Měkké dovednosti


Měkké dovednosti (anglicky soft skills) jsou interpersonální dovednosti člověka. V podstatě se jedná o způsob chování vůči sobě a druhým. Souvisí s emoční inteligencí. Jejich opakem jsou tvrdé dovednosti (anglicky hard skills). V současné době jsou důležitým prvkem odborné způsobilosti v managerských a obchodních oblastech.

Emoční inteligence

Člověk s vysokou mírou ovládání měkkých dovedností je považován za emočně inteligentního. Emoční inteligence je vrozená, přesto lze dále rozvíjet. Je to schopnost práce s vlastními pocity i pocity ostatních. Osoby s vysokou mírou měkkých dovedností jsou vnímavé, empatické, dobře komunikují, atd. [1]

Rozvoj měkkých dovedností

Ideálním způsobem rozvoje je automatický rozhovor se sebou samým (případně i s jinou osobou), kdy si dotyčný uvědomí své schopnosti, a které bude v následujícím životě rozvíjet. V této době je samozřejmě možné si zaplatit kurz, v němž je zájemce veden profesionálním školitelem, k zjištění svých kladů a záporů, jejich rozvoji a zlepšení. Rozvoj měkkých dovedností je každodenní záležitostí, při niž musí osoba správně jednat již např. při jízdě autobusem (usmát se na řidiče). [1]

Základní měkké dovednosti

Měkké dovednosti se týkají těchto oblastí:

1) Komunikace (týká se verbální, neverbální, písemné i mluvené komunikace - schopnost prezentovat, vyjadřovat se, překonávat komunikační bariéry, překonávání zlozvyků při komunikaci,...)

2) Kooperace (schopnost přijímat úkoly, rozdělovat úkoly, schopnost dělat kompromisy, spolupracovat s ostatními,...)

3) Flexibilita (schopnost přijímat nové myšlenky, schopnost inovace, přizpůsobení se novým pracovním metodám,...)

4) Samostatnost (schopnost pracovat sám, sebemotivace, důslednost,...)

5) Výkonnost (orientace na cíl, vytrvalost, stabilní výkon, připravenost se zdokonalovat,...)

6) Orientace na zákazníka (schopnost identifikovat druhy zákazníků a jejich přání a potřeby, schopnost prezentace produktů a služeb,..)

7) Aktivní přístup (flexibilita, kreativita, aktivita, schopnost předvídat příležitosti a hrozby,...)

8) Řešení problémů (schopnost identifikovat a řešit problém, poučit se ze vzniku problémů, předcházení problémům,...)

9) Zvládání zátěže (schopnost pracovat pod tlakem a zvládat zátěžové situace, schopnost koncentrace,...)

10) Organizace a plánování (strategické myšlení, schopnost koordinace, rozložení času, stanovení priorit, schopnost předvídat,...)

[2] [3]


Zjišťování míry ovládání měkkých dovedností

Dříve se při pohovoru do nového zaměstnání prověřovala pouze míra vzdělanosti a praxe. V dnešní době je dalším kritériem právě míra ovládání měkkých dovedností. Týká se to především oblasti marketingu, obchodu či vedoucích pozic. Zaměstnavatel má zájem především o osoby s dobrou mírou komunikace a kooperace s ostatními zaměstnanci.

Zjišťování míry ovládání těchto dovedností je složitější než u předchozích dvou prvků. Nejčastěji se provádí pomocí behaviorálního/kompetenčního pohovoru. Tento druh pohovoru má za cíl sledovat, jak se osoba bude chovat v modelové situaci. Personalista, který se zájemcem o zaměstnání provádí pohovor, podává otázky na konkrétní situace a zadává úkoly, které dotazovaný plní.[4] Za nevýhodu této metody je považován fakt, že se dotazovaný snaží především chválit a dává na odiv své kladné stránky. Proto je důležité, aby se personalista ptal i na slabé stránky. Tím nejen prověří právě slabé stránky uchazeče, ale i jeho chování ve stresové situaci, kdy je tázán na něco, co je mu nepříjemné. Zároveň skutečnost zjištění nejen silných, ale i slabých stránek, vyváží personalistův pohled na dotazovaného. [5]

Metoda STAR

Při behaviorálním pohovoru se využívá k tvorbě otázek metoda STAR.

S - Situation (konkrétní situace)

T - Task (konkrétní úkol)

A - Action (konkrétní činnost)

R - Results (konkrétní pracovní výsledek)

[6]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 PETERS-KÜHLINGER, Gabriele a Friedel JOHN. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti: využijte svůj potenciál, rozviňte své soft skills a staňte se úspěšnějšími [online]. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 105 s. [cit. 2015-12-27]. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2145-3. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=hCRIm0gR4iwC&pg=PA14&lpg=PA14&dq=m%C4%9Bkk%C3%A9+dovednosti&source=bl&ots=-MJWbhL2ZW&sig=rtb1wk0homwTrqUJCqWQuODPCfI&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwiElP7Qj_rJAhWo_HIKHWVJDbo4ChDoAQhNMAQ#v=onepage&q=m%C4%9Bkk%C3%A9%20dovednosti&f=false
  2. Základní měkké dovednosti. Lašský rozcestník [online]. [Brušperk]: [Lašská univerzita libovolného věku], [b.r.] [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: http://www.lassko.cz/Lulv/mekke_dovednosti.html
  3. Měkké dovednost (soft skills). Management mania [online]. [b.m.]: [Management mania], 2015, 25.2.2015 [cit. 2015-12-26]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/mekke-dovednosti-soft-skills
  4. Soft skills ve výběrovém řízení. Jobs.cz [online]. Praha: LMC s.r.o., 2013, 17.1.2013 [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: http://www.jobs.cz/poradna/soft-skills-ve-vyberovem-rizeni/
  5. ŠVEDOVÁ, Markéta. Kompetenční pohovor. KarieraWeb.cz [online]. Praha: Economia a.s., 2009, 16.7.2009 [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: http://kariera.ihned.cz/c1-37807650-kompetencni-pohovor
  6. Behaviorální pohovor. Chování.eu [online]. [b.m.]: [b.n.], [b.r.] [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: http://www.chovani.eu/behavioralni-pohovor/c909

Zdroje

Klíčová slova

měkké dovednosti soft skills behaviorální rozhovor behaviorální pohovor pohovor sociální komunikace emoční inteligence