Reicher-Wheelerův efekt

Reicher Wheelerův efekt , často uváděný také jako efekt nadřazenosti slov (angl. word-superiority effect, zkr. WSE), je jev, který probíhá při rozpoznávání slov či písmen. Jednotlivá písmena rozpoznáme snáze, jsou-li začleněna do slov, než když jsou prezentována izolovaně nebo v kombinaci s písmeny, která netvoří smysluplné slovo.[1]

Historie

J. M. Catell

První pokusy v této oblasti provedl J. M. Catell, americký profesor psychologie (25. května 1860 – 20. ledna 1920). J. M. Catell zjistil, že lidé čtou daleko déle písmena, která nemají vzájemný vztah, než písmena tvořící slovo. [2] Jako první provedl výzkum rozpoznávání slov. Testovaným osobám byla v krátkých časových intervalech (5-10ms) promítána slova a písmena. Vyšší úspěšnosti bylo dosahováno v rozpoznávání celých slov než jednotlivých písmen. Na základě tohoto testování vyvodil, že testované osoby byli úspěšnější v identifikování slov, protože slova jsou ucelené jednotky, které dokážeme rozpoznat. (1886) J.M. Catell významně přispěl do psycholingvistiky, zahrnující vědecké zkoumání čtení. [3]


Gerald Reicher, Daniel Wheeler

G. Reicher a D. Wheeler následně zkoumali a prohlubovali tzv. efekt nadřazenosti slov. G. Reicher v roce 1969 a D. Wheeler v roce 1970, proto je tento efekt také nazýván Reicher Wheelerův efekt nebo Reicher Wheelorovo paradigma. [4]

Výzkum

V průběhu testu jsou subjektům velmi krátce promítána slova (např. WORK) nebo řada písmen netvořící slovo (např. OWRK). Hned poté jsou subjekty vystaveny krátkému „vizuálnímu maskování:“ další projekci, která zakrývá původní. Úkolem subjektů je následně určit pomocí testu nucené volby ze dvou alternativ (angl. zkratka 2-ANF), které písmeno se na určené pozici vyskytovalo. Např. určit, zda se ve slově/řadě písmen vyskytlo R nebo T. V případě promítnutého reálného slova jsou jejich výsledky lepší. Dříve se k testování využíval tachyskop, nyní jsou využívány počítače.[1][4] [2]


Hypotézy

Efekt nadřazenosti slov naznačuje, že v mysli existuje jistý způsob přístupové nebo dekódovací výhody pro slova, kterou pseudoslova nebo samostatná písmena nemají. Různé studie připisují tento jev rozdílům ve výslovnosti (pseudoslova jsou stěží vyslovitelná, proto se hůře pamatují), frekvenci (s opravdovými slovy se mnohem častěji setkáváme a používáme je), významu (opravdová slova mají sémantický obsah a proto jsou snáze uchována v paměti), ortografické pravidelnosti (opravdová slova podléhají hláskovacím konvencím, proto jsou lépe uchovávána) či okolní hustotě (v opravdových slovech je větší podíl písmen, které se často vyskytují i v jiných slovech). Jiné studie tvrdí, že efekt nadřazenosti slov je silně ovlivněn nebo dokonce, že je způsoben experimentálními faktory, jako jsou druh „vizuálního maskování“ či jeho délka. [5]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Plháková, A. (2014) Učebnice obecné psychologie. Brno: Masarykova univerzita.
  2. 2,0 2,1 scigroup.com: Čtení jako zpracování informace „odspodu vzhůru“ i “shora dolů“ (n.d.) Retrieved November 28, 2014 from http://www.scrigroup.com/limba/ceha-slovaca/46/ten-jako-zpracovn-informace-od61985.php'
  3. Larson, K.microsoft.com: The Science of Word Recognition (n.d.). Retrieved November 28, 2014 from http://www.microsoft.com/typography/ctfonts/WordRecognition.aspx
  4. 4,0 4,1 Grainger, J.sciencedirect.com: Word superiority, pseudoword superiority, and learning to read: A comparison of dyslexic and normal readers (n.d.). Retrieved November 28, 2014 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093934X03001457
  5. Johnston,J.C., J. L. McClelland"Visual factors in word perception"(n.d.) Retrieved November 28, 2014 from http://link.springer.com/article/10.3758%2FBF03212406

Použitá literatura

Plháková, A. (2014) Učebnice obecné psychologie. Brno: Masarykova univerzita.
Atkinson, R. L. (2003) Psychologie. Praha: Portál. 2. aktualizované vydání

Doporučená literatura

Plháková, A. (2014) Učebnice obecné psychologie. Brno: Masarykova univerzita.
Solman, R. T. (1988). An error analysis of the word-superiority effect. British Journal Of Psychology, 79(1), 47.

Klíčová slova

G. Reicher, D. Wheeler, Reicher-Wheelerův efekt, efekt nadřazenosti slov, psycholingvistika

Zdroje obrázků

  1. wikipedia - http://http://en.wikipedia.org/wiki/James_McKeen_Cattell#mediaviewer/File:James_McKeen_Cattell.jpg