Paliativní a hospicová péče (Nováková)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.


Verze pro tisk: Paliativní a hospicová péče)

Angličtina Čeština
accompanying doprovázení
advance care planning předchůdné plánování péče
advanced stage of an illness pokročilé stadium nemoci
anti-decubitus mattress antidekubitní matrace
bedsore (decubitus ulcer) proleženina
bed-ward/inpatient facility lůžkové zařízení
bereaved pozůstalý
bereavement úmrtí blízké osoby
bereavement care péče o pozůstalé
bereavement counselling poradenství pro pozůstalé
caregiver pečovatel
comfort measures zajištění pohodlí
commode "gramofon", toaletní křeslo
curative treatment kurativní léčba
day care center denní stacionář
DNR (do not resuscitate) neresuscitovat
end of health care péče o pacienty v závěru života, v terminální fázi života
Gatch bed (adjustable hospital bed) polohovací lůžko
grief zármutek
home hospice care domácí hospicová péče
hospice hospic
hospice care hospicová péče
incurable illness nevyléčitelná choroba
infusion pump infúzní pumpa
inpatient hospice lůžkový hospic
interdisciplinary team interdisciplinární tým
mobile palliative care mobilní paliativní
morphine morfium
mourning truchlení
nursing home dům s pečovatelskou službou
pain relief léčba bolesti
palliation zmírnění, utišení
palliative care paliativní péče
palliative care consultant team konziliární tým paliativní péče
palliative care outpatient clinic ambulance paliativní péče
palliative medicine paliativní medicína
palliative sedation (terminal sedation, continuous deep sedation) paliativní sedace
parenteral nutrition (PN) parenterální výživa
prognosis and survival rate prognóza přežití
respite care respitní péče
symptomatic treatment symptomatická léčba
syringe driver elektronicky ovládaná dávkovací infuzní pumpa
terminal prognosis infaustní prognóza
terminal stage of an illness konečné stadium nemoci
alleviate zmírnit
symptoms symptomy
side effects vedlejší účinky
comfort patients and their families poskytnout pacientovi a jeho rodině útěchu
deliver hospice care vykonávat hospicovou péči
enhance quality of life zlepšit kvalitu života
inpatient care nemocniční péče
not respond to curative treatment nereagovat na kurativní léčbu
patient-centered care péče zaměřená na pacienty
prolong life prodloužit život
provide comfort poskytnout pohodlí
pull back of diagnostic or curative treatments zastavit diagnostickou či kurativní léčbu
receive hospice care obdržet hospicovou péči
relieve ulevit, utěšit, uvolnit
relieve pain utišit bolest
relieve suffering zmírnit utrpení
respect the dignity of the patient respektovat důstojnost pacienta
symptom management zvládání příznaků
European Association for Palliative Care Evropská asociace pro paliativní péči (EAPC)
National Hospice and Palliative Care Organization Národní organizace hospicové a paliativní péče
Association of Hospice Palliative Care Providers Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče