Resilience u dětí a dospívajících

Odolnost u dětí a adolescentů

 • Davey, Walters - resilience study
 • Grotberg - The international resilience study

Havlínová - Studie sociálního klimatu ve škole

 • relativní vyspělost copingu
 • víra v sebe sama
 • životní zkušenost, vnímaná jako neadekvátní věku
 • introverze, optimismus, nebojí se nových zkušeností a jsou svědomité (věci dotahují do konce a většinou velmi úspěšně)
 • období nástupu adolescence přináší výzvu i rizika
 • asi 80% adolescentů na celém světě se v této době dostává do styku s antisociálními skupinami a gangy
 • často je to spojeno jen s vývojovou etapou, přetrvává to pouze asi u 5-3% populace (často je to způsobeno stigmatizací v tomto věku)

E. Wernerová - studie z Kauai

 • na Hawai
 • zkoumá 698 dětí z obtížných podmínek (chudé rodiny, předčasné narození, velmi
 • silné rodiny, nestabilní socioekonomický status, mortalita v rodině apod.)
 • u 2/3 se objevují závažné zdravotní a sociální problémy a u ostatních ne
 • podobně jako Antonowsky zkoumá proč
 • udělala podrobnou analýzu a nalezla protektivní faktory
 • to souvisí s resiliencí - děti mají v mládí silný vztah k vrstevníkům(kamarádi), to jim dává ukázku správných rolí
 • dostávají sociální oporu od svých přátel a umí ji i poskytovat
 • silná pouta s pečujícími osobami (učitelé, chůvy apod.) - vzniká náhradní
 • vztah se všemi specifiky rodičovského vztahu
 • dobrý temperament - pozitivita, srdečnost, vnímavost k okolí (ochota
 • pomoci, schopnost, oddálení naplnění svých potřeb)
 • mnoho školních aktivit, pestrost zájmů jak ve škole tak mimo ni
 • mnoho pozitivních přátelských vztahů, angažovanost ve společenských akcích
 • důležitou roli sehrávalo YMCA (Young Men's Christian Association - křesťanské sdružení mladých lidí)
 • vysoká úroveň jazykových a intelektových schopností
 • centrální jádro adolescentní osobnosti (sebehodnocení, coping, osobnostní rysy - extraverze, svědomitost, otevřenost, zaměření se na okolí)

Daveyová

 • zaměřuje se na adolescenty v USA, kteří mají socioekonomické problémy
 • důležité je positivní sebehodnocení
 • copingové dovednosti - dokázali nacházet východiska tam, kde to bylo potřeba
 • nároky sice silně selektují, ale také pomáhá těm, co přežijí

Matějček, Dytrich, Langmeier, Hoskovcová