Růst světové internetové populace

Vývoj jde neustále kupředu. Každým rokem dochází nejen k dalšímu vylepšování možností, které nám v oblasti komunikace, rychlosti a způsobu šíření informací internet nabízí, ale zároveň k nárůstu počtu jeho uživatelů. V roce 2011 používalo podle odhadu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) internet ve světě již téměř 2,5 miliardy osob, tj. pětkrát více než před deseti lety. Podle odhadů ITU je dnes již třetina světové populace on-line.

Internetové pokrytí

V současné době stále existují místa, kde je připojení k internetu prakticky nemožné. Zatímco ve vyspělých zemích se k internetu připojují tři čtvrtiny dospělé populace, v rozvojových zemích je to zatím „pouze“ čtvrtina. Tento rozdíl se, především v důsledku rozvoje používání mobilního telefonu a internetu v mobilu, rychle zmenšuje. Před pěti lety používala internet ve vyspělých zemích sice polovina lidí, ale v rozvojových pouze jeden člověk z deseti. I když se rozdíl v přístupu k internetu mezi vyspělými a rozvojovými stá-ty neustále snižuje, nelze to samé říct o kvalitě tohoto připojení, které se naopak spíše prohlubuje.

Ženy vs. Muži

V České republice nalézáme stále čím dál více uživatelů mezi muži než ženami. Ve 2. čtvrtletí roku 2011 používalo internet 69 % mužů a 62 % žen. Tento rozdíl způsobuje především starší generace, kdy například podíl mužů seniorů použí vajících internet převyšuje 2,5krát podíl žen ve stejné věkové kategorii. Ruku v ruce s rozšiřováním internetu do našich domovů můžeme vypozorovat výrazný nárůst žen na mateřské či rodičovské dovolené používajících internet. V roce 2011 téměř 90 % z nich internet používalo.

Statistika

Ve věkové kategorii 65–74 let již internet používá každý čtvrtý a nad 75 let přibližně každý 25. senior. Je třeba zdůraznit, že v České republice v posledních letech zvolna ustupuje výrazná dominance nejmladší sledované generace v používání internetu. V roce 2005 se dospívající ve věku 16 až 24 let podíleli necelou třetinou na celkovém počtu uživatelů internetu, o šest let později nebyl jejich podíl ani pětinový. Pětinu uživatelů internetu v Česku tvořili v roce 2011 i jednotlivci starší 55 let, v roce 2005 bylo jejich zastoupení v internetové populaci pouze 10%. Změna této struktury je dána především tím, že dynamicky roste počet uživatelů internetu starších 65 let. S tím, jak internet proniká mezi seniory, by se měl měnit i obsah a služby dostupné na internetu, protože chování jednotlivců na internetu se liší v závislosti na jejich věku.Internet představuje samozřejmost pro vysokoškolsky vzdělanou populaci, kde jej používá devět z deseti osob. Ve skupině středoškolsky vzdělaných jedinců s maturitou používají internet tři čtvrtiny z nich. U osob se středním vzděláním bez maturity internet aktivně používá polovina, mezi jedinci se základním vzdělá- ním je to pak jen každý pátý. Ojedinělou skupinou jsou studenti, kteří mají k této technologii vůbec nejblíže. V dnešní době platí, co student to uživatel internetu. V roce 2011 pouze 2 % studentů starších 16 let uvedla, že nepoužívá internet. V zásadě se není čemu divit. V České republice neexistuje jediná střední, natož vysoká škola, bez připojení a zadávání úkolů spojených s internetem.1. [1] Výstřižek.PNG Výstřižek2.PNG

Zábava na internetu

Největšího rozmachu v oblasti zábavy na internetu dosáhla mož nost umístění (sdílení) vlastního obsahu. V roce 2011 uvedlo 2,8 milionu jednotlivců, že již někdy nahrálo fotografii, video, hudbu, text nebo jiný obsah na webové stránky. Služby internetového bankovnictví využívá 27 % jednotlivců starších 16 let (42 % uživatelů internetu). Před třemi lety, v roce 2008, tento podíl činil 13 % (25 % uživatelů internetu). Přes internet nakupuje v současné době již 28 % jednotlivců (43 % uživatelů internetu). Stejně jako u internetového bankovnictví, tak i v případě nakupování přes internet došlo za poslední tři roky k výraznému nárůstu podílu jednotlivců.2. [2]

Výstřižek5.PNG

Odkazy

Reference

  1. MANA, Martin. Internetová populace. Internetová populace [online]. 2012, č. 3, s. 4 [cit. 2015-01-29]. DOI: CZSO. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/BB0040343D/$File/1804120330_33.pdf
  2. Světová populace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-29].Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace

Použitá literatura