Sémantická síť

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Sémantická síť (semantic network) umožňuje popis reality pomocí objektů (entit) vzájemně spojených binárními či víceargumentovými vztahy (relacemi) a je často užívanou formou reprezentace znalostí. Relace v sémantických sítích představují základní prostředek pro vyjadřování znalostí. [1]

Historie

Termín "Sémantické sítě" se objevil již koncem 60. let. V roce 1968 ho zavedl americký vědec M. Ross Quillian, když ho využil při vyjádření modelu lidské verbální paměti. Sémantické sítě původně sloužily k vyjádření významu různých výrazů v přirozeném jazyce, postupem času se však staly obecnějším grafickým nástrojem pro reprezentaci znalostí.

Grafová reprezentace sémantických sítí

Sémantická síť má přirozenou grafovou reprezentaci – objekty/entity jsou reprezentovány uzly (konkrétní předměty, všeobecné pojmy, vztahy, události) a relace /vztahy mezi nimi jsou vyjádřeny hranami , kterými jsou uzly v grafu propojeny. Hrany jsou ohodnoceny symbolem je-druh reprezentující příslušný vztah pojmů. Orientace hrany je v síti vyznačena šipkou směřující od konkrétnějšího k obecnějšímu pojmu.

Vztah "je-druh" a "má část" v sémantických sítích

Uzly jsou propojeny hranami, které jsou ohodnoceny symbolem "je-druh". Tranzitivnost vztahu "je-druh" je v sémantických sítích interpretována dědičností vlastnosti (vlastnosti obecnějších pojmů se automaticky přenášejí na pojmy nižší úrovně), je proto možno ze sítě jednoduchým způsobem odvodit nový fakt. Další vlastnosti jsou reprezentované samostatnými uzly připojenými hranami ohodnocenými symbolem "má-část".

Typologie vztahů mezi objekty sémantických sítí

V sémantických sítích je možné vyjadřovat vztahy množinové inkluze a přísllušnosti k množině (vztah podmnožiny k množině). Rozlišuje se mezi typem a instancí typu. Vztahy založené na množinové inkluzi a příslušnosti ke třídě dávají možnost vyjádřit hierarchii uspořádání objektů, což umožňuje odvozovat specializací (od obecnějšího ke speciálnějšímu) či generalizací (od od speciálního k obecnému).

Typy hierarchií

  • is a an instance of (ISA)- umožňuje vyjádřit, že nějaký konkrétní objekt (instance určité třídy) patří do určité třídy objektů (je instancí určité třídy objektů)
  • a kind of (AKO) - vyjadřuje hierarchii tříd = určitá třída je podtřídou jiné třídy
  • a part of (APO) - je tvořen částmi = třída objektů je tvořena částmi

Odkazy

Reference

  1. MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013, 489 s.

Doporučená literatura

MAŘÍK, Vladimír, Olga ŠTĚPÁNKOVÁ a Jiří LAŽANSKÝ. Umělá inteligence. Vyd. 1. Praha: Academia, 2013, 489 s.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

umělá inteligence, reprezentace znalostí, sémantické sítě, expertní systémy