Identita v adolescenci

 • v této fázi se završuje rozvoj identity
 • mnohdy jde o převzetí modelu, který je pro danou sociální pozici charakteristický
 • součástí je rozvoj mužské a ženské role a navazování hlubších partnerských vztahů
 • člověk je identifikován tím, ke komu patří
 • identita se odráží i ve způsobu prožívání a uvažování
 • projevuje se též potřeba oddálit dospělost tzv. adolescentním moratoriem
 • adolescent je považován jako dospělý a vyžaduje se od něj patřičné chování
 • adolescenti již neodmítají radikálně normy a hodnoty presentované dospělými, ale zujímají k nim radikální postoj
 • v adolescenci se mění i sociální role, především v profesní oblasti, tato proměna se odráží ve vztahu k učitelům i rodičům, nezávislost na jejich autoritě se mění za závislost na vztazích s vrstevníky

Marcia

 • při vývoji identity kombinoval přítomnost krize, hledání a závazků
 • na základě toho definoval 4 potenciální stavy identity:
 1. difúzní identita - člověk v této fázi, stavu neprožívá krizi ani závazek, je velice snadno ovlivnitelný vrstevníky, často mění názory v souladu s očekáváním skupiny, které je členem, jeho sebehodnocení je závislé na hodnocení druhých
 2. náhradní identita - stav, ve které jedinec své postoje, normy nekriticky přebírá od autorit, bez potřeby ověřovat je vlastní zkušeností
 3. status moratoria je krize identity, spojená s pocity úzkosti a pochybnostmi, aniž by jedinec na sebe bral skutečné závazky, toto období je plné experimentací a zkoušení si rolí.
 4. dosažená identita - krize zažehnána, otázky čím jsem, co jsem jsou vyřešeny, dosažená identita spojuje přítomnost, budoucnost i minulost ve smysluplný celek, stadium moratoria a dokončené identity svědčí o vyspělosti jedince, lidé v tomto stavu mají vyšší self - esteem a mnohem větší blízkost reálného a ideálního já, lidé ve fázi náhradní a difúzní identity jsou často dogmatičtí, neflexibilní, mají nízké self - esteem
 • nejde o vývojové fáze vývojové identity, problematické je, že se adolescent nachází ve stejnou dobu v různých stádiích
 • identitu ovlivňuje osobnost, rodina, vrstevníci
 • rodina zde stále vystupuje v roli bezpečné základny, která by měla jedinci umožňovat expanzi do světa, pokud tomu tak je, podporuje vývoj identity správným směrem, jedinci, kteří mají dobrý vztah s rodiči, ale není jim umožněna expanze, se často nacházejí ve stavu náhradní identity, jedinci s difúzní identitou jsou často z rodin s problematickými vztahy uvnitř


Zdroje