Osobnost pubescenta, stadium formálních logických operací

 • 1. období – pubescence (11/12-15 let) / 2. období - adolescence
  • 1. fáze prepuberta (11-13 let) - začátek první výskyt sek. pohlavních znaků (u dívek vyznačené bradavky, u kluků růst fousů) končí – u chlapců noční poluce, u dívek první menstruace
  • 2. fáze puberta (13-15 let) - začíná polucí a menstruací (konec dívky pravidelná menstruace, chlapci schopnost realizovat pohlavní akt vědomě)
 • učení se od úzké rodiny, potom základní normy porovnává s vrstevníky (například porovnání výkonu), potom se odděluje od celého rodinného systému a vzdává se aktivně opory rodinné
 • Freud - genitální stadium - nové oživení sexuálního pudu na jiné úrovni než dříve
 • Erikson - identita X zmatení rolí

interindividuální rozdílnost

 • v 8. třídě – 3 skupiny – nezralé, prochází, zralé
 • skupinové – holky do 15 let o dva roky vyspělejší než kluci, ale po 15 letech to rychle kluci doženou (během 6 měsíců), chlapci i častěji sexuální zkušenosti

intraindividuální

 • proporce dospělého muže, duševně dítě

3 hlediska

Biologické

 • hormonální dospívání
 • nástup sekundárních tělesných znaků – ochlupení genitálií, jiné tvarování penisu, růst prsou
 • velká změna proporcí – zhubnutí, nabírání výšky
 • změna vizáže – změny pleti, mastnosti vlasů, růst chloupků
 • ohromné změny v psychice člověka – nutné vyrovnání se s těmito změnami – nutné jejich vidění světa (některá se stydí za svá velká prsa, jiná na tom staví svou identitu)
 • změna tělesného konceptu a hormonální vyladěnosti sehrává obrovskou roli – doba, kdy je vizáž klíčová (zde důležitá otázka krásy)
 • u chlapců typické „hrdinské příběhy“ – př.: sexuální výkony
 • špatný odhad své tělesné proporce – neprochází dobře dveřmi, neodhadne šířku
 • v pokojích často zrcadla – hlavně dívky proti sobě, trénují mimiku, nevylezou z domu bez úpravy celkového zevnějšku

sociální

psychologické

 • dochází k dozrání kognitivních struktur
 • značná emocionální labilita – nečekané nálady, zvraty, konfliktnost X usměvavost, smích X pláč

Sekulární akcelerace

 • dochází ke zrychlování vývoje v určitých historických etapách
 • teď fáze akcelerace
 • mezigeneračně se zrychlí dosažení menarche/poluce o 4 měsíce dříve než to bylo u předchozí generace
 • 1921 – 1. Sexuologický ústav na Karlově náměstí – archiv, máme za posledních 100 let výsledky měření – dokazuje toto zrychlení – způsobeno kvalitou stravy, změnou podnětů
 • zkracování dětství – ale množství poznatků, dlouhodobost školy – nastává dospělost relativně dost pozdě – takže fyzicky a mentální dospělý využívá výhody dětství
 • vede to k rozervanosti – dospělý i dítě – u řady dospívajících ta snaha vysvětlit ten chaos a zmatek vede k experimentování, hledání vlastní identity, aktivního dobírání se ke správné cestě životem -> velká rizika = sociální patologie (krádeže, šikana, sexuální promiskuita, sex za peníze,…)

Kognitivní vývoj

 • rozvoj řečových schopností
  • mezigenerační rozdíly – vliv neživých médií (SMS, chaty – zkratkovité vyjadřování), méně se čte (popřípadě rychlé čtení – komiks, časopisy) – nerozvíjí se kreativita,
  • špatná interpretace poezie - pořád nejkvětnatější mluva – chuť nejexpresivněji se vyjadřovat, i snaha vytvořit si vlastní ře
 • vrchol v oblasti kognitivního vývoje (mezi 15-25 rokem vrchol kognitivní zralosti - dle Piageta)
 • nástup abstraktního myšlení – umí operace realizovat v mysli (např.: matematické úlohy), ne všichni; řešit kombinatoricky složitá zadání, umí řešit něco, co je ještě nikdo neučil, umí řešit několika způsoby
 • abstrakce i v pochopení vysoce abstraktních pojmů – svoboda, spravedlnost, pochopí i morální dilemata, tvoří si soudy o úsudcích jiných
 • vyšší míra decentrace (= nastartována v předškolním období – dítě pochopí, že když je smutné, jiní nejsou, když si někdo rozbije koleno, tak ho to bolí) – schopnost vcítit se do vyšších emocí, i do řešení něčeho, jak bychom to sice samy neřešili, ale chápeme, proč to udělal, schopnost vyvlíknout se z vlastní kůže (holky pláčou, opravdu, ale i si kontrolují make-up)
 • období vyšších formálních operací
 • řeší mnoho věcí pouze v mysli – představa jak měl být vtipný nebo bude vtipný druhý den, tvoří si vnitřní svět, kde je nenápadná holka žádoucí, přestože v realitě to tak není – rozdíl mezi realitou a virtualitou (zde problém, že se posiluje spíše virtualita než realita, právě kvůli internetu – upozornit na to rodiče – počítač jako takový neškodí, ale nutné naučit děti, aby rozlišovali co je hra a co realita)

