Marie Königová

Prof. PhDr. Marie Königová, CSc. (rozená Šulcová, 6. srpna 1931) první profesorka oboru Informační věda České republiky, vysokoškolská pedagožka a dlouholetá členka Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je čelní představitelkou české informační vědy a uznávanou odbornicí především v oblasti matematických a bibliometrických metod v oboru vědecké informace a knihovnictví.[1][2]

Biografie a vzdělání

Prof. PhDr. Marie Königová, CSc. se narodila 6. srpna 1931 v Praze. V roce 1950 po úspěšném složení maturitní zkoušky na reálném gymnázium v Dušní ulici jí nebylo z politických důvodů umožněno dál studovat, a tak nastoupila do zaměstnání. Dva roky pracovala v oddělení statistiky v Autoklubu ČSSR a v roce 1952 shodou okolností a na doporučení zaměstnavatele jí bylo umožněno podat přihlášku na Matematicko-fyzikální fakultu UK na obor matematická statistika. Ke studiu byla přijata a v roce 1957 je úspěšně završila. V roce 1976 v rámci rigorózního řízení získala titul PhDr. na Katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK a v roce 1980 získala obhajobou práce "Možnosti použití matematických metod v informatice" titul CSc. O jedenáct let později tedy v roce 1991 obhájila na Filozofické fakultě docentskou habilitační práci na téma „Aplikace matematických metod v oboru vědecké informace a knihovnictví" a získala titul docent v oboru informační věda. Svoji vědeckou a profesní kariéru pak završila v roce 1994, kdy opět v oboru informační věda obhájila profesorskou habilitační práci na téma „Dnešní pojetí bibliometrických metod" a jako první žena v ČR získala titul profesor v tomto oboru.[1][2]

Profesní kariéra

Hned po absolvování Matematicko–fyzikální fakulty nastoupila do Výzkumného ústavu matematických strojů k panu docentu Antonínu Svobodovi na pracoviště zabývající se kybernetikou a umělou inteligencí. Přestože zde působila pouze jeden rok, jak sama říká, tato zkušenost ji nasměrovala k její pozdější profesi. Od roku 1958 prošla několika pracovišti a v roce 1962 nastoupila do Ústavu pro jazyk český ČS AV, na oddělení matematické lingvistiky, které se právě zabývalo kvantitativní analýzou spisovné češtiny. Jako matematik zde uplatnila své vzdělání při zpracování textů, které bylo právě založeno na principu zkoumání jazykové komunikace včetně literatury pomocí exaktních metod. V roce 1967 nastoupila do Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, kde působila dalších deset let. V ÚVTEI byla kromě jiného i vůdčí osobností systémového výzkumu a pokusů o modelování rodící se československé soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací. Poslední tři roky působení v ÚVTEI již začala externě vyučovat na Filozofické fakultě, předmět Matematické metody v jazykovědném oboru a v roce 1977 přijala nabídku tehdejšího ředitele a nastoupila na plný úvazek na Katedru vědeckých informací a knihovnictví (později Ústav informačních stuidií a knihovnictví) FF UK jako odborný asistent a vyučovala zde hned několik dalších předmětů (např. matematická statistika, teorie informačních systémů). V období 1994 byla jmenována proděkankou pro studijní záležitosti Filozofické fakulty UK. Čistě k pedagogické práci se opět vrátila roku 2000 a v ÚISK pak působila až do svého odchodu do důchodu v roce 2003.

Prof. PhDr. Marie Königová, CSc. získala v roce 1970 vyznamenání: Cena jazykovědného kolegia ČSAV za Pětijazyčný slovník termínů z kvantitativní lingvistiky.

Její bibliografie obsahuje více než 200 titulů, přičemž řada z nich vyšla i v cizích jazycích.

Od 1991 do 2003 byla členkou Akademického senátu FF UK.

