Neurologické zobrazování mozku

 • neinvazivní nebo převážně neinvazivní
 • dříve se zkoumalo jen na mrtvých mozcích
 • nerozlišují se excitační a inhibiční podněty
 • metody zkoumající vztahy mezi strukturou mozku a jeho funkcí
 • určují aktivaci mozkových oblastí při provádění úkolu nebo vnímání podnětu
 • typ zadání – experimentální zadání se porovnává s neutrálním zadáním (důležité je správné vymezení)
 • povaha úkolu – sledované úkoly by tedy měly zdůrazňovat kognitivní aspekt (uvědomované procesy)


Elektroencefalografie (EEG)

 • zkoumá mozkové vlny na základě elektrické činnosti mozku
 • pomocí elektrod snímá elektropotenciály mozku
 • zaznamenává okamžitou reakci na podněty (dobré časové rozlišení), prostorové rozlišení je horší


Magnetoencefalografie (EMG)

 • magnetická pole, která vznikají jako důsledek elektrické aktivity mozku


Počítačová tomografie (CT)

 • svazek rentgenových paprsků je namířen skrz lebku v různých úhlech
 • senzory rentgenu na druhé straně snímají, kolik radioaktivního záření různé tkáně pohltily
 • → měří ztráty signálu v závislosti na tom, jakou tkání paprsky procházejí, pak se vytvářejí příčné řezy


Metoda vjemově vázaných potenciálů (ERP)

 • (evoked responses, event-related potentials)
 • měří (pasivní) elektrofyziologické reakce nervového systému na podněty (funkčnost nervových drah)
 • do jednoho ucha opakovaný impuls (10 Hz), do druhého ucha maskovací šum s nižší intenzitou
 • elektrody snímají potenciály ve sluchové kůže, ve sluchovém mozkovém kmeni a osmém hlavovém nervu
 • různé potenciály pro začátek vjemu, jeho periodické složky (f0), náhlé změny apod.


Pozitronová emisní tomografie (PET)

 • zkoumá metabolismus určitých látek v mozku
 • mozek je náročný na metabolismus (v klidu spotřebovává 20% krve)
 • PET zobrazuje mozek pomocí sledování radioaktivně modifikovaných molekul v krvi
 • bombardováním daného atomu (většinou O) v cyklotronu se získají nestabilní radioaktivní izotopy
 • izotopy se „pověsí“ na glukózu, jejíž metabolismus pak v mozku sledujeme
 • radioaktivní izotopy se rozpadnou (poločas rozpadu) na stabilnější formy
 • → jeden z protonů se rozpadne na neutron a vyzáří / emituje pozitron a neutrino (neutrino je zanedbatelné)
 • pozitron je „anti-elektron“ (pozitivní náboj), nakonec dojde ke vzájemnému zničení s elektronem
 • všechna hmota se převede na záření ve formě dvou fotonů, které kamera PET sleduje
 • následně se zjistí místo, kde se pozitron střetnul s elektronem a kde se jádro nacházelo v době rozpadu


Fukční magnetická rezonance (fMRI)

 • mozek je tvořen zejména vodou, každý atom vodíku funguje jako magnet
 • pokud magnety umístíme do silného magnetického pole, zarovnají se podle něj
 • impuls vysokofrekvenční energie atomy na chvíli „vyruší“ z jejich nastavení
 • vodíková jádra se a) zarovnají podle nového magnetického pole, b) budou rotovat ve fázi
 • pak se vracejí do původního stavu → T1 (zarovnání podle původního pole) a T2 (fáze rotace)
 • přenos signálu mezi neurony vyžaduje v daném místě energii → hemodynamická reakce (lokální potřeba okysličené krve)
 • hemoglobin a deoxyhemoglobin mají odlišné magnetické vlastnosti (T2)
 • BOLD signál (Blood-Oxygen Level Dependent signal)
 • opět se odečítají oblasti mozku (voxely), které byly aktivovány při neutrálním zadání
 • problémy – pohyb vzduchu v dutinách při řeči, hlučnost scanneru → využívá se latenční doba hemodynamické rekace


Porovnání PET a fMRI

 • fMRI je rychlejší, zcela neinvazivní × PET vyžaduje injekci, zahrnuje stopové množství radioaktivity
 • fMRI může být provedena pouze radiologem × PET je dražší a personálně náročnější
 • signál u fMRI je slabší než u PET a někdy se žádný signál neukáže (dochází ke ztrátám)
 • fMRI má mnohem lepší prostorové rozlišení, je schopná zobrazit i struktury v mozkovém kmeni
 • obě fungují na základě měření průtoku krve v různých částech mozku
 • obě lepší než CT


NIRS (near-infrared spectroscopy)

 • optická neinvazivní metoda zkoumající mozkovou kůru
 • založena na různém pohlcování světla


Reference

 • Janota, P. - Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.
 • Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Ball, M. J. - Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.
 • Painter, C. (1979): An introduction to instrumental phonetics. Baltimore: University Park Press.
 • Borden, G. J. - Harris, K. S. (1984): Speech science primer. Baltimore: Williams & Wilkins. (6. kapitola)
 • Scott, S. K. - Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.


Zpět na rozcestník: Metody fonetické práce | Fonetika