Možnosti financování projektů za využití grantových prostředků. Výhody a nevýhody. Klasifikace grantových programů

Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. Organizacemi financovanými fundraisingem bývají zpravidla nevládní neziskové organizace, rozpočtové nebo příspěvkové organizace (vzdělávací instituce, nemocnice, zařízení sociální péče atd.), obce, mikroregiony, kraje, církve, v některých státech (typicky USA nebo Velká Británie) i politické strany a kampaně; v neposlední řadě i podnikatelské subjekty poskytující veřejně prospěšnou službu. Oslovenými dárci bývají jednotlivci (mecenáši nebo sponzoři), firmy, nadace, státní úřady, orgány místní nebo krajské (regionální) samosprávy, orgány EU.

Klasifikace grantových programů

Domácí Zahraniční
 • Veřejné
  • Státní (ministerstva, státní fondy, Grantová agentura)
  • Samospráva: krajské, městské a obecní úřady
  • Akademické a vědecké instituce zřizované státem
 • Soukromé
  • Nadace a nadační fondy
  • Dárci (firmy i jednotlivci)
 • Vládní
  • Evropská unie (komunitární a strukturální fondy)
 • Nevládní
  • Nadace a nadační fondy
  • Soukromí dárci
  • Organizace (UNESCO apod.)
 • Grantové prostředky většinou fungují na principu zpětného doplácení.

Výhody a nevýhody

Výhody využití grantových prostředků

 • Zvýšení příjmů a rozložení zdrojů
 • Vyšší flexibilita pro využití v nejvíce potřebné oblasti
 • Splnění kvality plánování a finančního řízení
 • Marketingové účely
 • Budování nových partnerství
 • Motivace zaměstnanců

Nevýhody

 • Splnění všech věcných i formálních podmínek
 • Dokumentace a auditibilita
 • Časová náročnost
 • Dofinancování
 • Zpětné financování

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova