Informatika

Informatika představuje obor lidské činnosti, který se věnuje zpracování informací. K informatice se vztahuje mnoho specializovaných vědních, ale také technických oborů.

Příbuzné obory

Bioinformatika je vědní disciplína, která se věnuje metodám pro shromažďování, analýzu a prezentaci souborů biologických dat. Jedná se především o data molekulárně-biologického charakteru.

Geoinformatika je geoinformační věda, která spojuje obor geografie a informatika. Tato věda se zabývá vývojem a aplikací metod, které mají řešit problémy geovědy a dalších příbuzných oborů. Důraz se klade zejména na geografickou polohu objektů.

Chemoinformatika propojuje obory chemie a informatiky.

Informační technologie studují fungování počítačů a to po technické stránce. Počítače pracují s daty (informacemi) a od toho je odvozen název oboru.

Informační věda zahrnuje získání, zpracování a následnou správu informace.

Lékařská informatika (též biomedicínská informatika) propojuje informatiku s medicínou.

Matematická informatika studuje složité systémy, zpracování informací a také používání počítačů. Využívá při tom techniky aplikované matematiky, elektrotechniky a softwarového inženýrství. Specializovanější odvětví se nazývá teoretická informatika. Mezi podobory patří například teoretická informatika, teorie složitosti, umělá inteligence, teorie grafů či teorie informace.

Neuroinformatika se zabývá zpracováním a analýzou dat. S pomocí informatiky analyzuje data z neurovědy.

Sociální informatika propojuje počítačovou vědu, informační vědu, informační systémy a sociální vědy. Teorie informace je věda, která spojuje aplikovanou matematiku a elektrotechniku. Spojuje je za účelem kvantitativního vyjádření informace.

Teorie informace se zabývá se bezeztrátovou a ztrátovou kompresí, dále také kapacitou přenosového kanálu.

Terminologie

Informatika se profilovala v jednotlivých zemích odlišně. Toto odlišné vymezení lze přičíst také odlišnému historickému vývoji. V jednotlivých zemích tedy může docházet ke specifickému pojmu chápání termínu informatika. Jako příklad lze uvést rozdíl mezi Západní a Východní Evropou. Ve Spojených státech amerických má slovo "informatika" odlišný význam. Zakotvená struktura počítačových disciplín využívá jiných označení, například počítačová věda, počítačové inženýrství, softwarové inženýrství, informační systémy, informační technologie atd.

Informatika vs. informační věda

Vzhledem k historickému vývoji byl v Sovětském svazu používán termín informatika namísto informační věda. Avšak nyní jsou obory informatika a informační věda v České republice chápány jako dva odlišné obory. Liší se i jejich smysl a náplň. Předmětem informatiky je počítač a jeho technické a programové vybavení. Informační věda se zabývá informacemi a to především jejich vznikem, zpracováním, měřením, kódováním, ukládáním, transformací, distribucí a recepcí. Informační věda používá výsledky informační vědy.

Významní informatici

  • Donald Knuth

Odkazy

Použitá literatura

  1. BENVENUTI, Laura; VAN DER VET, Paul E.; VAN DER VEER, Gerrit C. Sciences, computing, informatics: who is the keeper of the real faith?. In: Computer Science Education Research Conference. Open Universiteit, Heerlen, 2011. p. 73-78.
  2. CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4. S. 127.
  3. SMUTNÝ, Zdeněk; DOLEŽEL, Michal. Ustavení a historický vývoj informatiky a počítačových disciplín ve vybraných evropských zemích a v USA. Acta Informatica Pragensia, 2017, 6.2: 188-229.

Související články

Klíčová slova

informatika, informační věda, informace