Percepce zvuku

 • zkoumá vztahy mezi fyzikálními jevy a jejich tělesnou odezvou

Ucho

(viz též kapitola Fyziologická fonetika: Stavba sluchového ústrojí)

Anatomie ucha.

Vnější ucho

 • boltec
- možnost lokalizace zvuku
 • zevní zvukovod
- rezonance asi 3 000–5 000 Hz
- asi 2–3 cm dlouhý
 • bubínek
- blána, na niž dopadají vibrace

Střední ucho

 • kůstky kladívko + kovadlinka + třmínek
 • převod vibrací z řídkého prostředí vzduchu do hustého prostředí kapaliny
 • rezonanční frekvence 1 000 Hz – při ní kůstky nejlépe kmitají

Vnitřní ucho

 • kůstky středního ucha navazují na hlemýžď (kochleu) přes oválné okénko
 • každé místo bazilární membrány je schopné přenášet jen některé frekvence (na začátku nejvyšší zvuky, uprostřed nejnižší)
 • Cortiho ústrojí – z něj vedou řasinkovité buňky a jejich pohyb dráždí nervy
 • první spektrální filtr v cestě zvuku → excitační vzorce


Akustické hledisko

 • z hlediska akustiky můžeme sledovat vnímání výšky, hlasitosti a kvality
 •  ! neplést výšku a frekvenci – přesná veličina × objektivní vjem !


Vnímání výšky

 • závisí na základní frekvenci, ale vztah není lineární
 • i když základní frekvence chybí, slyšíme ji
 • při vnímání výšky hraje malou roli i amplituda – láme se to kolem 1 500 Hz – silnější hlubší tóny zní ještě hlubší, silnější vyšší tóny zní ještě vyšší
 • nejnižší slyšitelná frekvence je asi (16)-20 Hz
 • nejvyšší slyšitelná frekvence je asi 20 000 Hz
 • < 20 Hz = infrazvuk – lze vnímat taktilně (vibrace na pokožce)
 • > 20 000 Hz = ultrazvuk (protože kůstky nedokážou rychleji vibrovat) (netopýři slyší asi až 100 kHz)
 • presbyakuse – snižování horní hranice slyšitelnosti s rostoucím věkem


Diference limen

 • = nejmenší vnímatelný rozdíl
 • liší se v závislosti na frekvenci
 • nejefektivnější v nízkých frekvencích asi kolem 100 Hz (pak rovnoměrně stoupá)
 • počítá se jako x/200 → u větších čísel větší hodnoty
 • Hz nejsou pro percepci tolik relevantní
 • asi do 800 Hz vnímáme lineárně, nad 800 se začíná logaritmovat (větší rozdíl se vnímá jako menší) (graf se jakoby zplošťuje)
 • pro různé druhy akustické analýzy se hodí různé stupnice:
- pro analýzu intonace půltóny
- pro formanty např. mely (nejstarší), barky, erby (nejnovější)


Melová stupnice

 • vynalezena ve 30. letech 20. století
 • dvojice zvuků, které jsou od sebe vzdáleny stejný počet melů, vnímáme jako stejný interval (→ rozdíl třeba 100 melů je vždycky percepčně stejný)
 • stejně jako u diference limen se do 800 Hz vnímá lineárně, pak se logaritmuje
 • na rozdíl od oktávové stupnice (která zahrnuje i libozvučnost) využívá jen výšku
 • 20 kHz = 2 400 melů


Barková a erbová stupnice

 • pojem "kritické pásmo slyšení" (CB – „critical bandwidth“)
- jak reaguje bazilární membrána na zvuky s podobnou frekvencí?
- nejblíže jsou rázy, pak nějaká ošklivá kombinace, od hranice pak relativně melodické (z jednoho vrcholku se stanou dva odlišné, a to je právě to kritické pásmo)
- průběh diference limen a kritického pásma je stejný (tvarem)
- v rámci jednoho kritického pásma rozlišíme asi 20-30 diferencí limen
 • vzdálenost kritických pásem se udává právě v barcích / erbech
- frekvenčně může být jiná, ale percepčně je vždy stejná stejná
Barky
 • odfiltrovaný bílý šum vystředěný kolem tónu → postupně rozšiřovali pásmo toho šumu – šlo o to, najít, v jakém okamžiku už nebude tón slyšet nebo kdy se začne měnit jeho detekce = šířka kritického pásma (šum zaplní celý filtr kolem tónu → tón už není slyšet) = 1 bark
 • asi do 500 Hz pořád stejná šířka kritického pásma (asi 100 Hz), nad 500 Hz se zvyšuje (asi 20% f)
- některé osoby se zhoršeným sluchem mají kritické pásmo širší → hůře slyší jednotlivé tóny, slévá se to
 • převod: 200 melů = 2 barky, 1 000 melů = 10 barků
 • nevýhoda barků – rozlišení až od 500 Hz → rozlišení v nízkých frekvencích je špatné
Erby
 • signální tón, kus od něj na obě strany šum (mezi nimi „průslech“) → šum se postupně přibližuje tónu (průslech se zužuje)
 • v okamžiku, kdy je to moc blízko a začne to ovlivňovat jeho detekci = šířka kritického pásma (= opačný postup než u barků → odstraňuje problém s rázováním) → lepší rozlišení v nízkých frekvencích
 • ve středních frekvencích je šířka pásma asi 12% f
 • problém barků i erbů je, že jejich průběh byl nějak zjištěn a až pak se musela najít rovnice, která by tomu průběhu odpovídala → víc různých rovnic
 • pro zjednodušení se používá:
- bark = 1/3 oktávy
- erb = 1/6 oktávy

