Návrh uživatelského rozhraní/old

Informační systémy existují v mnoha formách. V tom nejjednodušším slova smyslu je informační systém celek, tvořený vazbami a prvky, které plní informačně komunikační úlohu. To znamená, že běžný informační sytém využívá jakékoli společenství bez potřeby technických prostředků. Zde se však ráda vysvětlila co je to tzv. automatizovaný informační systém (dále jen IS) a krátce popsala jak takovýto systém vzniká. Podrobněji se pak budu věnovat tvorbě uživatelského rozhraní.


Automatizovaný IS

(Automated Information System)

„Informační systém fungující s podporou informačních a komunikačních technologií, které umožňují realizovat procesy získávání, zpracování, ukládání a komunikace informací částečně nebo úplně bez přímé účasti člověka. Vzhledem k rychlému pronikání informačních a komunikačních technologií do informační praxe a s tím souvisejícím klesajícím podílem neautomatizovaných informačních systémů toto označení a vyčleňování automatizovaných informačních systémů do zvláštní kategorie v současné době ztrácí na významu.“ [MOLNÁR-2000:5-10]


Uživatelské rozhraní

(User Interface - UI)

„Místo, kde dochází k výměně informací mezi dvěma zařízeními (hardwarové rozhraní), programy (softwarové rozhraní) nebo člověka a zařízení nebo programu (uživatelské rozhraní). Příkladem hardwarového rozhraní jsou sériové a paralelní porty, přes které se počítač ovládá ze vstupních zařízení a realizuje výstupy. Příkladem softwarového rozhraní jsou ovládací programy sloužící komunikaci mezi obsluhou a počítačem.“ [DIDEROT-1997A:280], [KŘÍŽ-1994:144], [VORÁČEK-1998:65,109]


Grafické uživatelské rozhraní

(Graphical User Interface - GUI)

„Uživatelské rozhraní, které usnadňuje uživateli práci s programy prostřednictvím grafické prezentace určitých činností pomocí oken, dialogových rámečků, ikon, menu a dalších grafických prvků; uživatel nemusí nutně znát příkazy pro komunikaci s počítačem a jejich syntaxi.“ [KŘÍŽ-1994:127], [ŘÍHA-2002:104]


Tvorba Grafického uživatelského rozhraní

(GUI)

Tvorba grafického uživatelského rozhranní je jedna z nejdůležitějších věcí při tvorbě informačních systémů. Důvod je myslím víc než jasný. Informační systémy vytváříme hlavně pro běžné uživatele a právě uživatelské rozhraní je to, s čím přijde uživatel nejvíc do styku. Uživatelské rozhraní je tedy to, co rozhoduje zda si uživatel informační systém oblíbí a bude ho v případě potřeby dále využívat. Proto se snažíme vytvářet prostředí uživatelsky maximálně přívětivé, k čemuž nám pomáhají různé uživatelské analýzy a testování.


Hlavní předpoklady rozhraní informačních systémů:


• Kvalita systému

• Porozumění uživateli

• Efektivní vytváření rozhraní

• Schopnost změn a schopnost se učit

• Adekvátnost a účelnost

• Upotřebitelnost

• Snadná použitelnost a ovladatelnost

• Estetický zážitek


Máme tři historické etapy projektování systémů s ohledem na uživatelské rozhraní:


1. System-and technology driven design (zač. 50. let – zač. 80. let)  Systém, kterému se člověk musel přizpůsobit

2. User-centered design  Systém, který již uživatele respektuje, ale role uživatele při návrhu je ještě pasivní

3. Learner-centered design  Systémy, které jsou schopny se učit a uživatel je vtažen do jejich návrhu [PAPÍK, 2001, s. 4]


Z pohledu oboru HCI využíváme model human-centered design „Model, který je velmi úzce zakomponován do teorie i praxe human-computer interaction. Na problém rozhraní se tvůrce rozhraní dívá v širokých dimenzích prostředí, v nichž se člověk pohybuje, včetně kulturních vlivů, sociálně-psychologického prostředí, vzdělanostní struktury, dovedností a schopností, samozřejmě technologické a technické základny, apod.“ [PAPÍK, 2001, s. 4]


Pravidla dobrého uživatelského rozraní:


• Konzistence

• Respekt k rozličným uživatelům

• Zpětná vazba (silná – slabá)

• Navigace uživatele v dialozích

• Předcházení chybám

• Tolerance k chybám uživatele

• Předvídatelnost (vztah ovládající-ovládaný)


Stručný postup návrhu uživatelského rozhraní


• Doménová analýza (Domain Anlysis)

• Analýza uživatelských potřeb (User Analysis)

• Analýza úloh (Task Analysis)

• Pozorování kontrol

• Příprava na hodnocení

• Zkoumání uživatelského rozhraní

• Analýza a zhodnocení významu dat

• Komunikování výsledků se zákazníkem


Vysvětlení jednotlivých kroků při návrhu uživatelského rozhraní

Doménová analýza

(Domain Analysis)

