Pojednejte o možnostech budoucího vývoje knihoven, včetně strategie rozvoje českého knihovnictví.

Budoucí vývoj knihoven, včetně strategie rozvoje českého knihovnictví

Knihovny byly, jsou a budou zakomponovány do prostředí, ve kterém a pro které poskytují své služby. Každá knihovna by měla reagovat na různé změny v kultuře, technologiích a společnosti, a ještě lépe je předvídat. Dnešní knihovna je vnímána zejména jako místo, kde jsou poskytovány tradiční knihovnické služby, jejichž základem je půjčování knih z fondu knihovny a služby čítárny+ studovny. Rozhodující charakteristikou je poskytování knihovnických služeb „na daném místě“, což si vyžaduje fyzickou návštěvu knihovny. V České republice se momentálně nachází 6000 knihoven, které navštěvuje 40% populace (nejvíce děti a mládež).

Budoucnost knihoven- propagace

Každá knihovna by se měla zaměřit a rozvinout své propagační schopnosti pomocí mixu 4P, který reaguje na potřeby knihovny – product, price, place, promotion. Propagace knihoven by se měla soustředit na tři základní hodnoty knihoven. Na hodnotu knihovny jako nepostradatelné instituce pro společnost. Na hodnotu informačních služeb, kdy knihovny nabízejí kvalitní informace a vzdělávají uživatele, upozorňují na skutečnost, že informace vyhledaná například na googlu nemusí být vždy osvědčená, vysvětlují význam informací, jak je vyhledávat, hodnotit a používat v praxi. Třetí často opomíjenou hodnotou knihovny jsou její zaměstnanci.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020

Vize pro rok 2020, Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj.

Budoucí rozvoj knihoven- prioritní oblasti:
 • 1. Knihovny ve virtuálním prostředí
 • 2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra
 • 3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů
 • 4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů
 • 5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách
 • 6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb
 • 7. Vzdělávání pracovníků knihoven
 • 8. Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce
Knihovny ve virtuálním prostředí:


Větší investice do digitalizace, zpřístupnění informačních zdrojů, každá knihovna by měla podporovat digitalizaci a shromažďovat elektronické dokumenty. Realizace by měla mít následující cíle: Budovat centrální portál knihoven, nadále digitalizovat knihovnické fondy, vybudovat metodické centrum digitálních fondů.

Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra:

Každá knihovna by měla rozšiřovat svou nabídku služeb, pořádat více kulturních, komunitních a vzdělávacích akcí pro své čtenáře, zajistit přístup k internetu všem návštěvníkům, rozvíjet celoživotní a občanské vzdělávání.

Budování knihovních fondů a informačních zdrojů:

Pokračovat v projektu Česká knihovna, realizovat dotační program na podporu akvizice literatury v jazycích menšin, doplňovat zahraniční literaturu, nakupovat elektronické knihy, zpracovávat knižní fondy.

Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů:

Budování metodického centra konzervace novodobých dokumentů, zajištění ochrany a dlouhodobého uchování zvukových záznamů.

Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách:

Zvýšení rozsahu plochy knihovny určené pro uživatele. Zajištění dostupnosti vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím knihovny, vybavení knihoven nejnovějšími informačními technologiemi pro poskytování služeb,zvyšující se počty počítačů připojených k internetu apod., zajištění odpovídající prostorové kapacity pro ukládání fondů.

Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb:

Propagovat knihovny ve společnosti a prosazovat jejich rozvoj u veřejné správy a u veřejnosti.

Vzdělávání pracovníků knihoven:

Více pracovníků s odborným vzděláním, školení pracovníků (jak vylepšit poskytované služby pro čtenáře), získávání nových čtenářů. Každá knihovna by měla zlepšit platové podmínky pro zaměstnance (motivovat absolventy vysokých škol k práci v knihovně).

Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce:

Dlouhodobá a souvislá spolupráce na řešení výzkumných projektů nejen mezi knihovnami, ale i dalšími institucemi zabezpečujícími výzkum a vývoj. Aktivní propagace výzkumných aktivit na existujících národních a mezinárodních odborných konferencích.

Cíl koncepce rozvoje knihoven v roce 2020

Naplněním cílů Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020 se zlepší obsah a kvalita knihovnických a informačních služeb pro odbornou i širokou veřejnost.

 • 1. Všechny krajské knihovny a další knihovny se zapojí do Centrálního portálu knihoven, díky zapojení všech se významně zpřehlední informace o dostupných zdrojích a službách v knihovnách v ČR a zvýší komfort uživatelů při jejich vyhledávání z jednoho místa.
 • 2. V návaznosti na novelu autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) nastane výrazné rozšíření nabídky služeb knihoven v digitálním prostření o zpřístupnění děl nedostupných na trhu.
 • 3. Postupně se díky zapojení do plnění národních strategických materiálů (Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015–2020, Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013–2017 ad.) bude zvyšovat počet knihoven s rozšířenou nabídkou služeb na podporu celoživotního vzdělávání, informační, čtenářské a digitální gramotnosti dětí i dospělých a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • 4. Stabilním financováním regionálních funkcí knihoven bude dosaženo lepších výsledků knihoven v rámci ČR při naplňování standardu regionálních funkcí, a tím i lepší dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb i pro občany žijící v malých obcích.
 • 5. Zvýšením kvality doplňování knihovních fondů se zvláštním důrazem na dostupnost informačních zdrojů v digitální podobě budou mít občané k dispozici rozšířenější nabídku zdrojů pro vzdělání i volný čas.
 • 6. Vznik mezioborového metodického centra konzervace novodobých dokumentů včetně centrálního pracoviště povede k odbornější péči o novodobé fondy v systému knihoven, a tím i jejich snadnějšímu a lepšímu využívání.
 • 7. Vznik metodického centra na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven bude mít pozitivní vliv na přípravu a realizaci staveb knihoven se zřetelem na specifika prostor pro poskytování VKIS.
 • 8. Díky dotačním programům MK budou knihovny vybaveny moderními informačními technologiemi přitažlivými pro mladou generaci uživatelů.
 • 9. Zlepšení PR knihoven a jejich služeb v médiích bude mít pozitivní dopad na vnímání knihovny veřejností jako bezpečného prostoru pro trávení volného času i další vzdělávání.Například reklamní plakáty, reklamní spot v televizi, články v novinách.
 • 10. Koordinace a zlepšení informovanosti o výzkumných projektech knihoven v rámci odborné komunity přispěje k širší aplikaci jejich výstupů v praxi, a tím k rozvoji a inovaci knihovnických a informačních služeb celého systému knihoven.

Literatura

1. Https://duha.mzk.cz/clanky/budoucnost-knihoven-optikou-scenaru [online]. [cit. 2017-01-26].

2. Http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajsky-urad/kultura/koncepce_rozvoje_knihoven_2014_2018.pdf [online]. [cit. 2017-01-26].

3. Http://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk-prirucka_pro_knihovniky.pdf [online]. In: . [cit. 2017-01-26].

4. Http://www.vkol.cz/data/soubory/rf/prostorove%20reseni%20k.%20-%20pruckova.pdf [online]. [cit. 2017-01-26].

5. Http://www.kfbz.cz/nova-koncepce-rozvoje-knihoven-cr. [online]. [cit. 2017-01-26].

6. Https://duha.mzk.cz/clanky/budoucnost-knihoven-je-v-jejich-komunitni-praci-ve-vzdelavani-uzivatelu-aneb-inspirace-za-oce [online]. [cit. 2017-01-26].

7. KOTLER, Philip. Marketing management. Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha : Victoria Publishing, 1991. 789 s. ISBN 80-85605-08-2.


Související články

Architektura knihoven
Marketing

Klíčová slova

Architektura knihoven, Marketing