Státnicové otázky z Politické sociologie

Otázka
1. Vysvětlete, čím se zabývá politická sociologie. Co je to politika? Čím se liší různé koncepce politik (např. správa věcí veřejných, umění vládnou, moc, kompromis, konsensus)? Charakterizujte pojmy legitimita, moc, autorita.
2. Vysvětlete pojem ideologie (např. Mannheim, Marx, Seliger) a uveďte funkce ideologie. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi konzervatismem, liberalismem (klasickým a moderním) a socialismem, např. jejich pohled na svobodu, tradici, změnu, rovnost.
3. Problém elit a politických stran v sociologii (např. Pareto, Mills, Katz & Mair).
4. Jak je možné vysvětlovat volební účast z pohledu teorie socioekonomického statusu a zdrojů, občanských orientací, racionální volby, mobilizace a zapojení do společnosti, valenčního nebo habituálního hlasování? Je důležitá?
5. Načrtněte historický vývoj sociálních hnutí (stará sociální hnutí, nová sociální hnutí). Vysvětlete základní východiska teorií mobilizace zdrojů, politických příležitostí a tzv. rámování (framing).
6. Jak se vyvíjel politický aktivismus v Československu a ČR přibližně od poloviny 20. století po současnost? Pomocí kterých teorií lze tento vývoj zkoumat? Aplikujte vybrané teorie na konkrétní historické momenty.
7. Definujte pojmy demokracie, polyarchie, otevřená společnost, procedurální demokracie a pluralismus. Jaké historické procesy vedly ke vzniku moderní demokracie?
8. Charakterizujte autoritářské a totalitní režimy (např. podle Linze, Arendtové, Sartoriho). Uveďte příklady těchto režimů.
9. Charakterizujte teorie politické kultury G. Almonda a S. Verby (občanská kultura), R. Ingleharta (postmaterialismus) a R. Putnama (politická kultura a sociální kapitál).
10. Vysvětlete pojmy národ, národnost, etnicita, národní stát a nacionalismus. Jaké historické procesy vedly ke vzniku národních států v Evropě (např. podle Ernesta Gellnera)?
11. Shrňte základní momenty poválečné imigrace v Evropě a související problémy s konceptem občanství. Pojem předsudek a základní východiska teorie kontaktu a teorie ohrožení. Metodologické problémy při výzkumu předsudků.
12. Jak lze definovat občanskou společnost? Jak se měnila občanská společnost a chápání pojmu občanské společnosti od antiku po současnost?
13. Charakterizujte problematiku korupce na pozadí těchto konceptů: Sociální deviace a dezorganizace, normy, teorie racionální volby. Jaké jsou metodologické problémy zkoumání korupce?
14. Co je to politická psychologie? Vysvětlete pojem politická socializace, autoritářská osobnost, Milgramův experiment, stanfordský vězeňský experiment a uveďte teorie o původu agresivity.