Raymond B. Cattel

Raymond Bernard Cattel – rysová teorie osobnosti

Život

 • Narozen v Anglii
 • Jako malý hoch zažil 1. Světovou válku a viděl mnoho zraněných vojáků
 • Nejdříve studoval fyziku a chemii, pak teprve přešel k psychologii
 • Byl asistentem Charlese Spearmana
 • Nějakou dobu byl ředitelem klinické psychologie v Anglii
 • Působil jako profesor na Havajské univerzitě a univerzitě Illianois
 • Zemřel v Honolulu
 • Publikace:
 • Publikoval na 41 knih a 450 výzkumných statí
 • Personality
 • Pattern and growth in personality
 • The scientific analysis of personality
 • Structural personality learning theory

Východiska

 • Chce vyvinout teorii rysů osobnosti na základě vědecké statistické analýzy objektivních behaviorálních dat
 • Neorientuje se na klinické dojmy ani intuitivní názory na povahu člověka
 • Využívá faktorovou analýzu
 • => nejkomplexnější systém pojetí osobnosti, podložený mimořádně rozsáhlou výzkumnou činností
 • Předpokládá, že jádro osobnostní struktury utvářejí rysy
 • Rysy jsou obecné a jedinečné
 • S Allportem nesouhlasí pouze v názoru, že rysy v osobě skutečně existují
 • Snaha vysvětlit komplikované vztahy mezi systémem osobnosti a jeho sociokulturním fungování
 • Teorie, která chce postihnout a vysvětlit podstatu procesu fungování a rozvoje osobnosti musí:
 • Brát v úvahu mnohočetné rysy osobnosti
 • Být založena na systematických metodách výzkumu a precizním měření
 • Osobnost = to, co umožpuje předvídat, co v té které situaci daná osoba učiní
 • Speciální rovnice – R = f (S, P)
 • R = specifická odpověď
 • f = funkce
 • S = podněty situace
 • P = existující struktury osobnosti
 • Tato rovnice je značné zjednodušení Cattelovy teorie rysů
 • Personolog musí hledat cesty ke zvýšení prediktivní přesnosti vyvozovaných závěrů
 • Musí uvažovat i nerysové proměnné (nálady, sociální role apod.)
 • Vážit každý rys z hlediska jeho relevance k situaci

Vymezení a kategorizace rysů osobnosti

 • Rysy osobnosti = Relativně stálé tendence odpovídat konzistentně v různých situacích a různých časových dimenzích
 • Rysy lze klasifikovat a kategorizovat několika způsoby (povrchové x zdrojové, konstituční x situační, rysy schopností x temperamentové x dynamické, obecné x jedinečné):
 • Rysy povrchové
 • Sada navzájem závislých behaviorálních charakteristik
 • Např. rys neuroticismus = neschopnost soustředit se, nerozhodnost a neklid
 • Mají jen vysvětlující hodnotu pro dané chování
 • Rysy zdrojové
 • Základní struktury, vytvářející stavební bloky osobnosti
 • Nezávislé dimenze či faktory, které konečným způsobem určují konzistenci v každém pozorovatelném chování osoby
 • Existují na hlubší hladině osobnosti
 • Konstituční rysy
 • Odvozené od biologických a fyziologických podmínek osoby
 • Situačně tvarované rysy
 • Podmíněné vlivy v sociálním a fyzickém prostředí
 • Reflektují naučené charakteristiky a styly chování
 • Rysy schopností
 • Dovednosti osoby a účinnost ve sledování požadovaných cílů
 • Temperamentové rysy
 • Vztahují se k emotivním a stylistickým kvalitám chování
 • Dynamické rysy
 • Reflektují motivační elementy chování
 • Aktivizují a řídí osobnost ve směru zvláštních cílů
 • Ergické pudy
 • Struktura vrozené reaktivity zaměřená na dosahování konzumačních cílů
 • Sentimenty
 • Člověk je získává v průběhu života působením společenských institucí
 • Naučené zaměření na cíle
 • Obecné rysy
 • Vystupují v rozličném stupni u všech členů téže kultury
 • Organizace obecných rysů je ale v každé osobnosti jedinečná
 • Jedinečné rysy
 • Daná osoba se na nich podílí jen s malým počtem jiných lidí
 • Tzn. Tyto zájmy jsou hodně specifické a daný člověk je má společné pouze s málokterým jiným člověkem
 • Zdůrazňují jedinečnost osobnosti
 • Vyvodil, že základní struktura osobnosti je tvořena 16 zdrojovými rysy
 • Catellův 16 faktorový dotazník

Zdroje dat

 • Multivariační strategie výzkumu
 • Jeho přístup nezahrnuje experimentální manipulaci s proměnnými
 • Zabývá se třemi základními zdroji dat:
 • L (life) – data
 • Údaje ze života daného jedince, chování v každodenních situacích
 • Q (questionnaire) – data
 • Údaje ze sebeposuzujících dotazníků a rozhovorů
 • Odrážejí osobní introspekci a sebepozorování
 • Člověk ale nemusí sám sebe dostatečně dobře znát
 • OT (objective test) – data
 • Údaje získané aplikováním objektivních testů
 • Speciálně vytvořené situace umožpující měření výkonu osoby v určitých úkolech
 • Nejrezistentnější vůči falšování
 • Z těchto tří druhů údajů dospěje k získání týchž faktorů či zdrojových rysů osobnosti
 • Rysy mají rozdílnou sílu, která je určená důležitostí v řízení variace v chování
 • Rysy jsou v 16PF seřazeny od nejsilnějších po nejslabší

K úloze dědičnosti, prostředí a sociálních kontextů

 • Úsilí postihnout úlohy dědičnosti a prostředí v utváření rysů osobnosti
 • Používá mnohostrannou abstraktní analýzu variance
 • Hledá přítomnost genetických vlivů v různých rysech
 • Používá k tomu
 • Identická dvojčata vychovaná v téže rodině a vychovaná odděleně
 • Neidentičtí sourozenci – dvojčata vychovaná v téže rodině a odděleně
 • Význam dědičnosti a prostředí je u jednotlivých rysů odlišný
 • Rysy určené vlivy prostředí - 2/3
 • Rysy určené dědičností – 1/3
 • Zjištění, že většina lidského chování je určena skupinami, do nichž osoba náleží
 • Zpřespuje roli bezprostředně situačních faktorů
 • Stejně jako jednotlivce lze popsat pomocí rysů i sociální skupiny
 • Nazývají se pak syntalitou skupiny
 • Následně zkoumal syntalitu různých skupin