Klíčové okruhy vývojové psychologie

  • sladit cíle výchovně vzdělávací soustavy s trendy vývoje dítěte
  • psychologické důsledky psychické akcelerace (sekulární) - zrychlení vývoje = člověk se za 10 let ve svém vývoji zrychlí o 4 měsíce – zkracuje se dětství (nástup poluce a menstruace – měření prováděno celé 20. století) a oddaluje se nástup dospělosti = moratorium (Říčan takto nazývá toto období) = období nevyjasněných rolí, sociální patologie
  • psychologické důsledky mentální retardace či jiných psychických poruch a nedostatků u současné populace
  • sociálně psychologická problematika komunikace mezi generacemi
  • zjišťování, co vlastně determinuje psychický vývoj
  • stáří, dospělost, mladá dospělost a jejich specifika


  • citlivá (senzitivní) období - existence citlivých (senzitivních, kritických období), ve kterých má dojít k rozvoji určité věci nebo činnosti, jinak se nevyvine vůbec nebo špatně. Tato kritická období se silně uplatňují v biologii, především u zvířat - výrazně to platí u ptáků, když se učí zpívat.
  • imprinting - vtiskávání - citlivé období u dítěte - deprivace a subdeprivace - u dítěte je základní citlivé období od 6 do 24 měsíců: dochází k rozvoji základních citových vazeb - když chybí intenzívní vazba na osobu, dochází k poruchám (příklad kojeneckých ústavů - hrozí citové deprivace). Dnes se vyskytují zvláště subdeprivace: jsou častější a tím nebezpečnější a můžou narušit vývoj (např. citová, smyslová, sociální deprivace)
  • vývojová stadia - střídání vývojových fází, ve vývoji existuje střídání fází: relativní klid (fáze plato), jakoby se nic neděje, probíhají malé, nevýrazné, diskrétní kvantitativní změny v mnoha oblastech a časem plynule narostou ve výrazné změny. Vývojová stádia u zvířat jsou velmi přesně oddělena, u člověka není přesné a přísné oddělení, hovoříme o psycho-bio-sociologických fázích.

Zdroje