Proměna prožívání

 • hormonální změny - kolísavost emočního ladění, větší labilita, tendence reagovat přecitlivěle
  • apatičnost, nečekaná únava, podléhání klimatickým změnám (podzim = deprese) – řeší to kompenzačními mechanismy (básně, umělecká videa, umělecká činnost, společenství, virtuální hry
 • emoční reakce nápadnější, nepřiměřené, impulzivita a nedostatek sebeovládání
 • výkyvy v sebehodnocení

Rozvoj identity

 • Erikson - hledání a rozvoje vlastní identity = osvojování nových kompetencí a rolí
 • hlubší sebepoznání, překračuje hranici aktuálního sebepojetí a usiluje i o budoucí, hypotetické sebevymezení
 • zabývají se sami sebou ve zvýšené míře, kritičtí, srovnávají se s druhými a na základě toho dospívají k sebepojetí
 • skupinová identita = ztotožnění s nějakou skupinou

Socializace

 • důležitý sociální mezník – ukončení povinné školní docházky a volba další vzdělávací varianty
 • odmítá podřízenou roli – resp. odmítá nadřazenost autorit – rodičů, učitelů = druhá fáze negativity
 • zvyšuje se význam a vliv vrstevnické skupiny - srovnávání svých možností v rodině s pozicí, jakou mají ostatní
 • komunikace s dospělými konfliktní, s vrstevníky specifická
 • význam normy stanovené vrstevníky, které přednost před normami rodiny, školy,…
 • vrstevníci neformálními autoritami
 • emancipuje od rodiny – citová vazba se proměňuje, ale zůstává, pocit jistoty a bezpečí, který vazba na rodinu poskytovala, se transformuje do symbolické roviny - deidentifikace ve vztahu k rodičům
 • zpochybňování rodičovských hodnot a norem
 • experimentování se sexuální rolí v podobě prvních lásek - zájem o druhé pohlaví bázlivý a nejistý, koketují, vtipkují, pokřikují na sebe, posmívají se, chlapci na obdiv svou sílu, odvahu, dovednost, dívky svůj vzhled, půvab, vtip či oblíbenost
 • autoerotické praktiky mezi dospívajícími obecně rozšířeny

STADIUM FORMÁLNÍCH OPERACÍ

 • vývoj poznávacích procesů uvolněním vázanosti na konkrétní realitu - dospívající schopen uvažovat i hypoteticky, nezávisle na konkrétním vymezení problému
 • konkrétní myšlení vázáno na skutečnost X u formálního reálně neexistují
 • mladší školák se snaží poznat jaký svět je X pubescent jaký by tento svět mohl, resp. měl být
 • způsob abstraktního uvažování spojen s předměty (např. čísla v aritmetice nahrazena nekonkrétními písmeny)
 • obsah zaměnitelný, ale způsob, tj. forma, zůstává
 • rozdíl konkrétních logických operací a formálních logických operací:
  • pubescent důraz na uvažování o mnoha různých možnostech, nejen skutečných, ale i nereálných - jak jinak by situace mohla vypadat, v čem by se mohla měnit
  • pubescent uvažuje systematicky - dovede vytvořit hypotézu a systematickými, postupnými kroky ji vyloučit, nebo potvrdit
  • pubescent dovede různé myšlenky kombinovat a integrovat X školák tímto způsobem přemýšlí o reálných věcech, např. klasifikovat množinu objektů podle několika hledisek X pubescent na hypotetické úrovni, kdy manipuluje s abstraktními jednotkami
 • kritičnost pubescentů - přesvědčeni, že všechno by šlo snadno vyřešit – např. je nesmysl válčit, je nesmysl žít jako rodiče
 • úvahy o všelijakých hypotetických variantách, které ani nemají příliš velkou pravděpodobnost uskutečnění - denní snění, rozvíjí fantazii, tvořivost
 • změna vztahu k časové dimenzi - pro mladšího školáka nejdůležitější současnost X pro pubescenta budoucnost = úvahy o budoucnosti v podstatě možné brát jako formu hypotetického uvažování
 • potřeba jistoty a bezpečí ohrožena anticipací (předjímání, uvědomění) budoucnosti
 • potřeba seberealizace se rozšiřuje z přítomnosti i na budoucnost
 • potřeba otevřené budoucnosti
 • změna pohledu na svět k posílení určitého egocentrismu, který se může projevovat následovně
  • pubescent hyperkritický - dovede představit různé varianty čehokoli, většinou najde i takovou, kterou považuje za ideální
  • pubescent sklon polemizovat
  • osobní klam = jeho myšlenky, pocity a zkušenosti jsou zcela výjimečné, taková naivita je na druhé straně chrání před rozkladným vlivem všech možných nejistot
  • egocentrismus dospívajících se projevuje určitou formou vztahovačnosti