RDF

Standard RDF (Resource Description Framework) poskytuje jednoduchý model pro popis webových zdrojů. Je technologickým základem sémantického webu.

Vyjádření RDF

RDF - obecný rámec pro popis, výměnu a znovupoužití metadat, přiřazuje webovým zdrojům sémantiku. RDF lze reprezentovat například prostřednictvím grafů (subjekty a objekty jako uzly, predikáty jako orientované hrany) či trojic (zdroj, vlastnost, hodnota vlastnosti).

Trojice je v oficiální terminologii nazývána tvrzením a v podstatě vyjadřuje nějaký fakt o zdroji. Tvrzení se skládá ze tří částí, které dohromady tvoří větu: subjekt → predikát → objekt. V rámci daného tvrzení je zdroj subjektem (identifikovaný pomocí URI), vlastnost predikátem (co tvrdíme o zdroji) a hodnota vlastnosti objektem. [1] Predikáty, kterými popisujeme zdroje, pochází z tzv. schémat (tj. slovníků, nebo ontologií). Příkladem schématu je standard pro metadatový popis digitálních objektů - Dublin Core (DC). Predikáty jsou také identifikovány pomocí URI. URI lze vyhledat na webu a odkazuje ke schématu a definici dané vlastnosti (predikátu) v tomto schématu. [2]. Vlastnosti mohou zahrnovat údaje o autorovi zdroje, datu vytvoření, klíčová slova, předmětové kategorie atd.

Příklad RDF grafu

Předností RDF je možnost spojování grafů. Identifikace zdrojů využívá URI, která jsou globálně unikátní. Dva zdroje se shodným URI ve dvou různých grafech identifikují tentýž zdroj. Spojením dvou dikrétních grafů vzniká jeden větší kompaktní graf. [2]

RDF můžeme zapsat pomocí několika různých syntaxí. Syntaxe RDF/XML se stala první standardizovanou syntaxí RDF [3]. Každá vlastnost použitá v RDF/XML dokumentu musí patřit do nějakého jmenného prostoru (namespace) a každý jmenný prostor musí mít vlastní jednoznačný identifikátor ve formě URI. [1] Jmenné prostory napomáhají čitelnosti dokumentu a jsou uvedeny vždy na jeho začátku uzavřené do rdf:RDF.

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 MATULÍK, Petr a PITNER, Tomáš. Sémantický web a jeho technologie. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2004, 14(3), s. 15-17. ISSN 1212-0901. Dostupné také z: http://webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/296.html
  2. 2,0 2,1 ZEMÁNEK, Jan. Strukturovaná data na webu: srovnání Linked Data a webových API [online]. Praha, 2011. Dostupné také z: https://isis.vse.cz/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=28617
  3. SVÁTEK, Vojtěch. Aktuální problémy a perspektivy sémantického webu. Systémová integrace [online]. 2014, č. 1-2. Dostupné také z:

Použitá literatura