Státnicové otázky (nMgr) z vývojové psychologie

Otázka Vypracovává
1. Předmět vývojové psychologie a aplikace jejích poznatků
2. Definice vývojové psychologie, obsah obecné a speciální vývojové psychologie
3. Z kterých poznatkových zdrojů a vědních disciplín čerpá vývojová psychologie
4. Východiska základních teorií vývojové psychologie
5. Vzájemný vztah hlavních determinant lidské psychiky
6. Členění životního cyklu, proces zrání či učení, kontinuita či diskontinuita vývoje, periodizace vývoje
7. Historické zdroje vývojové psychologie ve filosofii a směrech 19. stol.
8. Darwinem inspirované vývojové teorie, rozvoj zoopsychologie, psychologie národů a kulturní antropologie, na ně navazující směry vývojové psychologie
9. Počátky psychologie dítěte na přelomu 19. a 20. století
10. Vyústění raných studií dítěte ve školy a teoretické proudy v počátku 20. století
11. Rozpor jako zdroj vývoje, obecné a biologické rozpory (příklady)
12. Aplikace zákona vztahu kvality a kvantity na křivce vývoje (stupňovitost kritické fáze,akcelerační a decelerační fáze)
13. Obecný směr vývoje orgánů a funkcí
14. Interakce organismu a prostředí
15. Individuálnost průběhu vývoje
16. Základní typy výzkumných projektů ve vývojové psychologii, jejich přednosti a nevýhody
17. Myšlenková a klinická východiska vycházející z raného socioemocionálního vývoje dítěte
18. Myšlenková východiska těžící z analýzy zrání kognitivních struktur, přehled fází kognitivního vývoje dle Piageta
19. Procesy asimilace a akomodace, interiorizace a decentralizace ve vývoji
20. Nástup sémiotické funkce a s tím spojené změny v poznávání
21. Konfrontace Piagetových kruhových reakcí s učením vhledem a intrumentálním učením
22. Vliv kognitivní úrovně na sebepojetí, hru a sociální vlivy
23. Základní reflexy u novorozence, srovnání nedonošeného a donošeného dítěte
24. Nejranější vývoj senzoriky: vestibulární aparát, hmatový, zrakový, čichový, sluchový analyzátor
25. Předřečové projevy dítěte, na dítě zaměřená řeč a její charakteristiky
26. Deprivace a obohacování prostředí (teorie, výzkumy)
27. Různá pojetí procesu socializace, rozdílné společensko kulturní normy a cíle v procesu socializace
28. Proces socializace a morální vývoj
29. Různé interpretace hry a význam hry ve vývoji člověka
30. Vývoj dětské kresby, diagnostická hodnota kresby


Doporučená literatura

Několik vybraných doporučených titulů:

  • Langmeier, J.: Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Avicenum, Praha, 1983
  • Langmeier, J.; Matějček, Z. : Psychická deprivace v dětství, Avicenum, Praha, 1974
  • Morgensternová, M., Šulová,L., Scholl,L.: Bilingvismus a interkulturní komunikace. Wolters Kluwer, Praha, 1. Vyd., 2011
  • Piaget, J.; Inhelderová, B. : Psychologie dítěte, SPN, Praha, 1970
  • Šulová, L.: Raný psychický vývoj, Karolinum, Praha, 2005, 2010
  • Šulová, L.: hesla: Mary D. Salter – Ainsworthová, Attachment, Socioemocionální vývoj, John Bowlby, Současná česká rodina-charakteristické znaky, Základní funkce rodiny, Zdravá funkční rodina (celkově 7 hesel) In: Malina, J.: Antropologický slovník, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009
  • Šulová, L.: Morálně-etický vývoj dítěte. In: Weiss, P. a kol.: Etické otázky v psychologii. Portál, Praha, 2011, str. 123-141
  • Šulová, L., Fait, T., Weiss, P. (eds.): Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví, Maxdorf, Praha, 2011, 439 str.
  • Šulová, L. a kol.: Význam domácí přípravy pro začínajícího školáka, Wolters Kluwer, Praha 2014, 248 str.,
  • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I. a II., Karolinum, Praha, 1996

Dále použít ke studiu povinné a doporučené zdroje ze seznamu, který je určen pro dílčí zkoušku z vývojové psychologie a odborné prameny, které jsou doporučovány a představovány během přednášek z vývojové psychologie.