Problematika regionálních funkcí v ČR.

Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které jsou v zákoně č. 257/2001 Sb. definovány jako:

"...funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, ...".[1]

Regionální funkce knihoven jsou realizovány formou služeb, jejichž rozsah může být v jednotlivých regionech různý a závisí na konkrétním stavu systému knihoven, jejich poptávce a především úrovni finančního zajištění.


Příklady regionálních funkcí [2]

• Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory

• Statistika knihovnických činností

• Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

• Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

• Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

• Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce


Program podpory regionálních funkcí [3][4]

- vznikl v roce 2005 a je financován jednotlivými krajskými správami. Celkový finanční objem vynakládaný na plnění regionálních funkcí pověřených knihoven jednotlivými kraji se neustále snižuje. V roce 2005 takový objem činil 133,5 mil. Kč, zatímco v roce 2014 už pouze 108 mil. Kč.


Cíle regionálních funkcí knihoven [5]

1. Zajištění dostupnosti a rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky v souladu s celostátní koncepcí rozvoje knihoven.

2. Vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí s přihlédnutím k jejich specifikům.

3. Zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb v návaznosti na informační potřeby uživatelů a v souladu se Standardem VKIS.

4. Odstranění nežádoucích diferencí v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji.

5. Účelná dělba práce a koordinace odborných činností v kraji.

6. Efektivní využití veřejných finančních prostředků.

7. Garance průběžné aktualizace knihovního fondu knihoven provozovaných obcemi.

8. Udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu.

9. Garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotní vzdělávání).


Poradenská a konzultační činnost a metodické návštěvy

Jejich cílem je zajistit a garantovat kvalitu a rozvoj knihovnických služeb v obsluhovaných knihovnách. Provádět tuto činnost je převážně úkolem samotného metodického pracovníka v odděleních pověřených knihoven (metodických odděleních). Když probíhají metodické návštěvy a konzultace, tak se řeší problémy z kompletně celé oblasti poskytování knihovnických služeb.

Nejčastější témata konzultací :

evidence u Ministerstva kultury ČR

problematika internetového připojení po skončení „Projektu internetizace knihoven“

zavádění či update knihovních systémů

zavádění či správa webových stránek

a mnoho dalších


Statistika knihovnických činností

Jedná se o činnost praktického rázu. Jde o jistou pomoc obsluhovaným knihovnám v daném kraji nebo v regionu při zpracování praktických výkazů, které se dále zpracovávají, analyzují, ukládají a vyhodnocují na úrovni regionu, dále pak na úrovni kraje.

Dále pak se získaná data předávají Národní knihovně České republiky, která zpracovává tzv. „Výroční zprávu o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za určitý rok“.


Vzdělávání knihovníků, semináře a porady

Vzdělávání profesionálních a neprofesionálních knihovníků probíhá formou nejrůznějších seminářů, porad a kurzů. I několikrát za rok jsou pořádány odborné semináře a koordinační porady a to v rámci jak krajských tak i pověřených knihoven. Tématem těchto porad a seminářů je pak celý záběr knihovnické činnosti. Dobrovolní neboli neprofesionální knihovníci jsou proškolovány většinou z modulů automatizovaných knihovních systémů a valná většina využívá i počítačové kurzy, které mají pomoci se základním ovládáním počítače.

Naopak profesionální knihovníci (kteří jsou již obeznámeni s technickou organizací knihoven) využívají semináře k prohloubení svých znalostí v jednotlivých oblastech literatury a čtenářství.


Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce

Tvorba výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace je jednou z primárních a nejpodstatnějších činností regionálních funkcí. Výměnné fondy vznikají profesionální a cílenou akvizicí jednotlivých metodických oddělení pověřených knihoven a jsou výhradně určeny pro obsluhované knihovny daného regionu.

Odkazy

Reference


Literatura

Souvisejíci články

Zdroje obrázků

Klíčová slova