Objektivní popis síly zvuku

 • RMS („root mean square“) → umocnit max. výchylky, ze součtu vypočítat průměr a odmocnit = překlopení záporných hodnot do kladných a zprůměrovat → efektivní amplituda
- efektivní amplituda - průměrný tlak působící např. na bubínek
- průměr sinusovky je 0


Dynamické rozpětí zvuku

 • nejmenší změna tlaku vnímaná jako zvuk je asi 10 mikropaskalů (asi 10 mld× míň než atmosferický tlak)
 • největší změna tlaku, co ještě není vnímáno jako bolest, je 64 paskalů
 • → ne moc vhodné pro hodnocení, moc velký rozdíl hodnot
 • zvuk se sílou 10 (něčeho nedefinovaného) je 2× silnější než zvuk se sílou 1
 • poměrové, ne lineární vnímání
 • logaritmická stupnice - porovnává intenzitu dvou zvuků:
- dB = 10 * log ( intenzita 1 / intenzita 2 )
- decibely nemají žádnou referenční jednotku, slouží jen jako poměrná jednotka
Intenzita
 • energie, která za 1 s dorazí na plochu 1 m2 (zvuk za sekundu urazí 340 m)
 • ta samá energie po 2 s dorazí na 4 m2
 • → intenzita klesá kvadraticky se vzdáleností (po 3 s 1/9 intenzity) („inverse square law“)
- dB = 20 * log (tlak 1 / tlak 2)
 • např. rozdíl 60 dB je milionkrát větší intenzita
 • aby se mohly uvádět konkrétní hodnoty, musela se stanovit 0:
- 0 dB = 10-12 W/m2
= intenzita 1 000 Hz tónu, který těsně nebyl zachycen
- je-li stanovena intenzita, používá se termín hladina zvuku (ang. SPL)


Subjektivní popis síly zvuku

Hladina hlasitosti

 • značka "H"
 • týká se čistých tónů
 • vyjadřuje se ve fonech
 • jako reference byla stanovena hodnota 1 000 Hz
- 1 000 Hz tón o 35 dB = 35 fonů
 • izofona = křivka stejné hlasitosti – v závislosti na Hz musí mít zvuk různou sílu v dB, aby byl slyšet jako stejně silný
- nejlépe se vnímají frekvence asi 1 000 – 4 000 Hz (pro pocit stejné hlasitosti stačí menší intenzita než u jiných frekvencí)
- další propad kolem 13 000 Hz = druhá rezonance zevního zvukovodu
 • práh bolesti asi 120–130 dB
 • asi 10–15 dB pod tím je práh nepříjemnosti
 • celková percepční dynamika (fony) je ve všech frekvencích stejná, i když podle dB se to třeba zplošťuje


Hlasitost

 • týká se celkové hlasitosti (zkratka "L")
 • jednotka son
- 1 son = 40 dB tisícihertzového tónu
→ rozdíl o 40 dB = 1 son, 50 dB = 2 sony, 60 dB = 4 sony, 70 dB = 8 sonů
 • je to poměrové vnímání → zvýšení o 10 dB = 2 × L
 • jednotky jako takové se nepoužívají, ale vztahy platí
 • pokud má zvuk pásmo širší než je šířka kritického pásma, je slyšet jako silnější
 • hlasitost je ovlivněna i trváním – pod 100 ms dochází k integraci a síla zvuku se nevnímá objektivně (jinak delší tóny jsou vnímány jako silnější)


Praktický výpočet
 • dB SPL = rozdíl obou hodnot (např. dva zvuky o 40 dB a 100 dB) → vznikne číslo (zde 60) → vydělit 10 (→ zde 6)
 • poměr intenzit: 10n (zde 106) → kolikrát je silnější = intenzita
 • poměr hlasitosti: 2n (zde 26) → kolikrát silněji vnímáme = hlasitost


Vnímání kvality zvuku

 • kvalita hlasu = barva, témbr
 • jak něco vnímáme, závisí na tom, jaké to má frekvenční složení
 • objektivní korelát je zvukové spektrum
 • kvalita je velmi složitá, definice je vždy negativní (např. něco ve smyslu „pokud jsou dva zvuky stejné, ale vnímáme je jinak, je to rozdíl v kvalitě)
 • rozdíl v kvalitě je např. stejný tón zahraný na různé nástroje
 • zajímá nás poloha spektrálního těžiště = které frekvence jsou nejsilnější, je v nich nejvíce energie (= nejvyšší amplituda)?
- temný zvuk – nejvíc energie je v nízkých frekvencích
- ostrý zvuk – nejvíc energie je v nejvyšších frekvencích
- středně ostrý zvuk – nejvíc energie je ve středních frekvencích
 • schematická spektrální obálka – vyrovnání obloučků (úzkopásmová maxima = formanty) do jednoho velkého oblouku
 • formanty = úzkopásmová maxima, která přispívají ke vnímání kvality zvuku
 • HNR = harmonicita („harmonic-to-noise ratio“) – poměr harmonických a šumových složek ve spektru
- údaj, který vypovídá o periodičnosti signálu
- používá se pro popis patologické fonace
- udává se v dB – pokud má harmonicita 20 dB, jsou harmonické složky 100× silnější než šumové

Reference

 • Ptáček, M. (1993): Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.
 • Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)
 • Fant, G. (1970): Acoustic theory of speech production. The Hague: Mouton.
 • Ladefoged, P. (1996): Elements of acoustic phonetics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.
 • Syrový, V. (2003): Hudební akustika. Praha: Akademie múzických umění. (vybrané části)

Zpět na rozcestník: Akustika | Fonetika