Od roku 1994 dosud každoročně pořádala cyklus přednášek a seminářů pro Rozhlasovou akademii třetího věku pro Český rozhlas 2, stanice Praha, na téma : „Lidská tvořivost – kreativita.“[1][2][3][4]

Účast ve vědeckých org.

Členka Vědecké rady FF UK, členka Akademického senátu FF UK, členka České informační společnosti ČS VTS

Rozhovory


Bibliografie - výběrově

 1. KÖNIGOVÁ, Marie. Tvořivost: techniky a cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 188 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1652-7.
 2. KÖNIGOVÁ, Marie. Výchova k tvořivosti. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004. 111 s. ISBN 80-7308-077-X.
 3. KÖNIGOVÁ, Marie. Tvořivost = kreativita. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999. 197 s. ISBN 80-85899-71-X.
 4. KÖNIGOVÁ, Marie. Kreativita a její uplatnění: učební texty nástavbového kursu pro pracovníky vysokoškolských knihoven. Praha: [s.n.], 1994. 21 s. Nové technologie prací a služeb vysokoškolské knihovny v prostředí počítačových sítí.
 5. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 74 s.
 6. KÖNIGOVÁ, Marie. Informatická výchova a kreativita: Didaktická a pedagogická transformace. Martin: Matica slovenská, 1989. 136 s. Učebné texty.
 7. KÖNIGOVÁ, Marie. Matematické a statistické metody v informatice. Praha: SPN, 1988. Nestr.
 8. KÖNIGOVÁ, Marie a HÁNOVÁ, Eva. Vznik a vývoj informačních institucí v ČSR. První vydání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1988. 214 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh.
 9. KÖNIGOVÁ, Marie. Lingvistické metody a automatizované informační systémy: [sborník přednášek ze] semináře Domu techniky ČSVTS Praha, 1986. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1986. 162 s. Studijní texty / ČSVTS.
 10. KÖNIGOVÁ, Marie. Kvantitativní metody v informatice. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 200 s.
 11. KÖNIGOVÁ, Marie a PESSROVÁ, Hana. Příklady užití infometrických metod. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 126 s.
 12. KÖNIGOVÁ, Marie. Teorie systémů vědeckých, technických a ekonomických informací. Praha: ÚVTEI, 1984. 120 s. Studijní texty; 13.
 13. KÖNIGOVÁ, Marie.Lingvistické přístupy v informatice: [Sborník ref. ze semináře] katedry věd. inf. a knihovnictví filozof. fak. Univ. Karlovy, Praha 1984. Praha: Dům techniky ČSVTS, 1984. 182 s.
 14. KÖNIGOVÁ, Marie a MACHOŇOVÁ, Jarmila. Informační systémy: určeno pro posl. fak. filozof. Univ. Karlovy a Univ. Komenského v Bratislavě. 1. [dotisk] 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 155 s.
 15. KÖNIGOVÁ, Marie. Kreativní a systémové myšlení. 2. vyd. Praha: Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Institut UVTEI pro mimoškolní vzdělávání, 1983. 136 s. Učební texty; 24.
 16. KÖNIGOVÁ, Marie. Možnosti použití kvantitativních metod v informatice. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 152 s.
 17. ŠVARCOVÁ, Ivana a KÖNIGOVÁ, Marie. Statistické metody a příklady v informační a knihovnické praxi. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 112 s.
 18. KÖNIGOVÁ, Marie. Systémová analýza a modelování. 1. vyd. Praha: UVTEI, Institut pro mimoškolní vzdělávání, 1978. 163, [1] s. Učební texty UVTEI; Sv. 8.
