Kritéria pro hodnocení pravdivosti tvrzení

Různé způsoby určení, zda je tvrzení pravdivé či nikoli.

Korespondenční

 • Věta je pravdivá tehdy, je-li v souladu se skutečností
 • Tomáš Akvinský, Aristoteles
 • námitky - považuje za pravdivé to, co můžeme jednoznačně vypozorovat, ale takové pozorování není vždy možné
 • Toto kritérium je tedy příliš omezené

Konsenzuální

 • Pravdivé je to, co za pravdivé prohlásí lidé, kteří jsou v daném oboru považováni za odborníky
 • V současnosti se s tímto kritériem stále setkáváme
 • Námitky - je nebezpečné považovat za pravdu to, co považuje za pravdu jeden významný člověk
 • Pokud se shodne více lidí, je ještě menší zpochybnitelnost takového tvrzení, byť nepravdivého

Konzistenční (koherenční)

 • Tvrzení odvozené dle logických pravidel z jiného, již pravdivého tvrzení či axiomu se stává také pravdivé
 • Námitky - může se objevit logická chyba (záměna nebo nepochopení termínů)
 • Toto kriterium je nepoužitelné pro humanitní vědy (psychologii), ačkoli pro matematiku může být přijatelné

Pragmatické

 • Pravdivé je to, co funguje.
 • William James
 • Námitky - pak je pravdivá i např. homeopatie, pokud přináší výsledky

Falzifikační

 • Pravda je to, co dosud nebylo vyvráceno.
 • Carl Raimund Popper
 • Je problematické prokázat pravdu, snazší je vyvrátit nepravdu
 • Námitky - stačí jediný případ popírající danou teorii, aby přestala být pravdivá
 • Na druhou stranu, dokud není nalezen alespoň jeden důkaz, může být i nesmyslná teorie považována za pravdivou
 • Pak vznikají teorie, které jsou považovány za pravdivé prostě proto, že se nikdo nechce zabývat jejich vyvracením (protože je to naprosto zjevně hloupost)

Statistické (pravděpodobnostní)

 • Statistické kritérium pravdivosti používáme dnes, s tímto modelem přišel Ronald Fisher
 • Pravdivé je to, co je statisticky ověřeno. (vypočítaná hladina p je nižší než stanovená hladina p)
 • Podstatou je tedy statistické testování hypotéz, které má svá pravidla
 • Možnost existence chyb prvního a druhého druhu
 • Přijímá i výjimky a zpřesňuje náš odhad

Zdroje

Literatura

 1. J. Ferjenčík, Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000 - 256 s. ISBN 80-7178-367-6