Sociální styk

Sociální styk se jako mezi dvěma póly uskutečňuje mezi společenským prostředím a jednotlivcem. Má tři základní složky: sociální percepci, sociální interakci a sociální komunikaci. [1]

Úvod

 • sociální percepce (vnímání a poznávání světa kolem nás, zahrnuje vytváření obrazu o okolí, partnerovi i o člověku samotném). V pedagogické interakci, tedy interakci probíhající v pedagogickém prostředí, rozumíme pod pojmem sociální percepce například způsob, jak učitel vnímá žáka a žák učitele, jak vnímá jeden učitel rodiče a navzájem, jak vidí ředitel učitele, dále jak učitel vnímá celou třídu jako určitou sociální skupinu, jak žáci určité školy vnímají učitelský sbor, rodiče učitele atd.;[1]
 • sociální interakce (něco se mezi účastníky interakce děje, vznikají určité vztahy, které tvoří další rovinu styků, tj. setkání). Jde tedy o souhrn působení, styku mezi jedincem a jeho sociálním prostředím. Nejsilnější místo v sociální interakci zaujímá styk interpersonální. Tento styk může být s převažujícím jednostranným působením subjektů, ale častěji jde o působení oboustranné, kdy oba subjekty jsou aktivní, navzájem se ovlivňují, může docházet ke kooperaci, soupeření, vzájemné pomoci, soutěžení i hře;[1]
 • sociální komunikace (účastníci sociální interakce si již něco sdělují, je prostředkem interakce, lidé se navzájem dorozumívají).[1]

Sociální percepce

Sociální vnímání a sebepojetí jsou těsně spojeny. Je těžké je rozdělit. Vnímání okolního světa závisí na tom, jaké závěry jsme vyvodili z pojetí a vnímání sebe sama. Člověk vnímá sebe sama jako toho, k němuž mají ostatní lidé nějaký vztah, od něhož něco očekávají. A to zcela podstatně ovlivňuje vzájemnou komunikaci. Vnímání sebe sama i vnímání jiných lidí je subjektivní, je ovlivněno více emocemi než logikou.[2]

Sociální percepce nám neříká, čím vnímáme, ale co vnímáme. Je to vnímání lidí a mezilidských vztahů. Informace jsou vnímány tím způsobem, že jsou doplňovány vlastními zkušenostmi, vlastním očekáváním. Mnohdy nám stačí jen vjemy zlomkovité, doplníme je vlastními zkušenostmi, představami a rámcem, který nám vyhovuje, který si přejeme, na který jsme zvyklí. Způsob sociálního vnímání je do určité míry naučený, podmíněný kulturou i sociálním prostředím.[2]

Sociální vnímání je ale přesto proces proměnlivý. Je závislý na životní zkušenosti, současné míře informovanosti a aktuální motivaci (hladový člověk má blíže k zaznamenání různých informací o jídle než sytý, jsme vždy vnímavější k podnětům, které jsou spjaty s našimi současnými potřebami).[2]

Sociální interakce

Interakce je vzájemné působení jedné osoby na druhou. Člení se na pozitivní a negativní. K sociální interakci dochází všude kolem nás, naše každodenní zvyky a interakce s jinými lidmi, do nichž vstupujeme - strukturují a utvářejí naše chování. K sociální interakci může docházet také nepřímo, zprostředkovaně - prostřednictvím korespondence, počítače, mobilního nebo pevného telefonu. Z hlediska subjektů vstupujících do interakce :[3]

 1. jedinec – jedinec
 2. jedinec – malá skupina
 3. malá skupina – malá skupina

V sociální skupině mohou vzniknout tyto formy sociální interakce :[3]

 • Koakce znamená, že členové skupiny pracují na určitém úkolu: relativně nezávisle, bez spolupráce, rivality a soutěžení.
 • Kooperace se vyznačuje tím, že členové skupiny spolupracují při dosahování určitého cíle, necítí při tom rivalitu a ani nesoutěží.
 • Rivalita spočívá ve snaze zvýšit nejen své dosavadní výsledky, ale zároveň se snaží snížit zásluhy partnera, resp. všech ostatních.
 • Soutěžení jako motivace - často přechází do rivality, je to úsilí zlepšit své výsledky a tak překonat jiné osoby ve skupině, převažuje zde konkurence.

Sociální komunikace

Původ pojmu komunikace pochází z latinského ,,communicare" - sdělovat a přenášet informace, radit se s někým. K pojmu se hlásí: sociologie, psychologie, filozofie, pedagogické vědy, biologie, kybernetika, logika, jazykověda, technické vědy, výpočetní technika.[4]

Kterými prostředky neverbální komunikace si lidé něco sdělují:[5]

 • vzájemná blízkost či oddálení;
 • tělesný kontakt;
 • vzájemná poloha, orientace obou lidí;
 • zaujetí postoje, pózování, poloha nohou;
 • gesta, pohyby rukou;
 • pohyby hlavy, kývání apod.;
 • mimika, pohyby obličejových svalů, pohyby očí, pohledy;
 • vzhled a úprava člověka.

Obecné projevy, které doprovázejí naše slovní vyjadřování a které přispívají ke sdělnosti a úspěchu (nebo neúspěchu) naší komunikace:[5]

 • rychlost slovní produkce;
 • rychlost odpovědi na otázku;
 • délka slovního projevu a délka pomlk;
 • poměr délky hovoru každého člověka při dialogu;
 • hlasitost;
 • tón hlasu, zabarvení;
 • pazvuky, používání tzv. parazitních slov, bezobsažná ,,vata", chyby v řeči.

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9.
 2. 2,0 2,1 2,2 STRNADOVÁ, Věra, Sociální vnímání (percepce) [online]. 2007 [cit. 2016-1-5]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_archiv/756.pdf
 3. 3,0 3,1 Sociální interakce [online]. ČADILOVÁ Olga, Mgr, 2009 [cit. 2016-1-5]. Dostupné z: http://www.szsmb.cz/admin/upload/sekce_materialy/sociÁlnÍ__interakce.pdf
 4. SVATOŠ, Tomáš. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. 3. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 158 s. ISBN 978-80-7435-002-3.
 5. 5,0 5,1 SMEJKAL, Vladimír a Hana BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování. 4., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008, 280 s. ISBN 978-80-247-2327-3.

Použitá literatura

 • VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011, 456 s. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • SVATOŠ, Tomáš. Kapitoly ze sociální a pedagogické komunikace: teoretická minima a praktické náměty. 3. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 158 s. ISBN 978-80-7435-002-3.
 • SMEJKAL, Vladimír a Hana BACHRACHOVÁ. Lexikon společenského chování. 4., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2008, 280 s. ISBN 978-80-247-2327-3.

Externí odkazy

Psychologie a komunikace (sociální interakce)

Související články

Sociální vnímání (percepce)

Zdroje obrázků

Klíčová slova

sociální percepce, sociální kompetence, sociální interakce, pedagogická komunikace, sociální dovednosti, verbální a neverbální komunikace, sociální komunikace