Proces řečové komunikace

 • fyziologická fonetika zkoumá produkci a percepci řeči
 • špatná možnost modelace ← nedostatečně prozkoumána
 • to, co je mezi, je Akustika


Zkoumané orgány

 • respirační, fonační a artikulační ústrojí - produkce řeči
 • sluchové ústrojí - percepce řeči
 • mozek - analýza řeči


Zpětná vazba

 • auditivní – člověk slyší, co sám říká
 • taktilní (dotyková) – pohyblivé artikulační orgány se dotýkají nepohyblivých
 • proprioceptivní – do jaké pozice se artikulační orgány dostávají
 • úloha zpětnovazebních procesů je nejasná – možná nejsou potřeba?


Proces řeči

 • Brocovo centrum → mluvidla → vlnění vzduchu → sluchové ústrojí → Wernicovo centrum → centrum intelektu
 • Brockovo centrum je zodpovědné za tvorbu řeči (centrum motorické)
 • Wernickovo centrum je zodpovědné za vnímání a rozpoznávání řeči (centrum senzorické)
 • centrum inetlektu zpracovává význam slov a rozhoduje o provedení řeči


Rozdíl mezi fonetikou a fonologií

Fonetika

 • zabývá se zejména fyzikálními vlastnostmi řečových jednotek (to je jen popisná část fonetiky)
 • výstup fonetiky = percepční hodnocení – reakce posluchače na to, co slyší
 • fyzikální


Fonologie

 • zabývá se systémovými vlastnostmi řečových jednotek – nemůže být jen laboratorní, takže musí spolupracovat s fonetikou – prostě neměly by se oddělovat (ani naopak)
 • systémová
 • pracuje s nějakým zobecněním – je jedno, jak se vysloví třeba „a“, vždycky to bude „a“


Řeč

 • proud vzduchu modifikovaný pomocí artikulačních orgánů, sloužící ke komunikaci
 • člověk vnímá větší řečové jednotky, nerozlišuje fonémy (jen výjimečně)
 • řeč má hodně redundantních prvků, aby se dala zjednodušovat → velká variabilita a odolnost řeči
 • často dochází např. k desonorizaci (ztráta znělosti)
 • znělé konsonanty jsou obyčejně kratší než neznělé (je těžší je udržet)
 • fonetické rysy hlásek můžou být stabilní i nestabilní (některé i agresivní)
- např. nazalita je agresivní – přebírají ji i jiné hlásky
 • lentové × prestové formy → v pomalém tempu se vyslovuje precizně, v rychlém zkomoleně, kdyby to bylo naopak, zní to divně


 • podle využitelnosti fonetických rysů:
- nesrozumitelnost
- srozumitelnost
- explicitní výslovnost
- hyperartikulace


Teorie hypo- & hyperartikulace

 • úspora energie – úspora buď na hlasitosti řeči, nebo na artikulaci (× ale když se to přežene → pak stejně musí opakovat, protože někdo nerozumí → žádná úspora)


Druhy řečového signálu

 • tón (vokály a sonory)
 • šum (neznělé konsonanty)
 • šum + tón (znělé konsonanty)
 • ticho (závěrová fáze explozív a afrikát)


Reference

 • Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
 • Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
 • Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)


Zpět na rozcestník: Fyziologická fonetika | Fonetika