Pozitivní psychologie osobnosti

Úvod do pozitivní psychologie osobnosti

Součástí pozitivní psychologie je pozitivní psychologie osobnosti, která klade důraz na silné stránky osobnosti. Poukazuje na pozitivní aspekty života a osobnosti, které byly v historii psychologie často přehlíženy. Pozitivní psychologie osobnosti se tak snaží o doplnění obrazu psychiky jedince o kladná témata, která byla dosud opomíjená.

1. Silné stránky charakteru (character stregths)

Martin Seligman staví pojem charakter do popředí pozitivní psychologie osobnosti a chápe ho jako ústřední pojem, pomocí něhož je možné zkoumat chování člověka. Spolu s Ch. Petersonem vytvořili klasifikaci silných stránek charakteru a ctností. Dále také společně vytvořili systém měřící silné stránky charakteru. Už v minulosti se někteří psychologové věnovali problematice pozitivních stránek osobnosti – např. A. H. Maslow (2000) a jeho koncept pyramidy potřeb, na jejímž vrcholu stojí potřeba seberealizace či E. Erikson (1999), autor teorie psychosociálních stádií, ve které silné stránky charakteru velmi úzce souvisí se zvládnutím jednotlivých vývojových stádií. Silné stránky charakteru jsou tedy měřitelné, jedinec si je může v průběhu života osvojit a dále rozvíjet. Tyto silné stránky v sobě obsahují morální složku. V rámci silných stránek charakteru rozlišují Seligman a Peterson tři základní úrovně: - Nejvyšší úroveň ctností - Střední úroveň silných stránek charakteru - Nejkonkrétnější úroveň tzv. situačních témat: silné stránky charakteru, které se uplatňují při běžném jednání člověka v každodenním životě

1.1 Charakteristika silných stránek charakteru

Pro určení, zda určitý rys osobnosti je silnou stránkou, uvádí Seligman (2004) nejdůležitější charakteristiky silné stránky charakteru, jedná se o kritéria, která by měla každá silná stránka charakteru splňovat:

 • Pomáhá člověku zvládat těžkosti v jeho životě, naplňovat smysl jeho života
 • Silná stránka charakteru je morálně ceněna pro sebe samu
 • Pokud jedinec uplatní silnou stránku, obvykle se u něj objeví pozitivní emoce a obdiv ostatních
 • Silné stránky mohou být unipolární i bipolární, tedy mohou mít svůj negativní protiklad
 • Jedná se o vlastnost, která se dlouhodobě projevuje v chování, myšlení a prožívání jedince
 • Každá silná stránka je jasně rozlišitelná od druhé
 • Silné stránky jsou pozorovatelné ve společností běžně uznávaných vzorcích chování, které můžeme spatřovat např. v pohádkách nebo bájích
 • Existují děti, u kterých se určitá silná stránka v silné intenzitě objevuje již v brzkém věku – toto kritérium se neobjevuje u všech silných stránek charakteru, není akceptované všemi autory
 • Existují jedinci, u nichž určitá silná stránka charakteru naprosto chybí, může se zároveň jednat i o více silných stránek charakteru
 • Silné stránky charakteru jsou ceněny v každé významné náboženské i kulturní tradici po celém světě

1.2 Klasifikace

Seligman a Peterson (2004) klasifikují silné stránky do šesti kategorií, přičemž každá z šesti kategorií ctností v sobě zahrnuje silné stránky osobnosti. VIA (values in action) klasifikace v sobě celkově zahrnuje 24 silných stránek charakteru. Níže popsaných šest ctností bylo Seligmanem a Petersonem vybráno, protože jsou uznávány všemi významnými náboženskými a kulturními tradicemi. Těchto šest ctností dohromady vytváří ucelený koncepci dobrého charakteru jedince.

MOUDROST (kognitivní ctnost)

zvídavost, láska k učení, kritické myšlení, originalita, sociální inteligence, perpektiva (= schopnost dívat se na svět způsobem, který je pro jedince i jeho okolí smysluplný, perspektivní)

ODVAHA (emocionální ctnost)

statečnost, vytrvalost, integrita/poctivost (= jedinec žije život autentickým způsobem, upřímně prezentuje sebe sama)

LÁSKA A LIDSKOST (interpersonální ctnost)

laskavost, schopnost milovat a být milován

SPRAVEDLNOST (občanská ctnost)

týmová práce, nestrannost a slušnost, schopnost vést

STŘÍDMOST

sebekázeň, obezřetnost, skromnost a pokora

DUCHOVNOST A TRANSCENDENCE:

smysl pro krásu a dokonalost, vděčnost, optimismus a orientace na budoucnost,duchovnost, odpouštění, smysl pro humor, entuziasmus

