Personalismus

Personalismus

 • Personalismus je filozofický směr orientovaný nábožensky.
 • Hlásá, že osobnost jednotlivce je nejvyšší hodnotou ve světě a osobní bůh nejvyšší hodnotou vůbec.
 • Personalismus je protověda pro všechny vědy studující člověka (tedy i psychologii - zdůrazňuje jedinečný význam každé lidské osoby a zároveň jejích vztahů ve společnosti.
 • Vychází z humanismu (zejména křesťanského) a staví se jak proti individualismu, tak proti různým podobám kolektivismu a totalitarismu[1].

William Stern (1871-1938)

 • patří k zakladatelům soudní psychologie, psychologie dítěte, diferenciální psychologie a psychodiagnostiky. V Německu byl jedním z prvních představitelů psychologie osobnosti.
 • Pro psychologii shledává základní pojem osoby
 • Osoba = taková existence, která přes mnohost svých částí tvoří reálnou, svéráznou jednotu, jež má svou vlastní hodnotu a provádí přes mnohost dílčích funkcí jednotnou a cílesměrnou samostatnou činnost.
 • Hlavní znaky osoby: celistvost, účelovost a svérázná individuálnost. Především znak svérázné individuálnosti konfrontuje východiska impersonalismu, směru, který tvrdí, že osoba není samostatnou kategorií, nýbrž určitý jeden druh věci. U Sterna je osoba primární.
 • Celistvost funkcí osoby znamená Sternovi účelnost = sebezáchova.
 • Sebezáchova znamená: 1. zachování bytí osoby, 2. zachování jejího obsahu životného, 3. přizpůsobování prostředí, aby osobě vyhovovalo.
 • Není-li ji dosaženo dokonale v žádném směru, živá bytost umírá. Zachování bytí a přizpůsobování prostředí jsou všeobecné znaky organismu.
 • Stern také založil diferenciální psychologii. V této souvislosti se zabývá pojmem dispozice = samostatné účelové principy osobnosti (entelechie) - jsou to možnosti, které mohou být aktualizovány v určitých mezích.
 • Každá dispozice je zároveň tendencí' (udává směr) a potencí(schopností).
 • Rozlišuje pak dispozice směrové, resp. dispozice k něčemu (přítomný stav směřující k složitějšímu stavu pozdějšímu) a dispozice výzbrojové, což jsou vlastně schopnosti (prostředek k dosažení toho, k čemu máme sklon).
 • Stern přijímá Windelbandovo rozlišení věd na nomothetické (=hledající obecné zákony) a idiografické (=popisující to, co je individuální, singulární, jedinečné).
 • Široce se též zabývá definicí inteligence: „obecná schopnost zaměřit myšlení vědomě na nové požadavky, všeobecná duševní schopnost přizpůsobování se k novým úkolům a podmínkám života.“
 • Sternovo pojetí inteligence nemá dnes větší význam, ale daleko více se uplatnil Sternem zavedený pojem inteligenčního kvocientu: IQ = mentální věk / kalendářní věk * 100[2].

Odkazy

Reference

 1. Tardy, V. (1973). Psychologie XX. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 2. Tardy, V. (1973). Psychologie XX. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.