 19. KÖNIGOVÁ, Marie. Knihovnická statistika. Praha: ÚVTEI, 1976. 88 s. Metodické letáky; Sv. 114.
 20. KÖNIGOVÁ, Marie et al. Pětijazyčný slovník z kvantitativní lingvistiky. Praha: Strojírenský informační ústav, 1970. 187 s. Účelové publikace SIÚ. ř. B; č. 3/1970.
 21. KÖNIGOVÁ, Marie. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje. Ikaros [online], 2011, 15(7) [cit. 2016-01-30]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/strategie-vyhledavani-informaci-a-elektronicke-informacni-zdroje.
 22. KÖNIGOVÁ, Marie a ŠTOGROVÁ JEDLIČKOVÁ, Petra. Tvořivé propojení technické inteligence a zájmu o humanitní disciplíny: rozhovor s Prof. PhDr. Marií Königovou, CSc. Ikaros [online], 2004, 8(1) [cit. 2016-01-30]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/1529.
 23. KÖNIGOVÁ, Marie a HANKOVÁ, Jelena. Interview s profesorkou Marií Königovou. Infocus, 1996, 2(3), s. 57-58. ISSN 1211-0892.
 24. KÖNIGOVÁ, Marie. Rozhlasoví akademici. Čtenář, 1996, 48(1), s. 34-35. ISSN 0011-2321.
 25. KÖNIGOVÁ, Marie. Informační výstupy - nástroje analýz v oblasti vědy a techniky: Pocta Eugenu Garfieldovi. Infocus, 1995, 1(11), s. 274-276. ISSN 1211-0892.
 26. KÖNIGOVÁ, Marie. Posun v projektování informačních systémů. Infocus, 1995, 1(11), s. 299. ISSN 1211-0892.
 27. KÖNIGOVÁ, Marie. Informační průmysl. I '94, 1994, 36(7/8), s. 208-209. ISSN 0862-9382.
 28. KÖNIGOVÁ, Marie. Co je bibliometrie?. Čtenář, 1993, 45(1), s. 29-30. ISSN 0011-2321.
 29. KÖNIGOVÁ, Marie. Úvod do bibliometrie: Skriptum pro 3. a 4. roč. stud. oboru vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 74 s.
 30. KÖNIGOVÁ, Marie. Bibliografické metody. I '93, 1993, 35(7/8), s. 209. ISSN 0862-9382.
 31. KÖNIGOVÁ, Marie. Výzkum v oblasti informačních systémů. I '93, 1993, 35(9), s. 237-238. ISSN 0862-9382.
 32. KÖNIGOVÁ, Marie. Teorie informace trochu jinak. Československá informatika, 1990, 32(12), s. 369-370.
 33. KÖNIGOVÁ, Marie. Výuka vědeckých informací a knihovnictví na amerických a kanadských vysokých školách. Knihovnictví a bibliografie, 1989, 18(5), s. 77-85.
 34. KÖNIGOVÁ, Marie a HÁNOVÁ, Eva. Vznik a vývoj informačních institucí v ČSR: (dočasná vysokoškolská učebnice). 1. vyd. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČSR, 1988. 214 s., [21] s. obr. příl.


Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 PhDr. Marie Königová | Gender a věda [online]. [cit. 2016-1-31]. Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/prectete-si/rozhovory/phdr-marie-konigova
 2. 2,0 2,1 2,2 ŠAFÁŘOVÁ, Lucie, Veronika NOVÁKOVÁ a Alžběta a Petr MATIČKA. LUTZOVÁ. Rozhovor s Marií Königovou. Praha, 2015. Dostupné také z: https://wikisofia.cz/index.php/Rozhovor_s_Marií_Königovou
 3. Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 3. část | Ikaros [online]. [cit. 2016-1-31]. Dostupné z: http://ikaros.cz/informacni-systemy-a-sluzby-v-cechach-jak-vstoupily-do-pocitacoveho-veku-a-jak-se-vyvijely-3-cast
 4. Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 5. část | Ikaros [online]. [cit. 2016-1-31]. Dostupné z: http://ikaros.cz/informacni-systemy-a-sluzby-v-cechach-jak-vstoupily-do-pocitacoveho-veku-a-jak-se-vyvijely-5-cast

Zmenšený text