealistická, kontraidentifikace, rozporná konfliktová identifikace - vzniká spojením předchozích dvou

Zdroje