Ochrana knihovního fondu.

"Ochranu knihovního fondu lze charakterizovat jako soubor dílčích oborů, technologií, postupů a strategií zaměřených na uchování knihovních sbírek – na minimalizaci jejich chemického a fyzikálního poškozování a rozpadu a na prevenci ztráty jejich informačního obsahu."[1]

Zákon

Knihovny (společně s archivy a muzei) představují paměťové instituce - tedy instituce, které uchovávají národní kulturní dědictví. Rozsah ochrany závisí na charakteru knihovny a uchovávaných dokumentů. Podle § 18 tzv. knihovnického zákona (Sb. 257/2001) je provozovatel knihovny zajistit ochranu knihovního fondu před odcizením, poškozením a zejména před nepříznivými vlivy prostředí. V § 19 téhož zákona jsou stanoveny sankce za porušení této povinnosti.[2]

Vládní nařízení

Všechna vládní nařízení, která se týkají ochrany knihovních fondů a péče o ně v kontextu zachování kulturního dědictví:

    Česká legislativa

 • Památkový zákon - Zákon České národní rady ze dne 30. března 1987, o státní památkové péči ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
 • Sbírkový zákon - Zákon č. 122/2000 Sb. O Ochraně sbírek muzejní povahy) ukládá vlastníku sbírky její ochranu proti různým druhům ohrožení
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb.o zápisu souboru předmětů do Centrální evidence sbírek
 • Knihovnický zákon - Zákon č. 257/2001 Sb. o Knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
 • Usnesení vlády ČR ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010
 • Usnesení vlády ČR č. 285/1996 k systému ochrany movitého kulturního dědictví v České republice na léta 2003 – 2008 (koncepce rozvoje muzejnictví)
 • Usnesení vlády ČR č. 87/2003 o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice (oba dokumenty viz http://www.vlada.cz)
 • Příkaz náměstka ministra kultury Ing. Zdeňka Nováka č. 13/1998 a č. 7 /2002 k zásadám pro poskytování příspěvků ze státního rozpočtu na Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví[3]

    Legislativní materiály s mezinárodní působnosti

 • Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu (Haag 1954)
 • Konvence o zákonech pozemní války (1907)
 • Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (Paříž 1972)
 • Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. 6/1996 o ochraně kulturního dědictví proti nezákonným aktům[4]

Faktory degradace

Teplota

    Teplota nízká

Nízká teplota pomůže papírovým výrobkům udržet si svou pevnost, zároveň se omezí i růst biologických škodlivin. Při příliš nízké teplotě hrozí nebezpečí kondenzace vody na povrchu materiálů.[5]

    Teplota vysoká

Při vysoké teplotě se urychluje chemická degradace (hydrolýza, oxidace), při vyšších teplotách se také rychleji rozšiřují a množí mikroorganizmy (například plísně), celkově se snižuje mechanická odolnost a dokument se deformuje (odlupování filmu, zkroucení dokumentu, lepkavost, zeslabení záznamu).[6]

    Prudké teplotní výkyvy

Dokument se při prudkých teplotních výkyvech mění rozměrově, a tímto rozpínáním a smršťováním dochází k praskání dokumentu.[7]

Vlhkost

    Vlhkost vysoká

Dokument se mění rozměrově, smrčťuje se - dochází tak ke snižování mechanické odolnosti, křehnutí, praskání.[8]

    Vlhkost nízká

Aktivuje se mikrobiální činnost (rostou plísně), dokument se mění rozměrově, bobtná - dochází ke kroucení dokumentu. Zároveň se při vysoké vlhkosti urychlují chemické degradace (hydrolýza, oxidace), celkově se dokument deformuje (odlupování filmu, lepkavost, zeslabení), blednou barvy a probíhá koroze kovových dílů.[9]

    Prudké vlhkostní výkyvy

Při prudkých vlhkostních výkyvech se celkuje snižuje mechanická odolnost dokumentu a dochází k celkové deformaci (praskání, zkroucení, borcení, tuhnutí, tvrdnutí kůže, odlupování barevných vrstev.[10]

