Některé typy rozdělení

 • 1) rozdělení vlastnosti v rámci zkoumaných souborů
  • např. histogram – rozdělení na různé míry vlastnosti podle výskytu
 • 2) rozdělení pravděpodobností
  • s jakou pravděpodobností bude mít např. realizace hlásky nějakou vlastnost a s jakou pravděpodobností jí buď nedosáhne, nebo překročí

Binomické rozdělení

 • proměnná nabývá pouze dvou hodnot
 • vzorec (p+p‘)2 = 1
  • součet pravděpodobností obou variant
  • dejme tomu, že z osmi vzorků vyjde 6 výskytů 1. hodnoty a 2 výskyty 2. hodnoty
  • jak je to pravděpodobné?
  • musíme sečíst všechny varianty rozdělení, tedy:
  • p8 + p7p‘ + p6p‘2 + ... + pp‘7 + p‘8
  • předpokládáme stejnou pravděpodobnost pro obě hodnoty (p = p‘ = 0,5)
  • → můžeme zjednodušit na p8 + p8 + ... + p8
  • pomocí kombinací musíme zjistit binomické koeficienty (kolik kombinací o k případech jde vytvořit z množiny n prvků – n nad k)
  • výsledkem je koeficient 28, kterým vynásobíme původní pravděpodobnost, tedy 28 × 0,58 (← 8 vzorků)
  • → pravděpodobnost, že náhodný vzorek 8 výsledků bude 6:2, je cca 11%
  • jaká je pravděpodobnost, že z populace vybereme náhodně 6 případů s jednou hodnotou proměnné a 2 s druhou?
  • 2× vyšší výsledek → 22% (6:2 + 2:6)
  • jednostranné × dvoustranné testy
 • znaménkový test – zjišťuje pravděpodobnost určitého poměru binárních hodnot
  • tzv. kumulativní pravděpodobnost – určitá hodnota + do extrému (tzn. pro pravděpodobnost 4:4 bude p = 1 – vždy je rovno, nebo blíže extrému)


Poissonovo rozdělení

 • limitní varianta binomického rozdělení
 • binomické rozdělení se Poissonovu podobá tím více, čím více se pravděpodobnost jevu p blíží k nule a počet pozorování n k nekonečnu
 • dobrá aproximace už od p ≈ 0,1 a n > 30
 • používá se tam, kde se náhodné jevy mohou vyskytnout, ale stává se tak jen zřídka → = „rozdělení vzácných jevů“
 • průměr a rozptyl jsou zhruba stejné, = 1 (hodně drobných odchylek, ale žádná velká)

Tvary rozdělení

 • rozdělení mohou mít různé tvary → pravděpodobnost zaujímá nějaký prostor
 • podle počtu vrcholů (nejčastější hodnota, takový kopečky) – unimodální × bimodální × multimodální
 • u-ové – nejčastější krajní hodnoty
 • obdélníkové – všechno stejně časté
 • podle pozice vrcholu – pozitivně / pravostranně sešikmené (doprava klesá pomaleji) × negativně / levostranně sešikmené
  • musí se určit míra šikmosti, oblast od -1 do +1 se bere jako pořád střed
 • podle špičatosti rozdělení (excesu) – ploché (platykurtické) × špičaté (leptokurtické)

Normální rozdělení a z-skóre

 • = Gaussovo
 • unimodální a symetrické
 • sešikmení a špičatost = 0
 • na obou stranách se limitně blíží nule
 • určeno dvěma veličinami – aritmetickým průměrem (μ) a směrodatnou odchylkou (σ)
 • do prostoru se vejde 68,26% případů, do 95,44% a do 99,74%
 • je to spojité rozdělení → normalizované z-skóre
 • všechna normální rozdělení si jsou podobná → je možné převést na normalizovaná
 • → můžeme srovnávat různé jednotky a řády
 • od každé naměřené hodnoty x se odečte aritmetický průměr a vydělí se směrodatnou odchylkou s
 • normalizované normální rozdělení má = 0 a s = 1
 • nelineární – např. u výsledků 0,3 + 0,7 a 1,3 + 1,7 zůstává stejné, o kolik od sebe jsou, ale poměry jsou jiné
 • 95% případů se vejde do intervalu ± 1,96
 • konvertované skóre – z-skóre konvertované do jiné stupnice (→ odstranění desetinných míst a záporných čísel)
 • ke všem hodnotám přičteme stejnou konstantu či je vynásobíme – jen se to posune či roztáhne pole
 • rozdělení může být deformováno podlahovým či stropovým efektem – všichni jsou lepší / horší než hranice měřené oblasti
 • nesymetričnost – např. u počtu hlásek ve slabice nebo slabik ve slově
 • normální rozdělení je výhodné → snaha na něj transformovat i nesymetrická:
  • pozitivní sešikmení se opravuje logaritmem, odmocninou či inverzí
  • negativní se opravuje mocninou

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.

Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika