Specifické vývojové poruchy učení

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg


Bývají definovány jako Neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti.

Mezinárodní klasifikace nemocí

Dělení

Specifická porucha čtení Specifická porucha psaní Specifická porucha počítání Smíšené poruchy školních dovedností Jiné poruchy nespecifikované


Dyslexie (s.p. čtení) Dysortografie (s.v.p. pravopisu) Dysgrafie Dyskalkulie (počítání a matematické schopnosti) Dyspraxie (porucha schopností motorických fcí) okrajové: Dyspinxie (porucha Dysmusie (hudebních schopností)

Příčiny poruch

Dědičnost
Obtíže v období prenatálním (kouření v těhotenství, stres, alkohol, návykové látky atp.), perinatálním (velmi časté!!-přidušení, dlouhý porod, jiné komplikace, mechanické poškození) či postnatálním (infekce, virová onemocnění atp.)
Předčasně narozené děti (delší pobyt v inkubátoru atp., souvisí i s nevhodným chováním matek před porodem viz. výše prenatální období)

Dyslexie: Oslabené dílčí fce (na jejichž podkladě se pak projevují poruchy) Problém s analýzou a syntézou se sluchovou diferenciací s pravolevou orientací atp. s krátkodobou pamětí

obtíže při čtení d, p, m, n, malé, velké O dlouhá slova, zaměňování jednotlivých písmen (k čte jako l) –lokomotiva může číst jako kolomotiva, často si slova domýšlí, může se stát, že vynechává, přidává slabiky jakoby může vyrážet předložku (V lese) problém bývá porozumění textu! I když žák komolí, kupodivu nemusí být špatné porozumění

Disortografie: Porucha pravopisu Obtíže na podkladě sluchové diferenciace a percepce, sluchová analýza, syntéza Specifické dysortografické chyby X gramatické chyby Vynechávání, přidávání písmenek Problémy s rozlišením měkkého, tvrdého i,y (hodini tykají) V lese -tady by bylo napsáno dohromady vlese –problémy s konci a začátky slov Nejlépe se pozná při diktátech! V poznámkách, které si zapisuje na základě sluchu atp. Nejen v češtině, ale určitě velmi významný problém i v matematice -rýsování

Dysgrafie: Porucha psaní jako takového Často problém s motorikou, koordinací pohybů, motorickými fcemi jako takovými Problém je písmo, kvalita a čitelnost písma (problém může být ve špatně zafixovaném úchopu, ale to ještě není disgrafie) Písmo je velmi neuspořádané, žák má problém udržet se na lince (něco nad linkou, něco pod linkou, často je problém se trefit.) Kolísá sklon písma Bývá problém s tím dodržet nějaký tvar písmena, žák zaměňuje tvarově podobná písmena (Z, R..) Často škrtance, přepisy (záleží na psacím náčiní) Písmo často nečitelné nejen pro ostatní, ale i pro žáka!!!!!

Dyskalkulie: Převážně se projevuje v matematice, ale všude tam, kde se pracuje s čísly (fyzika, chemie..) Když jen není nadání na matematiku, ještě neznamená dyskalkulii. Velmi obtážná orientace v číselné řadě, v časové ose, teploměr Velmi obtížné pojmy větší x menší Problém s matematickými znaménky (co je :, co je x atp.) Problém vůbec napsat číslo (13 mohou psát jako 31) Problém číst matematické znaky Není diagnostikovaná moc často (v češtině méně než ostatní poruchy) Častěji snížené nadání pro matematiku

Dyspraxie
Dyspinxie
Dysmusie


Ideální zjistit na základní škole. Poruchami trpí i dospělí –ideální je, pokud se zjistí již na základní škole a co se dá, tak se odcvičí a zmírní, popřípadě porucha zmizí úplně Metody: Čtení s okénkem Dítě se střídá s dospělým (chvíli se jen dítě soustředí na to, co slyší..) Pro starší: Seznámit se se složitým textem

jednak je třeba pracovat na zlepšovaní techniky (pokud porucha se čtením –čtení, pravidelně, stačí chvilička, ale každý den, zvolit vhodné metody, podle toho, jaký typ chyb žák dělá (třeba čtení s okénkem)

-je třeba pracovat na deficitech dílčích fcí (při reedukaci musíme cvičit např. pravolevou orientaci, sluchové vnímání –podle poruchy)

Častěji se setkáváme s kombinací těchto poruch (dítě má zároveň dysgrafii a dysortografii atp.), často také přidružena porucha pozornosti atp. Poruchy učení řadíme do zdravotního postižení -studenti se zdravotním postižením skládají maturitní zkoušku za přizpůsobených podmínek!! (př. pro nevidomé brailovo písmo atp.), tzn,. i žáci s poruchou učení mají mít přizpůsobené časové podmínky (delší časová dotace, záložky, zvýrazňovače pro dislektiky atp. –na doporučení poradny Individuální vzdělávací plán je možné nastavit pouze na dva roky, poté je třeba udělat kontrolu (zda i nadále potřebuje uzpůsobené podmínky, zda mu to pomáhá atp.)

Odkazy

Reference


Použitá literatura