Světlo

    UV záření

Při dlouhodobém vystavení dokumentu silnému UV záření dochází k urychlování chemické degradace (hydrolýza, oxidace) a barevným změnám (materiál tmavne, barvy blednou).[11]

Vzdušné podmínky

    Plynné zplodiny

NOx, SO2, CO2, O3 jsou původci agresivní chemické reakce.[12]

    Prach a popílek

Prach a popílek ulpívají na povrchu, v nich se pak množí organismy, zeslabí se záznamy. Také může dojít k mechanickému poškození papíru z důvodu tření. Látky obsažené v prachu mohou urychlit chemickou degradaci.[13]

    Výměna vzduchu nízká

Ve špatně větraných skladech se rychle šíří mikrobi, rychleji rostou plísně; urychluje se chemická degenerace a lokálně se zvyšuje vlhkost, plynné substance způsobují kyselost papíru.[14]

    Výměna vzduchu vysoká

V prostředí s vysokou výměnou vzduchu se jen těžko udržuje homogenita prostředí (teplota, vlhkost, prašnost).[15]

Biologické hrozby

    Mikroorganismy, houby

Mikroorganismy způsobují změnu barvy papíru (žluté až rezavé skvrny), toto poškození může vést až k lámavosti a křehkosti materiálu.[16]

    Hlodavci

Hlodavci mohou jednodušše poškodit knihovní dokument ať už svými drápy a zuby, tak svou močí a výkaly.[17]

Základní požadavky

Stavby určené pro uchovávání knihovních fondů by měly být projektovány tak, aby optimálně již samy stabilně udržely doporučené parametry prostředí. [18]

Doporučené parametry klimatu

 • Pro smíšené knihovní sbírky: Teplota 18-25°C (kolísání max. 2°C/24 h) / Relativní vlhkost 40-60 % (kolísání max. 5%/24 h)
 • Pro černobílé fotomateriály: Teplota 16-21°C (kolísání max. 1,5°C/24 h) / Relativní vlhkost 20-50 % (kolísání max. 5%/24 h)
 • Pro barevné fotomateriály: Teplota 5-7°C (kolísání max. 1,5°C/24 h) / Relativní vlhkost 20-50 % (kolísání max. 5%/24 h)
 • Pro magnetická média: Teplota 18-25°C (kolísání max. 3°C/24 h) / Relativní vlhkost 20-50 % (kolísání max. 5%/24 h)
 • Pro všechny zde zmíněné druhy fondů platí následující hodnoty: Intenzita osvětlení 50 lx (krátkodobě max. 2500 lx) / Prašnost max. 50 m g/m3 / Proudění vzduchu max. 0,5 m/s[19]

Základní požadavky na budovu

 • Prostředí bez vysoké koncentrace znečišťujících látek
 • Místo bez povodňového ohrožení
 • Stavební materiály a interierové vybavení nehořlavé / opatřeny nehořlavými vrstvami
 • Stavební materiály a interierové vybavení, které neuvolňují škodlivé výpary
 • Stavební materiály a interierové vybavení poskytující ochranu před hmyzem, hlodavci, mikroorganismy
 • Ochrana proti požáru (kontrola elektrické instalace, uložených chemikálií; vybavení požárními čidly, hasícími prostředky; instalace protipožárních skříní, úložných skříní)
 • Ochrana proti vodě (kontrola stavu střechy, okapů, topení, klimatizací, kanalizačních a odpadových trubek; vybavení odvlhčovači)
 • Ochrana proti krádeži (vstupní a výstupní kontrola návštěvníků; zabezpečení oken, dveří)[20]

Zásady manipulace a uložení

Manipulace a uložení dokumentů jsou dalšími důležitými faktory, které mají vliv na jejich životnost. Nevhodné uskladnění a manipulace může zničit dokument, který pravděpodobně bude pro knihovnu finančně náročný na převazbu nebo pořízení nového exempláře; zároveň se tím může nenávratně zničit dokument, který se již dávno na trhu nevyskytuje a je nesehnatelný. Zařízení knihovny, skladovací materiály a vše, co je užíváno k uložení nebo přepravě knihovních sbírek, musí být konstruováno s ohledem na jejich možná poškození - musí být konstruovány tak, aby bylo takové riziko minimalizováno.[21]

