Ochrana tajemství právnických osob

Zákon č 412/2005 Sb., "o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů"

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.[1]

Klasifikace stupňů utajení (informace)

Způsobilost osob k nakládání s UT ověřuje Národní bezpečnostní úřad ("Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pracovníka kryptografické ochrany")

  • Přísně tajné (PT) - v případě vyzrazení či zneužití utajovaných informací hrozí mimořádná újma zájmům České Republiky, bezpečnostní, platí 5 let od data vydání
  • Tajné (T) - v případě vyzrazení či zneužití utajovaných informací hrozí závažná újma zájmům České Republiky, platí 7 let od data vydání
  • Důvěrné (D) - v případě vyzrazení či zneužití utajovaných informací hrozí újma zájmům České Republiky, platí 9 let od data vydání
  • Vyhrazené (V) - vyzrazení či zneužití utajovaných informací je pro zájmy České Republiky nevýhodné[2]

OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

* PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST - složena z výběru fyzických osob, které mají mít přístup k utajovaným informacím (dále UT), ověřování podmínek pro jejich přístup k UT, jejich výchova a ochrana,

* PRŮMYSLOVÁ BEZPEČNOST - systém opatření k zjišťování a ověřování podmínek pro přístup podnikatele k UT a k zajištění nakládání s UT u podnikatele v souladu s tímto zákonem,

* ADMINISTRATIVNÍ BEZPEČNOST - tvoří ji systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání s UT,

* FYZICKÁ BEZPEČNOST - tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k UT, popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat,

* BEZPEČNOST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ - tvoří systém opatření, jejichţ cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost UT, s nimiţ tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uţivatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním systému,

* KRYPTOGRAFICKÁ OCHRANA - tvoří systém opatření na ochranu UT pouţitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo ukládání UT.[3]

Zdroje

Reference

  1. VLASÁK, Rudolf. Informační politika::minulost a současnost v Čechách a ve vyspělých demokraciích . Praha, 2011, 92 s. Dostupné také z: http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=20240
  2. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Praha, 2016. Dostupné také z: https://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/zakon-c-4122005/
  3. Informace: poskytování a ochrana ; Informatika ; eGovernment. Ostrava: Sagit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-7488-052-0.