Počátky experimentální psychologie

Wilhelm Wundt (1832-1920)

 • Profesor na univerzitě v Lipsku, autor monumentálních Základů fyziologické psychologie, jejichž vydání v roce 1874 se pokládá za začátek psychologie jako samostatné vědy.
 • Wundt v Lipsku založil laboratoř pro experimentální psychologii, kde se školila řada pozdějších významných evropských a amerických psychologů.
 • Kromě metod experimentální fyziologie používal jako hlavní výzkumnou metodu introspekci prováděnou školenými pracovníky za jasně vymezených podmínek. Zkoumané osoby odpovídaly na přesně definované otázky, které se týkaly jejich momentálních prožitků a pocitů. Pokusy byly mnohdy velmi elementární, např. jaké počitky a pocity v člověku vyvolává tikání metronomu.
 • Ve Wundtově laboratoři se dále zkoumal reakční čas, verbální asociace, pozornost, paměť atd.
 • Wundt se neomezoval na experimentální psychologii. Napsal řadu filozofických spisů a desetisvazkové dílo o psychologii národů.
 • Wundt považoval za předmět studia psychologie bezprostřední zkušenost čili vědomí, které může být analyzováno na psychické elementy, jež tvoří jeho strukturu[1].
 • Zkušenost má dva aspekty: 1. obsah, který je v ní dán, a 2. vztah k tomuto obsahu, resp. jeho pojetí. Obsahem se zabývají přírodní vědy, vztahem k obsahu se zabývá psychologie[2].
 • Základní prvky vědomí: počitky a pocity. Počitky se sdružují ve vjemy.
 • U pocitů Wundt rozlišil tři kvality: libost—nelibost, napětí—uvolnění a vzrušení—uklidnění.
 • Za integrujícího činitele duševního dění považoval apercepci, což je psychický proces, v jehož průběhu se bezprostřední vjemy propojují s dřívější zkušeností.
 • Strukturované lidské vědomí je zaměřeno k cíli; při formování jeho obsahů hraje svou roli úmyslná pozornost a vůle. * Vzájemný vztah duše a těla Wundt řešil z hlediska psychofyzického paralelismu. Předpokládal tedy, že duševní děje jsou doprovázeny fyziologickými procesy, ale nedochází mezi nimi ke vzájemnému ovlivňování.
 • Wundt vytvořil základy vědeckého systému psychologie a rozhodujícím způsobem přispěl k jejímu oddělení od filozofie. Jeho dílo je dnes z větší části historickou záležitostí, ale ve své době bylo nesmírně významným podnětem pro další rozvoj psychologie[3].

Hermann Ebbinghaus (1850-1909)

 • Německý učenec, proslul svým experimentálním výzkumem paměti.
 • Jeho stěžejním dílem je monografie Paměť, v níž shrnul výsledky systematického zkoumání své vlastní paměti.
 • Po dobu dvou let trávil Ebbinghaus nekonečné hodiny memorováním sérií bezesmyslných slabik s cílem odhalit kvantitativní zákony, kterými se řídí jejich zapamatování, respektive zapomínání.
 • Popsal úbytek zapamatovaného v čase (křivku zapomínání), kapacitu krátkodobé paměti atd.[4].

Odkazy

Reference

 1. Homola, M. (1990). Dějiny psychologie. Olomouc: Nakladatelství UP.
 2. Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN.
 3. Homola, M. (1990). Dějiny psychologie. Olomouc: Nakladatelství UP.
 4. Hoskovec, J. (1992). Tajemství experimentální psychologie. Praha: Academia.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.