1.3 PERMA model – teorie duševní pohody (Seligman, 2011)

Martin Seligman uvádí, že rozvíjením silných stránek charakteru může jedinec zlepšit oblasti života související s životní pohodou a štěstím. Těchto pět oblastí zahrnuje:

 • Pozitivní emoce (positive emotions)
 • Zaujetí vykonávanou činností (engagement)
 • pozitivní mezilidské vztahy (relationships)
 • Smysl života (meaning)
 • Dosahování cílů (accomplishment)

2. Kladné rysy osobnosti

 • Optimismus
 • Locus of control = způsob, jakým člověk čelí problémům, které před ním stojí - Koncept zavedený J. Rotterem (1966)

a.) Jedinci s interním LoC: mají pocit kontroly nad danou situací, věří ve své schopnosti, mají snahu aktivně situaci řešit

b.) Jedinci s externím LoC :domnívají se, že situaci nemohou sami ovlivnit, spíše doufají, že se problém vyřeší vlivem vnějších faktorů

 • Nezdolnost = vytrvalost a schopnost odolávat zátěži (Slezáčková)

a.) Sence of coherence (Antonovský,1984) tři hlavní složky: - Srozumitelnost (comprehensibility): kognitivní složka, dispozice chápat svět jako uspořádaný celek - Zvládnutelnost (manageability): konativní složka, schopnost zvládat svou životní roli - Smysluplnost (meaningfulness): motivační složka, pocit smysluplnosti své existence

b.) Hardiness (Kobasová a kol.,1982)

Výzva (challenge): schopnost spatřovat v útrapách každodenního života výzvu

Oddanost (commitment): zaujetí pro něco, schopnost ztotožnění se s něčím

Kontrola (control): schopnost mít události a jejich vývoj pod kontrolou

 • Self-efficacy = důvěra ve vlastní schopnosti
 • Extraverze
 • Přívětivost
 • Svědomitost
 • Vytrvalost

3. Klasifikace silných stránek osobnosti dle Buckinghama a Cliftona (2001)

Buckingham a Clifton klasifikovali silné stránky člověka, které napomáhají pracovnímu výkonu. Základem silných stránek je dle autorů talenty. Talent charakterizují jako „přirozeně se opakující vzorce myšlení, prožívání nebo chování, které mohou být produktivně využívány”. (Hodges, Clifton,2004, str. 257). Tyto silné stránky osobnosti jsou měřitelné pomocí nástroje Clifton Strength Finder. Autoři rozlišují čtyři základní dimenze, které v sobě obsahují jednotlivé silné stránky osobnosti, kterých je v celém konceptu třicetčtyři.

Čtyři dimenze silných stránek osobnosti:

a.) Spolupráce s ostatními jedinci

b.) Vliv na jedince, které máme okolo sebe

c.) Pracovitost, snaha o vykonání dobré práce

d.) Pracovní důvtip

4. Autotelická osobnost

Koncept autotelické osobnosti vypracoval Mihalyi Csikszentmihalyi v souvislosti se svým konceptem prožitku flow. Jedinec s autotelickou osobností má dispozice k prožívání flow:

 • činnost často vykonává pro činnost samotnou
 • má schopnost měnit podněty, které jedinci přináší nepohodu a nelibost v podněty, které s sebou přináší prožitek flow
 • nezaměřuje pozornost pouze na sebe sama, ale v mnohem větší míře na okolí
 • je vytrvalý, zvídavý

Ze studií, které byly prováděné na téma štěstí a životní spokojenost, můžeme uvažovat, že lidé, kteří se řadí mezi nejšťastnější, jsou:

 • v častém kontaktu se svými blízkými, udržují dobré mezilidské vztahy.
 • si vědomi toho, co ve svém životě mají, cítí a vyjadřují za tyto věci vděčnost
 • vstřícní
 • optimističtí
 • dokáží si vychutnat přítomný okamžik
 • dodržují pravidelnou fyzickou aktivitu
 • vytváří dlouhodobé plány a cíle
 • jsou schopni poučit se z těžkých období a chyb, které ve svém životě udělali

Zdroje

 • Blatný, M. a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3434-7.
 • Buckingham, M., & Clifton, D. O. (2001). Now, discover your strengths. Simon and Schuster.
 • Hodges, T. D., & Clifton, D. O. (2004). Positive psychology in practice.
 • Seligman, M. E. (2004). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster.
 • Seligman, M. E. (2011). Learned optimism: How to change your mind and your life. Vintage
 • Sheldon, K. M., Kashdan, T. B., & Steger, M. F. (2011). Designing positive psychology: Taking stock and moving forward. Oxford University Press.
 • Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Praha: Grada.