Obecné zákonitosti vývoje

Základní hybnou silou vývoje jsou rozpory

 • rozpory jsou protiklady, které jsou od sebe nerozlučné, stále na sebe navzájem působící, zároveň se navzájem vylučující a popírající, polární charakter rozporů je hlavním impulsem pohybů, vývoj je tedy jednotou dynamických vyrovnávání a střetání rozporných faktorů, rozpory se uplatňují v rozmanitých kombinacích a intenzitách, ale všechny navzájem souvisí a vytvářejí vyšší jednotu vyvíjející se osobnosti
 • obecné zákonitosti všeho dění se účastní na vytváření individuálního života, jsou to:nutnost – nahodilost, příčina – následek, kauzalita – účelnost, progres – regres, diferenciace – integrace
 • život se rozvíjí ve specifických rozporech - např. dědičnost – proměnlivost, asimilace – disimilace, anabolismus – katabolismus, pól mužský – pól ženský, spontánnost – určenost, autonomie – heteronomie, instinkt – zvyk, smyslovost – racionálnost, podráždění – útlum

Zákon negace negace (Hegel)

 • rozpory ve všem dění působí neustálé střídání kladných a záporných tendencí v předmětech a jevech
 • zápor původního kladného pohybu či úsilí není konečný, nýbrž je sám znovu negován
 • vývojový proces pokračuje dále, ale na nové úrovni
 • vzniká spirálovitá křivka vývoje (minulé dění se neopakuje, nýbrž je uchováno zcela změněné)
 • zákon negace negace je důsledkem protikladného střídání vývojových faktorů
 • je stejně podmínkou vývojového
 • vzestupu jako regresu.
 • příklad: dětské nekritické přijímání autority – období vzdoru – realistické uklidnění – pubescentní negace vnějšího omezování vlastní vůle


Zákon přechodu kvantity v kvalitu

 • nežli dojde k přechodu k následující vývojové fázi, musí napětí mezi rozporovými momenty dozrát jednak vyjevováním protikladnosti, jednak narůstáním rozpornosti
 • mechanismem přechodu rozporu v rozpor je kvantitativní růst působených a působících změn
 • změny rostou a sumují se, takže porušují jednotnost kvantity a kvality, čímž vyvolávají změny kvalitativní
 • vzniká nová kvalita: předmět, děj nebo jev se mění
 • každá kvalita charakterizující předmět je zároveň vyznačena jistým stupněm kvantitativní velikosti, za níž by již přešla v předmět jiný

Zdroje