Informační zdroje, podpora, kanály

Charakteristika informačních zdrojů

Informační zdroj / informační pramen (information source, information resource) je prostředek společenské komunikace tvořený množinou informací a sloužící k jejich fixaci (záznamu) a/nebo přenosu v čase a prostoru. Je to systém, který je nositelem, zprostředkovatelem nebo šiřitelem informací (knihovna, archiv, počítačová databáze, CD-ROM, databázové centrum, informační středisko, televize, rozhlas, vlastní paměť, osobní informační systém, jiné osoby, jednotlivé dokumenty...)

Česká Terminologická databáza z oblasti knihovníctví a informační a vědy definuje informační zdroj jako objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický.

Informační kanál je komunikační cesta, popř. médium umožňující přenos informace (dat) od informačního zdroje k příjemci informací (např. dokument, vzduch, optické vlákno).

Dělení informačních zdrojů

Podle nosiče:
Podle původnosti obsahu:
 • primární informační prameny (přináší vlastní, většinou i původní, informace nebo data)
 • sekundární informační prameny (informují o existenci primárních informačních pramenů)
 • terciální (informují o existenci sekundárních informačních pramenů)

Dělení tištěných zdrojů

Písemné dokumenty
Periodické dokumenty
Speciální dokumenty / Šedá literatúra
 • Patentové dokumenty
 • Normatívní dokumenty
 • Firemní literatúra
 • Vědecko-kvalifikační práce
 • Materiály z konferencí
 • Výzkumná správa
 • Legislatívní dokumenty
 • Separáty

Charakteristika elektronických informačných zdrojov

Elektronické informační zdroje (dále jen EIZ). EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat.

Dělení EIZ

EIZ podle stupně zpracování informací
 • Bibliografické - bibliografické informace o publikovaných časopiseckých článcích , konferenčních příspěvcích, knihách a pod.; Mohou být doplněny abstrakty, klíčovými slovy a pod.,
 • Faktografické - textové, numerické nebo kombinované informace (statistická data, adresáře, katalogy, registry),
 • Plnotextové - plné texty původních dokumentů, které umožňují vyhledávání podle textových řetězců.
EIZ podle typu poskytovaných informací
 • Primární - původní informace a data (faktografické databáze, plnotextové databáze a pod.),
 • Sekundární - informační zdroje popisující primárně dokumenty (bibliografické databáze, knihovní katalogy apod..),
 • Terciární - zdroje obsahující především informace o existenci sekundárních informačních zdrojů (databáze katalogů, webové adresáře a pod.).
EIZ z hlediska technického zpřístupnění
 • Prístup k EIZ offline (účastník není připojen přímo k síti - komunikace probíhá v dávkovém režimu)
 • Přístup k EIZ online (účastník je připojen přímo k síti - komunikace probíhá přímo v reálném čase, interaktivně)
EIZ z hlediska tematického a oborového dělení
 • Zdroje zaměřené na konkrétní obor nebo multioborové
EIZ z hlediska typu ( technologie zpracování )
 • Online katalogy - katalog využíván při automatizovaném zpracování, kde se záznam dokumentu zobrazuje na obrazovce, lze v něm vyhledávat na základě více kritérií ( název, autor, MDT a pod.),
 • Elektronický katalog (OPAC - online public access catalogue) - veřejně dostupný online katalog
 • Databáze - množina strukturovaných dat, které tvoří celek z hlediska tematiky nebo druhu uložených záznamů,
 • Internetový portál - soubor webových stránek, určený na zprostředkování přístupu k vybraným informačním zdrojům určitého tematického zaměření,
 • Digitální knihovna - sbírka digitálních objektů různého druhu (textové, obrazové, zvukové, multmediálne) spolu s metodami na jejich zpřístupnění, získávání, výběr, organizaci, uchovávání; e-knihy, e-časopisy

Výhody a nevýhody elektronických informačních zdrojů

Výhody:

 • Přinášejí aktuální informace,
 • Jsou dostupné pro obrovský okruh uživatelů současně,
 • Jsou přístupné ihned - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
 • Jejich využívání není vázáno na konkrétní místo, instituci, organizaci,
 • Je propojené na různé jiné související zdroje, dokumenty,
 • Poskytují možnost vyhledávat v metadatech, v plných textech, podle různorodých kritérií,
 • Jsou personalizované (např. upozornění na novinky, zasílání nových dokumentů, definování tematických skupin pro uživatele ve svém profilu a pod.),
 • Umožňují studovat (pracovat) s více zdroji, dokumenty najednou.

Nevýhody

 • Závislost na elektronického prostředí (PC, elektřina, internet),
 • Absence záruky trvalého přístupu ke zdrojům,
 • Přílišná závislost na producentovi (poskytovateli) dat - v případě licencovaných EIZ.
 • Kvalita jejich obsahu či informací je často nejistá a přístup k hodnotným informacím je často omezený restrikcemi a vysokými poplatky,
 • jejich využívání předpokládá jistou zručnost, čímž kladou nároky jak na uživatele, tak i na pracovníka knihovny,
 • Málo přispívají k sociální interakci uživatelů (Janovská,2004).

Podpora / Support

Oblast podpory je spojena s dokazováním původu informace. Mnoho informací, hlavně fakta, tvrzení a statistiky, pochází z jiných zdrojů. Citování velmi silně podporuje kredibilitu informace. Pokud jsou informace, které zdroj nabízí, v konfliktu, jsou nadhodnoceny či zavádějící, takový zdroj má nízkou kredibilitu a je nedůvěryhodný.

Indikátory nízké podpory
 • Množství čísel a faktů bez identifikovatelných zdroje,
 • Absence seznamu použitých zdrojů a podpůrné dokumentace

Zdroje

 1. FIALA, J. Kde hledat informace I. In: [online]. Masarykova Univerzita, 2007 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/kde-hledat_opora.pdf
 2. FIALA, J. Elektronické informační zdroje: využití pro život I. In: [online]. Masarykova Univerzita, 2007 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/eiz_opora.pdf
 3. FIALA, J. Elektronické informační zdroje: využití pro život II. In: [online]. Masarykova Univerzita, 2007 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/eiz2_opora.pdf
 4. MAKULOVÁ, Soňa, BUZOVÁ, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb [online]. Bratislava: ELET, 2011. 174 s. ISBN 978–80–88812–23-4. Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf
 5. KUČEROVÁ, Helena. Zdroje informací. VOŠIŠ: Zpracování informací a znalostí - ZIZ 2009/2010 [online]. Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha, 2009 [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://info.sks.cz/users/ku/ZIZ/zdroje.htm
 6. Celbová, Ludmila. elektronický zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000872&local_base=KTD.
 7. Celbová, Ludmila. informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD.
 8. Jonák, Zdeněk. informační kanál. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2014-01-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000464&local_base=KTD.