Psychika, její dimenze, formy a funkce.

PSYCHIKA

 • nejzákladnější a nejobecnější psychologický pojem
 • odvozeno z řeckého psýché - duše
 • definice
  • "Psychika je souhrn duševních jevů během celého lidského života"
  • "Psychika je funkce (projev) činnosti nervové soustavy člověka, zejména CNS"
 • u člověka pozorujeme jevy:
  • Fyziologické - jednání, trávení, dýchání, pohyb
  • Psychické - myšlení, rozhodování, city, jednání
  • často tyto jevy nelze přesně odlišit - psychické jevy provázejí fyziologické reakce a opačně
 • jednota prožívání a chování vyjadřuje jednotu psychologických a biologických projevů individua a je podstatným znakem psychiky

CHÁPÁNÍ PSYCHIKY

 • synonymum k pojmu psychika používají neurologové nebo biologicky orientovaní psychologové pojem mysl (mind)
  • s důrazem na těsnou provázanost nervových a mentálních dějů
 • ve filozofii či náboženství nejčastěji užíván pojem duše
 • dalším významným pojmem je duch, který označuje spirituální dimenzi lidské psychiky
 • osobnost je pojmem, kterým označujeme individuální utváření lidské psychiky
 • psychika různě chápána v minulosti
  • duše (Aristoteles)
  • vědomí neboli vnitřní zkušenost (Descartes, Wundt, James, psychoanalýza)
  • subjektivní zkušenosti (Titchener)
  • chování (behaviorismus)
  • prožívání (Stern)

DIMENZE PSYCHIKY

PROŽÍVÁNÍ

 • sled uvědomovaných psychických zážitků (obsahů)
 • nepřetržitý tok psychických zážitků (obsahů), který probíhá při různých stupních jasnosti vědomí
 • v historii ztotožňováno s vědomím
 • W. James při hodnocení prožívání užíval pojem vědomí
 • probíhá při různých stupních vědomí
 • psychický zážitek tři stránky - v určitých situacích může některá vystupovat do popředí
  • poznávací
  • citové
  • motivační
 • předmětem prožívání může být vnější svět, stav vlastního těla i vlastní mysli
 • důležitá dimenze času
  • minulost
  • přítomnost
  • budoucnost (potřeba otevřené budoucnosti, životní perspektivy)
 • dimenze prožívání ovlivňuje procesy
  • příjmu
  • zpracování
  • ukládání informací

CHOVÁNÍ

 • jakákoli lidská aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenávat nebo měřit
 • behaviorismus zkoumal chování ve vztahu k vnějším podnětům, zaměřoval se na reakce na různé podnětové situace
 • dělení chování
  • volní (úmyslné, záměrné) = aktivita, která směřuje k určitému cíli, je řízena vědomou intencí, záměrem
  • mimovolní (bezděčné) = vrozené formy chování jako jsou nepodmíněné reflexy (slintání) nebo instinktivní projevy (vrozené automatismy)
 • Tolman rozlišil:
  • molekulární = jednoduché, fyziologické projevy (změna krevního tlak, tepu,...)
  • molární = účelná behaviorální struktura, pozorovatelný pouhým okem
 • ještě se dělí chování také:
  • verbální - řeč, především obsahová a významová stránka
  • neverbální

VĚDOMÍ

 • filozofické vymezení vědomí, problém vztahu mysli a těla
  • dualismus (Descartes)
  • monismus (Spinoza)
 • spojitý proud psychických zážitků bez ostrých přerušení
 • základním předpokladem
  • bdělost (vigilance)
  • jasnost (lucidita)

Psychologické zkoumání vědomí

 • hlavní výzkumná metoda = introspekce (Wundt)
 • behaviorismus
  • Watson, Pavlov - zkoumání vědomí nevědecké
  • Skinner - zkoumání vědomí epifenomén (vedlejší nepodstatná okolnost) mozkové aktivity
 • humanistická a kognitivní psychologie
  • rozhodující obrat v psychologickém přístupu vědomí v 60. letech 20. století
 • James - vědomí spojitý proud psychických zážitků

Funkce vědomí podle Kihlstorma

 • sledování (monitoring) sebe sama a okolního prostředí
 • ovládání (controlling) sebe sama a okolního prostředí

NEVĚDOMÍ

 • souhrn psychických obsahů a procesů, které probíhají mimo vědomí, ale přesto mohou ovlivňovat chování a prožívání
 • Psychoanalýza - Freud, Jung
 • Assagioli (vajíčkový model nevědomí)
 • Toman
  • osobní nevědomí = úhrn oněch zkušeností a vzpomínek na uspokojení motivů, které nebyly od určitého okamžiku ve vývoji dotyčné osoby k dispozici nebo byly k dispozici jen při následném trestu a proto byly potlačeny
  • familiární (rodinné) nevědomí = úhrn oněch nevědomých přání a tendencí, které byly přinejmenším zčásti převzaty (prostřednictvím identifikace a introjekce) od rodičů a jiných příslušníků rodiny

FUNKCE PSYCHIKY

 • poznávací - shromažďování, třídění, ukládání a znovu vybavování
 • regulační - zajišťuje přiměřenost lidského chování, prožívání a jednání
 • obranná - zajišťuje obranu před desintegrací osobnosti a dezorganizací lidského chování a jednání

FORMY PSYCHIKY

Psychické procesy

 • vedou ke vzniku psychického obsahu, př.: proces představování vede ke vzniku představ
 • jsou velmi rychlé a proměnlivé

Kognitivní

 • rozhodování, usuzování, plánování, řešení problémů
 • řadí se sem senzorické procesy, vnímání, učení, paměť, imaginace, myšlení
 • získávání informací o světě kolem nás, o nás samých, o naší orientaci ve světě, informace o informacích
 • kognitivní procesy
  • nižší - čití a vnímání
  • přechodné je představivost
  • vyšší - myšlení a řeč
 • funkce zajišťována pamětí a pozorností a motivační bází osobnosti

Emocionální

 • vedou ke vzniku emocí, jejichž subjektivní prožitkovou komponentu označujeme jako cit, radost, smutek, zlost, hněv, překvapení,...
 • mají blízko k motivaci
 • dodávají nespecifickou energii a nespecifické hodnocení (libost-nelibost)
 • emocionální procesy jsou subjektivní doprovodné složky obsahu vědomí
 • vyjádření vztahu subjektu k podnětům
 • klasifikace
  • city
  • nálady
  • afekty
  • vášně

Motivační

 • duševní síly, které aktivizují a usměrňují chování

Volní

PSYCHICKÉ STAVY

 • relativně stabilní psychické obsahy
 • tvoří pozadí psychických procesů a obsahů
 • dělení
  • dočasné - dobrá x špatná nálada, únava, ospalost,...
  • trvalé - stálé charakteristiky psychického dění

PSYCHICKÉ DISPOZICE

 • temperament
 • schopnosti
 • volní
 • vlastnosti
 • postoje

ZDROJE

Plháková, A. (2005). Učebnice obecné psychologie (Vydání 1.). Praha: Academia.

Vypracované otázky od Jany Dlouhé