Koncepce osobní pohody

Koncepce v rámci nich pojímané dimenze osobní pohody

 • Ryffová, Keyesová, 1995 – struktura osobní pohody (6 dimenzí)
 1. sebepřijetí (self-acceptance) – pozitivní postoj k sobě
 2. pozitivní vztahy s okolím – prosociální chování, schopnost empatie
 3. autonomie – nezávislost a sebeurčení, schopnost odolat sociálním tlakům a zachovat si vlastní názor a chování (nemělo by však přerůst v opozici vůči všem a všemu)
 4. zvládání životního (sociálního) prostředí (environmental mastery) – kompetence při zvládání každodenních nároků, schopnost anticipace
 5. smysl života (purpose in life) – životní cílesměrnost, směřování k dosažení cílů
 6. osobní rozvoj (personal growth) – pocit trvalého vývoje, otevřenost novému, nepřipouštění stagnace a nudy, schopnost vidět pozitivní změny vlastního já, ocenit i malou změnu

Shmotkin, Lomranz, 1998

 • konstrukt osobní pohody:
 1. kognitivní a afektivní komponenty (informace a emoce)
 2. osobnostní dispozice
 3. přechodné vlivy (jejich proměna v čase negativní/pozitivní)
 4. sebepojetí a sebeprezentace