Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín

Sociální psychologie v kontextu příbuzných disciplín

 • Sociální psychologie patří do psychologických věd, ale zároveň má z nich nejblíže i k vědám jiným, jako např. ekonomii, právu apod.
 • Je tedy někdy brána i jako průnik psychologie a jiných věd
 • Z psychologických disciplín je jí nejbližší psychologie vývojová, kognitivní, psychologie osobnosti, psychologická metodologie a psychometrie
 • V meziválečném období se sociální psychologie stejně jako většina disciplín, snažila o větší exaktnost, proto se opírala především o psychologickou metodologii a psychometrii (př: Thurstonova intervalová škála na měření postojů)
 • V určitém období se zpochybňovala potřeba sociální psychologie jako samostatné disciplíny s tím, že celá psychologie je vlastně sociální (v posledních 20-25 letech se počítá mezi základní psychologické disciplíny)
 • Sociální psychologie je na první pohled akademická, výzkumná, odtržená od praxe
- Ve skutečnosti má ale velké uplatnění především ve zdravotnictví (většina terapie, nácviky sociální dovedností apod.), školství a ekonomické praxi (fungování sociální institucí, vliv reklamy apod.)
 • Při vzniku mnoha aplikovaných psychologických disciplín dnes stojí i sociální psychologie

Vymezení vztahu uvnitř psychologie

 • Obecná psychologie
 • poskytuje názvosloví všem disciplínám, je to poznatková základna
 • zpětně je též obohacována sociální psychologií v podílu sociální determinace lidské psychiky
 • Psychologie osobnosti
 • velká část osobnosti je sociálně determinovaná
 • Vývojová psychologie
 • styčným bodem je socielizace
 • Pedagogická psychologie
 • sociální psychologie se podílí na přípravě budoucích učitelů, třída je vlastně taková malá sociální skupina

Vymezení sociální psychologie v rámci vědních oborů

 • Sociologie
 • stála u vzniku sociální psychologie (sociologové nemají rádi psychologizování)
 • je komplexnější
 • nezkoumá psychiku, ale může zkoumat postavení, vztahy vůči společnosti apod.
 • sociální psychologii zajímají mechanismy působení uvnitř skupiny z hlediska psychických jevů jedince - skupiny
 • Kulturní antropologie
 • rozdíly v psychice jednotlivých národů - chtěli zjistit specifika a na to potřebovali psychologii
 • Sociální psychologie zasahuje i do dalších oborů: etnografie, filozofie, politologie, právo atd.