Materialistický výklad psychiky v podání Lucretia Cara

Lucretius Carus (97 - 55 př.n.l.)

 • nejvýznamnější římský stoupenec epikúreismu
 • filosofii svého, v té době již mrtvého učitele a zakladatele tohoto směru (Epikúros ze Samu, 341 - 270 př.n.l.), studoval prostřednictvím jeho spisů
 • filosofii Epikúrovu převedl do podoby didaktické básně De rerum natura - tato báseň je považována za důležitý pramen poznání Epikúrova díla
 • Lucretiova báseň vyšla v českém překladu pod názvem O přírodě[1].

Epikureismus

 • Tento filozofický směr byl často nesprávně spojován s představami života prostopášného, s obžerstvím a rozkošemi; o tuto kritiku se zasloužila především církev.
 • Epikúros podle mnoha zpráv ovšem žil velmi skromně, přičemž doporučoval vodu a chléb, které posktují člověku tu nejvyšší slast.
 • Cílem v životě člověka je podle epikureismu slast. Jak si tuto slast Epikúros představuje?

,,Slastí nemíníme rozkoše prostopášníků ani rozkoše spočívající v požitkářství,...nýbrž stav, v němž člověk necítí bolest. Neboť nečiní život příjemným ani ustavičné pitky a hodokvasy, ani obcování s hochy a se ženami, ani požívání ryb a jiných věcí, které poskytuje bohatý stůl, nýbrž střízlivý úsudek, vyhledávající důvody pro každou volbu i pro každé odmítnutí a zapuzující klamné domněnky, z nichž nejčastěji zachvacuje duše zmatek''[2].

 • Epikúreismus je tedy kultivovaným hédonismem: Štěstí spočívá podle Epikúra v prožití něčeho příjemného a neštěstí naopak v prožitku něčeho nepříjemného.
 • K dosažení blaženosti plně postačuje samotná nepřítomnost utrpení = je to klid duše a bezbolestnost těla, které nás naplňují štěstím, protože jsme fyzicky i duševně zdrávi. Jedině v tomto stavu se dostavuje radost ze života.
 • Co je největší překážkou štěstí? Strach, kterého se musíme zbavit, abychom byli šťastní.

Formy strachu:

 • Nemůžeme dosáhnout štěstí - překonáme tehdy, uvědomíme-li si, že radost je snadno dostupná, žijeme-li rozumně.
 • Strach z utrpení - překonáme tehdy, když máme na paměti, že utrpení netrvá dlouho a přejde: hrozné jsou naše představy o věcech, nikoli věci samy o sobě.
 • Strach ze smrti - překonáme tehdy, když si budeme zvykat na to, že mrt není vzhledem k nám ničím. Proč? Veškeré zlo a dobro je výsledkem myslového vnímání; smrt je pak zbavením smyslové činnosti. Když tu jsme my, není tu smrt, a když je tu smrt, nejsme tu již my[3].

Materialistický výklad duševna u Lucretia

 • Duše je podle Lucretia Cara vetkána do spleti žil nebo útrob svalů, po smrti uniká z těla a spolu s s tělem duše zaniká.
 • Jednota duše a těla způsobuje účinky tělesných změn na psychiku, například ve stáří se ochablost svalů projevuje i snížením bystrosti.

Složky duše:

 • nižší duše (anima): nositelka cítění a je rozložena po celém povrchu i uvnitř těla.
 • vyšší duch (animus): rozum, který sídlí v hrudi[4].

Odkazy

Reference

 1. Lucretius, C. (1971). O přírodě. Praha: Svoboda.
 2. Laertios, D. (1952). Život a učení filosofa Epikura. Praha: Rovnost.
 3. Laertios, D. (1952). Život a učení filosofa Epikura. Praha: Rovnost.
 4. Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.
 • Tretera, I. (2006). Nástin dějin evropského myšlení: od Thaléta k Rousseauovi. V Praze: Paseka.

Doporučená literatura

 • Störig, H. (1999). Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad.