Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti. Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem, povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací.

Informační společnost je společnost založená na integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy. Nárůst informačních zdrojů a komunikačních toků vzrůstá do té míry, že ho nelze zvládat dosavadními informačními a komunikačními technologiemi.[1]

Služba informační společnosti: Jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu.[2]

Poskytovatel služeb informační společnosti: Každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb informační společnosti.[2]

Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti

Odpovědnost poskytovatele služeb informační společnosti upravuje zákon Zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

Pro účely tohoto zákona se službou informační společnosti rozumí jakákoliv služba poskytovaná

 • elektronickými prostředky,
 • na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky,
 • zpravidla za úplatu.

Definiční znaky služby informační společnosti:

 1. služba je poskytována pro jiného,
 2. podstata služby je v elektronicky komunikované informaci,
 3. služba je poskytována individuálně.

Klasifikace ISP dle zákona 480/2004 Sb.

 1. Poskytovatelé služeb spočívajících v přenosu informací poskytnutých uživatelem (mere conduit, access provider).
 2. Poskytovatelé služeb spočívajících v automatickém meziukládání informací poskytnutých uživatelem (caching).
 3. Poskytovatelé služeb spočívajících v ukládání informací poskytnutých uživatelem (storage, hosting).

Poskytovatelé služeb informační společnosti (ISP):

 • Provozovatelé síťové komunikační infrastuktury (fyzické, logické)
 • Provozovatelé síťové asistenční infrastruktury
 • Provozovatelé hostingových služeb
 • Provozovatelé e-mailových služeb
 • Vyhledávače, portály
 • Diskuzní servery, diskuzní služby
 • Zpravodajské servery
 • Doménové autority

§ 3 upravuje odpovědnost poskytovatele služby za obsah přenášených informací následovně:

(1) Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo ve zprostředkování přístupu k sítím elektronických komunikací za účelem přenosu informací, odpovídá za obsah přenášených informací, jen pokud

a) přenos sám iniciuje,

b) zvolí uživatele přenášené informace, nebo

c) zvolí nebo změní obsah přenášené informace.

(2) Přenos informací a zprostředkování přístupu podle odstavce 1 zahrnuje také automatické krátkodobě dočasné ukládání přenášených informací.

§ 4 upravuje odpovědnost poskytovatele služby za obsah automaticky dočasně meziukládaných informací

Poskytovatel služby, jež spočívá v přenosu informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací automaticky dočasně meziukládaných, jen pokud

a) mění obsah informace,

b) nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,

c) nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a používána v příslušném odvětví,

d) překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo

e) ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

Odpovědnost poskytovatele služby za ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem

Podle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti

 • (1) Poskytovatel služby, jež spočívá v ukládání informací poskytnutých uživatelem, odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele jen,

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

 • (2) Poskytovatel služby uvedený v odstavci 1 odpovídá vždy za obsah uložených informací v případě, že vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele.

Povinnost dohlížet na obsah ukládaných informací

Podle § 6 poskytovatelé služeb uvedení v § 3 až 5 nejsou povinni

a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,

b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Odkazy

Reference

 1. Informační společnost. In KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-. [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dinforma%C4%8Dn%C3%AD+spole%C4%8Dnost
 2. 2,0 2,1 ČESKO. Zákon č. 480/2004 sb. Zákon o některých službách informační společnosti [cit. 2019-11-15] dostupné z https://www.uoou.cz/files/480.pdf

Související články

Odpovědnost poskytovatele informačních služeb

Informační společnost

Klíčová slova

informační služby, poskytovatel informačních služeb, ISP, odpovědnost poskytovatele informačních služeb