Knihovnické vzdělávací akce a konference

Knihovnické vzdělávací akce a konference

Vzdělávání a učení můžeme definovat jako nepřetržitý proces získávání informací. Vzhledem k tomu, že knihovny jsou obrovským potenciálem informací, je potřeba věnovat mnoho pozornosti vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků. Vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci je v tomto oboru namístě. Čím vyšší profesionální úroveň knihovníka, tím se bude zvyšovat úroveň poskytovaných služeb v našich knihovnách. Knihovníkům by mělo býti ročně věnováno 48 pracovních hodin k odbornému vzdělávání. Pokud pracovníci působí v knihovně méně než 10 provozních hodin týdně, stačí k jejich odbornému vzdělávání pouhých 8 hodin ročně.

Semináře, přednášky, besedy a konference týkající se vzdělávání knihovníků nabízí knihovny různých typů, velikosti a působnosti, sdružení SKIP(Svaz knihovníků a informačních pracovníků v ČR), sdružení knihoven(SDRUK), také školy s tímto odborným zaměřením. Jedná se zejména o kurzy počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, kurzy čtenářské gramotnosti, kurzy informační gramotnosti(vyhledávání informací ve volně dostupných databázích, seznámení s dalšími vybranými databázemi, zpracování rešerší atd).

Mezi další vyhledávané formy rozšíření znalostí patří:


Kurz Knihovnického minima je určen pro knihovníky menších, většinou obecních knihoven, kteří nemají odborné vzdělání knihovnického zaměření. Cílem kurzu je poskytnout souhrn znalostí a dovedností z oboru. Rozsah kurzu je 20 hodin. Kurz vedou odborní pracovníci, kteří přednáší knihovnickou legislativu, služby knihoven, akviziční a evidenční činnost. V rámci kurzu je také zprostředkovaná exkurze dané knihovny.

Rekvalifikační knihovnický kurz je určen pro nekvalifikované pracovníky knihoven, kteří chtějí získat odbornou knihovnickou kvalifikaci. Rozsah kurzu je 160 hodin po dobu 33 týdnů. Učební program kurzu se skládá z:

• Knihovnictví od historie přes současnost až po budoucnost
Budování, organizování a ochrana informačního fondu
• Knihovnicko – informační služby (např. meziknihovní služby, rešeršní služby a referenční služby)
Management a Marketing (proces plánování a realizace koncepcí) Lektory programu jsou odborní pracovníci z dané knihovny a externí specialisté z odborných knihoven , středních a vysokých škol.

Samostudium patří mezi vyhledávanou alternativu pro nekvalifikované, ale i kvalifikované knihovníky a informační pracovníky.
Jedna z možností je využívat webové stránky Krajských knihoven, které nabízí materiály typu metodické pokyny, sylaby a prezentace z přednášek, seminářů a konferencí.
Dalším východiskem je samostudium tištěných i elektronických odborných časopisů (Čtenář, Ikaros, Bulletin Mezi námi, Bulletin SKIP).
Mezi velmi zajímavý zdroj informací patří Elektronické studijní texty ÚISK. Přihlášením se do elektronické konference - Knihovna, umožní knihovníkům získání informací, a také se mohou zapojit do diskuse na odborné téma.

Konference Knihovna Současnosti vznikla v roce 1993, díky Jaromíru Kubíčkovi, který se inspiroval u amerických kolegů v American Library Association. Tato konference se zaměřuje na poskytování vzdělávacích a kulturních služeb z oboru knihovnictví. Program zahrnuje několik bloků. Každý blok je rozdělen na 3 až 5 sekcí, které jsou věnovány určitému tématu. Program je sestaven podle vývoje aktuálních problémů našich knihoven. Do programu také patří předávání cen Z. V. Tobolky.

Konference INFORUM (Konference o profesionálních informačních zdrojích) se poprvé konala v roce1995. Každým rokem se pravidelně zaměřuje na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Konference je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy a také studenty zajímající se o tuto problematiku.

Konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě se věnuje problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.[1] Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Národní archiv a Národní knihovna ČR. Tato konference má už za sebou 16-tý ročník. Trvání konference jsou 2 pracovní dny. Program také zahrnuje několik bloků a ty jsou rozděleny většinou do 4 až 5 prezentací.

Celostátní knihovnická konference LIB CON CZ pořádaná Městskou knihovnou v Hostivici má za sebou 2. ročník své existence. Konference se chce zaměřit na zcela nové směry v knihovnictví a v informační vědě. Ředitel PhDr. Jan Černý věří, že tato konference přinese knihovnické a informační veřejnosti pohled na nové trendy, seznámí účastníky s metodami a nástroji knihoven budoucnosti.

Odkazy

Reference

  1. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky: Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě [online]. Praha, 2010 [cit. 2016-01-27]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/16.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2015?searchterm=konference+archiv.

Použitá literatura

Klíčová slova

Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, konference, kurzy, semináře, přednášky, informační gramotnost, čtenářská gramotnost