Percepční testy

 • posuzovací / ratingové škály – hodnocení nějakého jevu na stupnici
 • stupnice většinou mívají lichý počet kategorií (pravidlem bývá max. 7)
 • Likertova stupnice – 5 bodů („rozhodně souhlasím – spíše souhlasím – nevím – spíše nesouhlasím – rozhodně nesouhlasím“)
 • desenzitace – dává se mezi hodnocené mluvčí, aby se vyrušil efekt pořadí (tendence hodnotit ty další podle těch už slyšených)


Výzkum kategoriální percepce

Diskriminační metody

 • porovnává se dvě a více položek, posuzuje se, jestli je možné je rozlišit
 • dá se pomocí nich zkoumat tzv. kategoriální percepce – kategorie, které v jazyce nejsou relevantní, se většinou nevnímají jako odlišné → udělá-li se např. přechod od [a] k [ɛ], bude posluchač dlouho vnímat [a], pak bude krátký nejasný úsek a pak zase dlouho [ɛ]
 • špatně se vnímají kontrasty blízkých pozic
 • většinou se používají písmena A, B, X, (I)
 • AX je základní paradigma – porovnávají se dvě položky → jsou odlišné?
- zkoumá se nejmenší postřehnutelný rozdíl (diference limen)
- v angličtině just noticeable difference (jnd)
 • AXB, ABX (liší se jen pořadím prezentace) – je X shodné jako A, nebo jako B?
 • 4IAX – přehrávají se čtyři položky, posuzují se jako páry, hledají se rozdíly ve dvojicích (např. A×B/A-A)
 • 4Ioddity – druhá nebo třetí je odlišná (AABA nebo ABAA)
 • 2IFC (← force choice – nucená volba) – rozhoduje se o pořadí (např. se pustí nazalizovaná a normální hláska a musí se rozhodnout, která byla první a která druhá)
 • nejčastější AXB a 4IAX
 • prahové testy – např. se pouští tiché zvuky – odkdy už jsou slyšitelné?


Kategorizační metody

 • položky se přiřazují do tříd (kategorií)
 • buď metoda „napiš, co slyšíš“ (vyber si ze všech hlásek), nebo „napiš, jestli je to (třeba) [r], nebo [l]“ (nucená volba)


Komparační metody

 • porovnávají a řadí se zvukové podněty
 • posluchači se zadá tón a má ho nastavit, aby vnímal dvojnásobnou výšku → percepční „melová“ stupnice
 • zkoumání vztahu mezi Hz a percepcí


Monitorovací metody

 • zjišťují, po jaké době posluchač na stimul reaguje
 • výzkum rytmu – rytmus je považován za percepční jev
 • reakční doba při nerytmické řeči je delší než u rytmické


Obecné zásady

 • aby se odstranil efekt pořadí, vygenerují se náhodně pro různé skupiny posluchačů
 • pseudonáhodné pořadí – když jsou požadavky na to, co vedle sebe nesmí být
 • počet opakování položek
 • před samotným testem zkušební poslech – nastavení hlasitosti apod. (cca tři zácvičné položky)
 • reliabilita (= spolehlivost) – jasné znaky se pustí víckrát za sebou – slyší posluchač [r] pořád jako [r], nebo někdy jako [l]?
 • zajištění odpovídajících akustických podmínek


Reference

 • Janota, P. - Ptáček, M. (1997): Technika fonetické práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.
 • Ladefoged, P. (2003): Phonetic data analysis. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Ball, M. J. - Code, C. (1997): Instrumental clinical phonetics. London: Whurr Publishers.
 • Painter, C. (1979): An introduction to instrumental phonetics. Baltimore: University Park Press.
 • Borden, G. J. - Harris, K. S. (1984): Speech science primer. Baltimore: Williams & Wilkins. (6. kapitola)
 • Scott, S. K. - Wise, R. J. S. (2003): Functional imaging and language: A critical guide to methodology and analysis. Speech Communication, roč. 41, s. 7-21.


Zpět na rozcestník: Metody fonetické práce | Fonetika