Většinou tvoří úvodní fázi tvorby informačního systému. Základem doménové analýzy je zkoumání aktivit a produktů domén a využívání informací a funkcí IS v rámci těchto domén. Jedním z hlavních úkolů doménové analýzy je seznámit programátora IS s tzv. doménou softwaru, tzn. podat mu co nejpodrobnější informace o tom, jak by měl navrhovaný IS vypadat . Čím více je programátor uvedený do problematiky softwaru, tím méně práce ho na tvoření softwaru čeká


Analýza uživatelských potřeb

(User Analysis)

Tato analýza umožňuje analytikům lidského faktoru vytvářet systémy, které pracují pro uživatele. Pochopení uživatele a uživatelského prostředí je nezbytné pro vytvoření systému, který bude v konečné fázi sloužit k uspokojování uživatelských potřeb.


Analýza úloh

(Task Analysis)

Ve vztahu k oboru HCI se tento termín všeobecně používá k popisu způsobů, jakým lidé plní úkoly, což znamená, jakým způsobem lidé v současné době plní úkoly v reálných životních situacích. Úkol analýzy není popisovat optimální nebo ideální postup pro řešení problému, nýbrž popsat, jakým způsobem je v současné době úkol vyřešen.


Analýza a popis funkcí

(Design Description)

Aby bylo grafické rozhraní maximálně uživatelsky přívětivé, musí být provedeny analýzy za pomocí samotných uživatelů. Tato analýza naznačí tvůrcům systému, co je pro uživatele jasné a pochopitelné a co je potřeba ještě změnit, aby byl uživatel schopen využívat daný systém maximálně. Kvůli špatnému grafickému rozhraní by se mohlo stát, že se uživatel k určitým funkcím a možnostem systému vůbec nepropracuje.


Obhajoba návrhu systému

(Design Decisions)

Zhodnocení celého systému, jeho kladů, výhod pro uživatele, použitelnosti, přehlednosti. Obhajoba systému neboli logické vysvětlení z jakého důvodu jsou dané prvky použity. Decision maker = osoba (investor), která o projektu rozhoduje.

Anotovaná bibliografie

HÝSEK, Michal, JELÍNEK, Jiří, LUCKÝ, Jiří. Vývoj uživatelského rozhraní informačních systému. In INFORUM 2007 : 13. konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. s. 1-10. Dostupný z WWW: <http://www.inforum.cz>.

Anotace: Uživatelská rozhraní systému pro zpracování informací doznávají s rozvojem technologií výrazných změn. Při jejich vývoji a návrhu je nutné mít na zřeteli kromě technologických aspektů i stereotypy v oblasti lidského chování a vnímání, které mají společně s podobou předávané informace zásadní vliv na množství času a námahy, které jsou potřeba pro nalezení požadované informace a pochopení sdělení. Vývoj v oblasti návrhu uživatelských rozhraní se dnes soustřeďuje především na formy prezentace dat a ovládání. Cílem tohoto příspěvku je souhrnně prezentovat metody a nástroje užívané nebo použitelné v oblasti návrhu uživatelského rozhraní systému pro získávání a práci s informacemi, které mohou přispět k zefektivnění přenosu informací k uživateli. Pozornost bude věnována zejména vizualizačním technikám a novým přístupům v oblasti ovládání aplikací.


Němečková, Lenka; Pavlásková, Eliška. Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 8 [cit. 2009-01-27]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4268>. URN-NBN:cz-ik4268. ISSN 1212-5075.

Anotace: Článek pojednává o průběhu Mezinárodní konference o uživatelských rozhraních a interakci mezi člověkem a počítačem 2007 (International Conference on Interfaces and Human Computer interaction 2007 – IHCI). Konference se konala počátkem července v Portugalském Lisabonu. Zmiňuje témata, která byla na konferenci prezentována a uvádí také autory daných prezentací.


STONE, Debbie. User interface design and evaluation. San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann ; c2005, 669 s. : il. ; 24 cm. [000825940]

Anotace: Kniha je založena na kurzu „Open university, UK“, který byl přednášen více než tisícům odborníků a studentů. Přináší tedy celkový přehled o problematice tvorby uživatelského rozhraní z pohledu HCI (Human Computer Interaction).


