Odhady pracností. Metody, postupy a úskalí

Odhad pracnosti a trvání, respektive jejich stanovení je důležitou součástí projektového managementu. Odhady jsou vstupem do tvorby nabídek, stanovení ceny projektu, plánování i řízení projektu. Tvorba odhadů je úzce spojena s porozuměním rozsahu projektu, kvalitativním kritériím a také stanovením způsobu jak bude dohodnutý výsledek projektu vytvořen a dodán.

Je potřeba analyzovat rizika projektu, požadavky projektu (technologické, dovednostní), obchodní a politická rizika a další. Hofstadtlerův „zákon“: ”V softwaru vše stojí více a trvá déle, a to i tehdy, když provedeme na tuto skutečnost korekci původního odhadu.“

Důvody problémů

 • Lidé obecně mají tendenci být příliš optimističtí a očekávají, že se záležitosti budou vyvíjet spíše příznivě.
 • Dosavadní zkušenosti se berou v úvahu jen zčásti. Jestliže se projektuje nějaký systém, odhaduje se jeho rozsah analogií s podobným systémem.

Metody odhadu

 1. Work breakdown structure (WBS) - dokument používaný v projektovém managementu. Obsahuje hierarchický rozklad cíle projektu (předmětu plnění projektu) na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být vytvořeny v průběhu projektu. Pojem WBS nemá jednoznačně přijímaný český překlad. Používá se pojem Hierarchická struktura prací nebo Hierarchická struktura činností, který ale může být zavádějící.
 2. Delfská metoda - Delfská metoda je expertní, resp. prognostická metoda skupinového hledání řešení. Zpravidla se do ní zapojují skupiny odborníků, kteří vytváří odhady a prognózy nezávisle na sobě, přičemž výstupy posléze shrnuje prostředník. Ty pak distribuuje pro další kola. Používají se standardizované dotazníky posílané i elektronickou poštou. Postup se opakuje tak dlouho, dokud nedojde k přibližné shodě účastníků.
 3. Funkční bod - též Metoda funkčních bodů, je metoda odhadování pracnosti vývoje software založená na hodnocení jeho složitosti. V angličtině se používá zkratka FP, popřípadě FPA (Functional Point Analysis). Cílem metody je poskytovat objektivní metriku použitelnou pro plánování, řízení vývoje a vyhodnocování software.
 4. Tříčíselný odhad - metodika používaná v projektovém managementu pro zpřesnění odhadů. Požívá se v kombinaci s dalšími metodikami odhadu. Pracuje s rozdělením pravděpodobnosti.
 5. Cocomo
 6. Cosysmo

Obtíže odhadů

 1. Silná závislost všech parametrů výsledného produktu, jako jsou náklady, kvalita řešení atd., na kvalitě řešitelského týmu.
 2. Rychle se měnící podmínky (vlastnosti hardwaru, měnící se způsoby používání počítačů,.) silně snižují opakovatelnost řešení. Jedná se tedy o stanovení pracnosti úkolu, který je do značné míry unikátní.
 3. V programování se dosud neustálily pracovní postupy.
 4. Rychlý vývoj - ke změnám podmínek řešení (know - how, hardware) může dojít i během řešení jediného úkolu.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova