OAIS Referenční model Otevřeného archivního informačního systému

OAIS je konceptuální model dlouhodobého archivu, který popisuje základní komponenty dlouhodobého archivu, související funkce a vazby, a také informační model.

Definice

Informační model popisuje jednotlivé typy informačních balíčků, a to, jaké informace obsahují. OAIS tedy předepisuje, jaká metadata mají být spolu s ochraňovanými informacemi ukládána. Norma OAIS vznikala od poloviny devadesátých let na žádost ISO v koordinaci Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), první verze textu je dnes dostupná v Internet archivu. Draft ISO normy byl publikován v roce 1999 a norma pak byla vydána jako ISO standard v roce 2003. V roce 2009 byla aktualizována. OAIS je zatím nezpochybněným základem dlouhodobé ochrany digitálních dat.[1]


Funkce OAIS archivu

 • vyjednává a získává informace od producentů informací
 • získává dostatečnou kontrolu nad informacemi k zajištění dlouhodobé ochrany
 • určuje, které komunity by měly být schopny porozumět dochované informaci
 • zajišťuje, aby informace byla nezávislá, srozumitelná určená uživatelským komunitám
 • dodržuje stanovené zásady a postupy, pro zajištění přístupnosti informací v budoucnosti
 • zachovává informace uživatelským komunitám ve srozumitelné formě[2]

Externí model OAIS

Tento model je aplikovatelný na všechny typy dlouhodobých archivů, jejichž hlavním požadavkem je dlouhodobá archivace. Model obsahuje následující entity:

 • producent (producer) - osoby nebo klientské systémy poskytující informace, určené k archivaci
 • management - nastavuje celkovou politiku archivu OAIS jako jedna ze složek v širší oblasti politiky (př. součást větší organizace)
 • spotřebitel (consumer) - osoby nebo klientské systémy komunikující se službami, pomocí nichž jsou nalezeny a získány uložené informace.

Externí entity.png

Funkční model OAIS

Zahrnuje samostatné funkční jednotky.

 • příjem – příjem balíčku informací od producenta, příprava k uložení
 • archivní úložiště – služby a funkce uložení, údržba, vyhledávání
 • plánování ochrany – zajištění dlouhodobé dostupnosti a srozumitelnosti informací uživatelům
 • správa dat – příjem, údržba, přístup k popisným informacím i administrativním datům
 • přístup – poskytnutí přístupu uživatelům do digitálního archivu
 • administrace – služby a funkce pro celkový provoz archivu

Definice informace v OAIS a informační balíčky

Informace je definována jako jakýkoli typ znalostí, které mohou být vyměňovány. Informace je vždy reprezentována daty a každá jednotlivá instance takové informace se označuje jako informační objekt.

K zajištění úspěšné ochrany informačního objektu musí OAIS jasně definovat a pochopit datový objekt (data spojená s danou instancí) a s ním spojenou informaci o formě reprezentace. Informace o formě reprezentace je dodatečná informace, která mapuje datový objekt do smysluplnějšího konceptu. Pouze v tomto kontextu je datový objekt použitelný a stává se informačním objektem (tedy objektem, který má být uchováván). Bez informace o formě reprezentace je datový objekt často nepoužitelný.[3]

Informační balíčky

- koncepční kontejner složený ze dvou typů informací, obsahu informace a popisné informace.

Popisná informace se následně dělí do 4 typů:

 • informace o provenienci
 • kontextuální informace
 • identifikační informace
 • informace o neporušenosti

Model dále obsahuje již zmíněné balíčky informací, a to 3 typy:

 • balíček informací pro dodávání - odesílá producent do OAIS,
 • balíček informací pro archivaci - určené k dlouhodobé archivaci,
 • balíček informací pro rozšiřování - část nebo celek souboru archivovaných informací.


Odkazy

Reference

 1. MAREK, Melichar. OAIS: možnosti a limity aplikácie. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2012/3/oais-moznosti-a-limity-aplikacie.html?page_id=492
 2. 2. CONSULTATIVE COMMITTEE FOR SPACE DATA SYSTEMS. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) [online]. Washington (D.C.): CCSDS, June 2012. Recommendation for Space Data System Practises, CCSDS 650.0-M-2 [cit. 2015-05-18]. Dostupný z: http://ddp.nist.gov/refs/oais.pdf.
 3. JOACHIM, Jung. Dlouhodobá ochrana podnikových dokumentů: Analýza rozdílů mezi ECM a OAIS. Dostupné také z: https://duha.mzk.cz/clanky/dlouhodoba-ochrana-podnikovych-dokumentu-analyza-rozdilu-mezi-ecm-oais

Související články

Open archival information system

Klíčová slova

Informační studia, informace, model, OAIS, Informační balíčky, Funkční model OAIS, Externí model OAIS