CRESTANI, F., VEGAS, J., DE LA FUENTE, P.. A graphical user interface for the retrieval of hierarchically structured documents. Information Processing & Management, Mar 2004, vol. 40, iss. 2, p269, 21p; DOI: 10.1016/S0306-4573(02)00120-6; (AN 11768824)

Anotace: Výzkum prokázal, že grafické uživatelské rozhraní (GUI) může výrazně zlepšit efektivitu přístupu k informačním úkolům. Naše práce je založena na úvaze, že na rozdíl od standardního vyhledávání informací, vyžaduje strukturovaný dokument načítání různých uživatelských grafických rozhraní. Ve strukturovaném dokumentu má být uživateli umožněno dotazování, procházení načtenými dokumenty, poskytnutí možnosti upřesnění dotazu a také relevantní zpětnou vazbu, založenou nejen na plných dokumentech, ale také na konkrétních částech dokumentu. V tomto článku jsme se rozhodli představit nové grafické uživatelské prostředí pro vyhledávání strukturovaných dokumentů, speciálně navržené pro hierarchicky strukturované dokumenty. Uživatelsky orientované hodnocení ukázalo, že navržené rozhraní poskytuje uživatelům intuitivní a výkonné sady nástrojů pro hledání strukturovaných dokumentů, stahování seznamů navigace a propracované vyhledávání.


PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací II: Uživatelské rozhraní a vlivy oboru Human Computer Interaction. Národní knihovna. 12, 2001, č. 2.

Anotace: Článek se zabývá problematikou vyhledávání informací v informačních a počítačových systémech. Zmiňuje problematiku koncových uživatelů a jejich komunikaci s informačními systémy či nějakou informační službou. Dále se zabývá oborem HCI, jeho hlavními zájmy a vztahem k informační vědě. Podrobněji pak řeší problematiku grafického uživatelského rozhraní (Graphical User Interface – GUI).


SMITH, Sydney L., MOSIER, JANE N.. Guidelines For Designing User Interface Software. Massachusetts, USA: The MITRE Corporation Bedford, 1986.

Anotace: Tato publikace nabízí návod pro návrh uživatelského rozhraní softwaru v šesti funkčních oblastech: vstupní data, zobrazování dat, sekvenční řazení, uživatelské pokyny, přenos dat a ochrana dat. Tento průvodce tvorbou uživatelského rozhraní je určen pro učitele, studenty, ale i odborníky jako jsou systémoví analytici.


BUCHALCEVOVÁ, Alena, DRBOHLAV, Milan. Místo návrhu uživatelského rozhraní v životním cyklu vývoje programového systému aneb systematický přístup k návrhu uživatelského rozhraní. Praha: VŠE. 13 s. [online] dostupný z WWW: <http://honor.fi.muni.cz>

Anotace: Nedílnou součástí návrhu každého programového systému je i návrh uživatelského rozhraní. Ačkoliv existuje disciplína, která se tímto návrhem zabývá (HCI – Human-Computer Interaction) z mnoha hledisek (obecné principy návrhu, typy interakce člověk-počítač, ergonomie), stávající metodiky vývoje programových systémů obvykle s touto problematikou explicitně nepočítají, nebo ji odsouvají podobně, jako jiné kvalitativní aspekty programového systému do pozdějších fází životního cyklu vývoje systému. V praxi softwarové firmy řeší tuto problematiku zpravidla pouze na úrovni specifikace interních pravidel pro návrh uživatelského rozhraní. Některé z těchto specifikací jsou dokonce publikovány knižně (např.specifikace fy. Microsoft), či alespoň na WWW. Poměrně málo se hovoří o integraci návrhu uživatelského rozhraní a procesu vývoje software, jinými slovy o metodice návrhu uživatelského rozhraní a její integraci s metodikami návrhu programového systému. Co tyto signály znamenají? Existují metody návrhu uživatelského rozhraní? Pakliže ano, jaké jsou vlastnosti takové metody? Lze ji integrovat se stávajícími metodikami návrhu programového systému? To jsou otázky, na které se snažíme, alespoň z části hledat odpovědi v našem příspěvku.

Zdroje

KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003 [cit. 2008-02-19]. Dostupné na www: <http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.

BORYSOWICH, Craig. User analysis (Chief Technology Tactician). In IT Communities. 2007[cit.2009-05-16]. Dostupné na www <http://it.toolbox.com/blogs/enterprise-solutions/user-analysis-18812>

QA Focus Web Site. Task Analysis and Usability [online].[cit.2009-05-16] Dostupné na www: <http://www.ukoln.ac.uk/qa-focus/documents/briefings/briefing-88/html/>

BAKA ,Kristián. Informační systém pro podporu agendy studia. Diplomová práce. (Mgr.) České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická. Dostupné také z WWW https://dip.felk.cvut.cz/browse/pdfcache/bakak1_2008dipl.pdf

Hudáková, Miriam. Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a znalostí. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 3 [cit. 2008-11-28]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3204>. URN-NBN:cz-ik3204. ISSN 1212-5075.

ROSENFELD, Louis, MORVILLE, Peter.. Information architecture for the World Wide Web. Beijing: O'Reilly, 2002.

VLASÁK, Rudolf. Základy projektování informačních systémů. Praha: Karolinum, 2003. 144 s. ISBN 8024607271

PAPÍK, Richard. Vyhledávání informací II: Uživatelské rozhraní a vlivy oboru Human Computer Interaction. Národní knihovna. 12, 2001, č. 2. [online] Dostupné na WWW: <http://full.nkp.cz>