    Zásady uložení

 • Regály a police musí bez ostrých hran a výčnělků
 • Styčné plochy s dokumenty musí být opatřeny interním nátěrem
 • Nejnižší police musí být min. 25 cm nad podlahou
 • Knihy mají být zajištěny zarážkou, aby se nesesunuly (ta musí odpovídat formátu knihy, nesmí odírat povrch svazku)
 • Knihy musí být v regálu volně, neměly by se míchat různé formáty
 • Je vhodné studovny opatřit speciálním vybavením (stojany, stoly pro zacházení s nadměrným materiálem a další pomůcky), aby nedocházelo k rozlomení hřbetu a dalším poškozením[22]

    Zásady manipulace

 • Kniha se nevyklápí tahem za horní část - vždy je ji třeba uchopit ve středu hřbetu a opatrně vyjmout
 • Kniha se nikdy nestaví hřbetem nahoru - vždy se staví kolmo
 • Kniha se nepokládá na místa, kde je hrozba jejich poškození
 • Nepokládáme na knihu předměty, ani je do knihy nezakládáme
 • Uživatel by, především v případě vzácných svazků, měl být poučen a seznámen se správnou manipulací s nimi
 • Svazky při transportu zajistíme před pádem, nikdy s nimi neházíme např. do transportního vozíku
 • S knihami pracujeme v ideálním případě v přízových rukavicích, případně vždy s čistýma rukama
 • Nikdy při práci s knihami nejíme, nepijeme, nekouříme[23]


Havárie a živelní katastrofy

Mezi možné události, které mohou negativně ovlivnit životnost knihovního fondu, nebo jej dokonce zcela zničit, patří: poškození ohněm (sazemi, kouřem, zároveň také hasícími prostředky); poškození vodou (jak povodně, tak běžná havárie vodovodního potrubí); poškození chemikáliemi; sabotáže, vandalismus, terorismus i válečné konflikty. Normální tištěné knihy a dokumenty lze sušit na vzduchu; citlivějíší materiály je nejlepší zamrazit/vymrazit/sušit ve vakuové atmosféře/vakuově zabalit; fotografie a negativy se musí nejdříve v destilované vodě proprat, poté aplikovat speciální roztoky (Kodak Photo Flo s několika kapkami formalinu proti bakteriím), dále pak sušit vzduchem nebo vymrazit; kinofilmy je nejlepší udržovat v mokrém stavu, dokud není možnost sušení na průmyslovém zařízení; speciální nosiče (magnetické pásky, diskety, CD a CD ROM, audio a video pásky, šelakové, acetátové a vinylové desky) je po odstranění nečistot rychlým mytím možné sušit vzduchem. Suché materiály nejsou navráceny na původní místo, ale musí být skladovány přinejmenším šest měsíců v dobře ventilovaném meziskladu za pravidelné kontroly.[24]

Poškození vodou

Svazky poškozené vodou by měly být co nejdříve a nejopatrněji odstraněny z místa nehody, při volbě vysušení by měly být pečlivě zváženy možnosti a podmínky, záchrana vzácných dokumentů by měla být konzultována s odbornými restauratéry.

    Horkovzdušné sušení

Probíhá v komoře s proudem vzduchu, jehož teplota se obvykle pohybuje kolem 115°C, relativní vlhkost vzduchu je nulová. Papírové bloky by měly být na policích odděleny hliníkovými deskami. Doba sušení je circa jeden den.

    Lyofilizace - vakuová sublimace

Sušení probíhá ve vakuové komoře, teplota je pod bodem mrazu a voda se odpařuje přímo z ledu, zachytává se ve vymrazovacím prostoru, jehož teplota je méně než -50°C. Doba sušení je několik dní.

