Přehled prozodických pojmů

 • jak si zhruba odpovídají termíny:
obsahově (sémanticky) prozodicky
hláska
(morfém) slabika
morfém
slovo (mluvní takt)
mluvní takt
promluvový úsek / fráze
věta výpověď
promluva


 • hláska – fiktivní jednotka
- na hlásky se dělí jen z důvodu snazší manipulace a hláskového písma
 • slabika – nejmenší reálná jednotka, mnoho definic
 • morfém – nejmenší jednotka nesoucí význam, někdy se může shodovat se slabikou (zvlášť izolační jazyky), ale může být větší (i menší?)
 • slovo – skupina hásek s ustáleným významem ohraničená graficky
 • mluvní takt – jednotka s jedním přízvukem, minimálně jedno slovo
 • promluvový úsek – několik (minimálně jeden) mluvních taktů vázaných dohromady tak, že v percepci posluchače tvoří jednotku
- jsou odděleny pauzami, pomocí melodické kontury nebo změny tempa
- realizuje se na něm intonace
- 1 promluvový úsek = 1 myšlenkový krok
 • věta (výpověď) – odděleny pauzami nebo -“- a graficky
- větná prominence – větný přízvuk
 • promluva – dokud mluví jeden člověk
 • (prozodická) fráze = promluvový úsek (předěly = frázování)
 • intonační fráze = výpověď
 • rytmus = pravidelné střídání
 • metrum = rytmické schéma
 • stopa = jednotka metra, základ pravidelného střídání těžkých a lehkých dob (slabik)
 • mora – abstraktní jednotka pro minimální časový krok, odpovídá „slabé“ slabice
 • melodie = změna F0
 • intonace = melodie + pauzy, tempo, dynamika
 • melodém = základní typ melodického průběhu ← funkce
 • kadence = realizace melodému (např. stoupavý melodém lze realizovat stoupavou, nebo stoupavo-klesavou kadencí)
- × Daneš – kadence ↑ / antikadence ↓ / polokadence →
 • komunikační strategie → ukončenost × neukončenost
 • větná modalita → oznamovací / rozkazovací / tázací doplňovací / tázací zjišťovací × ___
 • melodém → klesavý / klesavý / klesavý / stoupavý × neukončený
 • izochronie = stejné časové trvání
- stress-timed = stejný interval mezi přízvuky (angličtina)
- syllable-timed = stejně dlouhé slabiky (španělština, čeština)
- mora-timed = stejně dlouhé mory (japonština)


Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika