Mechanistický materialismus

Mechanistický materialismus

 • Mechanistický materialismus se objevuje v souvislosti se šířícím se ateismem od začátku 17. století ve Francii.

Julien Offray de Lamettrie (1709-1751)

 • Nejvýraznější představitel tohoto směru
 • Využil své zkušenosti ze studia a praxe medicíny ke zdůvodnění materialismu a ateismu
 • Témata jeho hlavních spisů, Přírodopis duše a Člověk stroj, jsou psychologická[1].

MYŠLENKY

 • Ve spise Pojednání o duši uvádí, že „podstata duše i zvířat jest a vždy zůstane stejně neznámá jako podstata hmoty a těles“ a že „duše závisí celou svou podstatou na tělesných orgánech, s nimiž se utváří, roste a chřadne“.
 • Duši označuje za princip se sídlem v mozku, u kořene nervů, pomocí kterých vykonává svou vládu nad ostatním tělem.
 • Známý je jeho výrok, že „lidské tělo je stroj“ a „rozmanité stavy duševní jsou vždy v korelaci se stavy tělesnými.
 • Též vychází z postulátů „hmota se hýbe sama sebou“ a „duše je pouze principem pohybu“[2].
 • Vliv hmotného na psychické lze prokázat účinkem drog, nemocí, výživou, poškozením mozku i dalšími činiteli.
 • Pohyb je hmotě imanentní, neexistuje nic jiného než hmota, duše je pouze „vnímavou materiální částí mozku“[3].
 • Vydání první La Mettrieovy knihy Přírodopis duše vyvolalo v církevních kruzích takových odpor, že její autor byl nucen uprchnout do Berlína, kde potom žil pod ochranou Bedřicha Velikého.
 • La Mettrie je považován za předchůdce či zakladatele srovnávací psychologie. Ve svém díle načrtl evoluční teorii ne nepodobnou Darwinově. La Mettrie byl přesvědčen, že znalost zvířat napomáhá porozumění člověku, protože přechody mezi zvířaty a člověkem jsou postupné. I člověk je živočich, i když velice komplikovaný. La Mettrie tak překonal názor René Descarta, že mezi lidmi a zvířaty existuje zásadní rozdíl[4].

Odkazy

Reference

 1. Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN.
 2. Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN.
 3. Hyhlík, F. (1973). Malá encyklopedie psychologie. Praha: SPN.
 4. Fraňková, S. (1999). Srovnávací psychologie a základy etologie. Praha: Karolinum.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.