Recenzní řízení

Recenzním řízením (angl. peer-review) se rozumí "proces odborného kritického posouzení vědeckých prací před jejich vydáním, který zajišťuje kvalitu odborných textů[1]"

nebo také:

"Proces, kdy odborníci kriticky hodnotí vědeckou práci před jejím vydáním, posuzují, zda odpovídá standardům, a posléze autor/autoři na základě připomínek posuzovatelů (recenzentů) upraví svou práci do konečné podoby, která se zveřejní.[2]"

Základní rozdělení

 • Otevřené recenzní řízení

Autoři jsou informováni o jménech posuzovatelů a také recenzenti znají totožnost autora (popř. autorů) článku. Například časopis ProInflow[3].

 • Anonymní recenzní řízení

Recenzenti neznají autory textu a naopak. Například časopis Národopisná revue. [4]

Typický průběh řízení

 1. Tzv. před-recenzní kontrola

  Redakce posuzuje, zda rukopis splňuje základní požadavky kladené na vědecký/odborný článek. Jsou-li nalezeny závažné nedostatky, je text rovnou odmítnut.

 2. První fáze recenzního řízení

  V první fázi je příspěvek hodnocen redakcí časopisu. Zkoumá se, zda téma a charakter článku odpovídá zaměření vědeckého časopisu a zároveň zda je rukopis formálně zprávě, tj. že odpovídá pokynům pro autory daného časopisu.

 3. Druhá fáze recenzního řízení

  V druhé fázi řízení dochází k předání rukopisu zpravidla dvou nezávislým recenzentům. Alespoň jeden z nich by neměl být s autorem spjat ať institucionálně, osobně či pracovně. Recenzenti ve svém odborném posudku buď rukopis doporučí, nedoporučí anebo mají připomínky od drobných po zásadní, kdy mohou navrhnout přepracování článku.

 4. Závěrečná fáze

  V případě, kdy se recenzenti neshodnou, či autor na základě připomínek rukopis přepracuje, ale není zřejmé, jestli vyhověl, může být přizván další recenzent. Nakonec ale téměř vždy má poslední slovo šéfredaktor odborného časopisu, který rozhodne, zdali článek bude nebo nebude vydán.

Každá redakce odborného časopisu publikuje podmínky recenzního řízení (zpravidla online), kde deklaruje typ řízení, formální požadavky a průběh řízení.

Odkazy

Reference

 1. NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. RECENZNÍ ŘÍZENÍ [Elektronický dokument]. 2012 [cit. 2.2.2015]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/pdf/recenzni_rizeni.pdf
 2. HAVLOVÁ, Jaroslava. Recenzní řízení. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-02-05]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014550&local_base=KTD.
 3. Pro Inflow Časopis pro informační vědy [online]. © 2009–2015 [cit. 2015-01-20]. ISSN 1804–2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz
 4. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2015. ISSN 0862-8351. Dostupné z: http://revue.nulk.cz

Použitá literaturua

Klíčová slova

recenzní řízení, peer-review, odborný časopis, publikování