Informační systém

Informační systém (IS) lze chápat jako systém vzájemně propojených prostředků a procesů, které slouží k ukládání, zpracovávání a poskytování informací. Pojem procesy chápeme jako funkce, které zpracovávají vstupní informace, jež se v systému přemění na informace výstupní. Jinými slovy, procesy jsou funkce, které zajišťují sběr, přenos, uložení, zpracování a distribuci informací.

informace - subjekt, který obsahuje pro nás důležitá data a úlohou IS je tyto informace poskytovat

Automatizovaný informační systém

Moderní typ informačního systému, využívá informační techniku a technologii. Informace zde mají podobu dat a jsou uložené v bázích dat. Obsáhlejší texty, obrazy a záznamy znaků lze uchovávat na menší ploše. Je možné je technicky přenášet a umožňují vícehlediskový přístup k poznatkům uloženým v počítačových bázích dat. [1]

Typy IS

2 hlavní třídy:

podnikové informační systémy (Enterprise Information Systems, EIS)

 • Systémy, které provozují podniky a organizace samy pro sebe, s vlastními daty. Přístup k nim mají jen jejich pracovníci podle individuálně nastavených oprávnění.

veřejné informační systémy (Public Information Systems)

 • Tyto systémy uchovávají a nabízejí informace, k nimž má přístup veřejnost či komunita. O jejich provoz se starají různé instituce a financují ho různými způsoby: z vlastních prostředků, z dobročinných příspěvků, z veřejných rozpočtů, z výnosů z reklamy, aj. Jako příklady lze uvést informační systémy pro veřejné knihovny a muzea nebo různé webové informační systémy. [2]

Rozdělení informačního systému

 • podle informačního prostředí - členění podle typu objektu
 • podle organizační úrovně řízení .
 • podle převládající funkce IS , rozdělení na :
  dokumentografické (též dokumentačně-rešerní - Storage and Information Retrieval Systems),
  faktografické (Management Information Systems),
  měřicí, regulační (používané v IS pro řízení technologických procesů).
  
 • podle režimu činnosti:
  individuální zpracování požadavků (např. na mikropočítači),
  dávkové zpracování dat (tradiční AISŘ na střediskových počítačích),
  zpracování dat v reálném čase (rezervace letenek, technologické procesy, diagnostické systémy, automatizované knihovnické procesy),
  zpracování dat v distribuované bázi dat (na vzestupu).[3]


Vlastnosti, které by kvalitní IS měl splňovat:

 • Obsahovat informace, které uchovává, analyzuje a s potřebnou rychlostí předává procesům.
 • Obsahovat informace o konkurenci, světovém trhu, trendech výroby, optimalizaci výrobních procesů, o místech působnosti firmy, o strategických cílech a podobně.
 • Obsahovat moduly pro zjednodušení a urychlení výroby, čímž je míněno hlavně urychlení a zefektivnění návrhu výrobků, technologická příprava výroby a její řízení.
 • Umožňovat rychlou komunikaci pracovníků firmy, jednotlivých pracovních úseků, ale musí také zahrnovat komunikaci se světem.
 • Umožňovat z dostupných informací zpracovávat cíle a strategie firmy, koordinovat činnost různých procesů a tím přispívat k zefektivnění činnosti firmy.
 • Nabízet rychlou komunikaci se zákazníkem přes počítačovou síť.
 • Obsahovat další nutné moduly k vedení firmy jako jsou statistiky, mzdy, účetnictví, kompletní personalistika, sklad, oblast manažer – marketing, výroba a další. [4]


Systém

Systém je účelově definovaná množina prvků, které společně určují vlastnosti celku.Svým fungování plní určité funkce nebo úlohy. [5]

Znaky systému

Společné znaky různých systémů:

 • Systém je komplex vzájemně spjatých prvků.
 • Vyjadřuje zvláštní jednotu s okolím.
 • Může být současně prvkem systému vyššího řádu.
 • Prvek systému může být současně systémem nižšího řádu[6]


Odkazy

Reference

 1. CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě, 1992.
 2. Informační systém [online]. [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
 3. MENČÍK, Pavel. Úvod do informačních systémů. In: Ing. Pavel Menšík [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://pmencik.sweb.cz/zvi.htm
 4. Pojem informačního systému [online]. [cit. 2018-01-19]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/~smid/mis-infsys.htm
 5. CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě, 1992.
 6. CEJPEK, Jiří, Knihovnická a informační studia: úvod do oboru "knihovnictví a informační věda" a jeho perspektivy. Opava: Filozofická fakulta Slezské univerzity v Opavě, 1992.


Použitá literatura

klíčová slova

informační systém, data, dokumenty, systém, informace

Související články