    Sušení vlhkým teplem (sušárny dřeva)

Proces probíhá při intenzivní cirkulaci vzduchu. Teplota i vlhkost jsou libovolně nastavitelné, obvykle ale na 60°C a 35 % relativní vlhkosti. Doba sušení je asi dva týdny.

    Sušení volně na vzduchu

Do knih se vkládá savý papír, později se knihy postaví a rozloží do vějíře. Proces probíhá v dobře větraném prostoru.

    Vakuové sušení

Ve vakuové komoře jsou vyhřívané police, na kterých leží postižené dokumenty. Teplota se pohybuje mezi 25°C a 30°C, tlak v komoře je 5 až 10 mbar. Odpařená voda odchází přes olejovou vývěvu, jejíž olej dosahuje 150°C. Doba sušení je asi týden.

    Vakuové balení

Nejpracnější metoda, která je ale nesmírně šetrná (při opatrném zacházení) a kniha zůstane po usušení rovná. Kniha je obalena netkanou textílií, obloží se vrstvou savého papíru (novinový, filtrační), poté je vložena do polyetylenového sáčku, z kterého je odsán vzduch. Po čase se vlhkost mezi dokumentem a savými obaly a vklady vyrovná, proces se opakuje až do úplného vysušení - obvykle je potřeba až 10 cyklů. Doba sušení je 10 až 20 dní.

    Mikrovlnné sušení

Kapalná voda silně obsorbuje mikrovlnné záření, v místě absorpce vzniká teplo, které urychluje odpaření vody. Hrozí nebezpečí lokálního přehřátí z důvodu nerovnoměrného tvaru dokumentu.[25]

Poškození požárem

Dokumenty i nepřímo zasažené ohněm jsou vyschlé, tedy nesmírně křehké, lehce se rozpadají. Je nutné je stěhovat velice opatrně. Materiály, které byly postiženy jak ohněm tak vodou, se v lepenkových krabicích přesunují na zmrazení, dále je postup stejný jako při zasažení pouze vodou. Odstranění nánosu sazí a popela by mělo být konzultováno s restaurátory.[26]

Poškození chemikáliemi

Takové poškození je řešeno ve spolupráci s Integrovaným záchranným systémem.[27]

Ochranné obaly

Ochranné obaly mají několik funkcí:

 • preventivní ochrana
 • prostředek k trvalému uložení
 • ochrana v případě havárie či živelní katastrofy
 • ochrana při manipulaci mimo depozitní prostory
 • finančně úspornější alternativa místo vazby a převazby[28]


Reference

 1. Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/okf
 2. Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/okf
 3. Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/okf
 4. Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/okf
 5. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 6. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 7. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 8. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 9. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 10. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 11. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 12. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 13. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 14. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 15. Hlavní rizika působení parametrů klimatu na skladované fondy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab2
 16. Organizace a ochrana knihovního fondu. Praha, 2008, 16 s. Dostupné také z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Organizace-a-ochrana-knihovního-fondu_Stöcklová.pdf
 17. Organizace a ochrana knihovního fondu. Praha, 2008, 16 s. Dostupné také z: http://uisk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/62/2016/01/Organizace-a-ochrana-knihovního-fondu_Stöcklová.pdf
 18. Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy
 19. Doporučené parametry klimatu pro některé druhy fondů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab1
 20. Základní požadavky na budovu pro skladování knihovních materiálů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/vlivy-tab5
 21. Zásady manipulace a uložení knihovních fondů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/ulozeni
 22. Zásady manipulace a uložení knihovních fondů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/ulozeni
 23. Zásady manipulace a uložení knihovních fondů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/pece-o-knihovni-sbirky/ulozeni
 24. Havárie a živelní pohromy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/havarie-a-zivelni-pohromy/havarie
 25. Havárie a živelní pohromy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/havarie-a-zivelni-pohromy/havarie
 26. Havárie a živelní pohromy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/havarie-a-zivelni-pohromy/havarie
 27. Havárie a živelní pohromy. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/havarie-a-zivelni-pohromy/havarie
 28. Program ochranných obalů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2013. Dostupné také z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-a-ochrana-fondu/oddeleni-preventivni-konzervace-1/obaly