Suprasegmentální prvky v dětské řeči

 • dlouho převaha segmentálního výzkumu
 • ze suprasegmentálních nejdříve ty segmentálně uchopitelné věci, např. vývoj slabičných shluků
 • čtyřdenní děti rozpoznávají prozodii mateřského jazyka
 • × ještě 12leté děti nemají prozodii zcela zvládnutou, např. vytýkání


 • 3 akustické domény:
- frekvence F0
- temporální poměry mezi prvky hlasového signálu
- amplituda zvuku – spíš zkoumat tvar celého spektra (hodně přibližně hlasitost)
 • uspořádání prominencí v čase vede k rytmu
 • dítě používá ukončování klesavým melodémem ještě předtím, než se naučí třeba jednoslovné promluvy
 • David Christol? – pro angličtinu navrhl, že dítě má osvojenu celou škálu melodémů asi v 18 měsících
 • Gabriela Konopczinska (Francie) – také zjistila, že melodie se osvojuje dřív než slova


Přízvuk

 • rozdíl mezi jazyky s fixním a pohyblivým přízvukem, ale ještě 2leté děti např. germánských jazyků neumí přízvuk správně používat
 • u nepřízvučných slabik často dochází k elizi, zvlášť když je iniciální (příznaková)
 • Owens – tematika dvouslovných promluv
- dítě může akcentování využít k upřesnění významu


Hypotézy ohledně melodických rysů

 • závislostní – zohledňuje to, že zpomalujeme kvůli melodii → jedno na druhém závisí a dítě si to osvojuje spolu (melodii + závěrové zpomalování)
 • bezzávislostní – dítě se každý rys učí zvlášť
 • chtěli zjistit, který z nich se rychleji učí – pokud by se učily obě stejně, platila by ta závislostní hypotéza
 • intonační kontury jsou stabilnější, závěrové zpomalování je více náhodné


Reference

 • Sovák, M. (1984): Logopedie předškolního věku. Praha: SPN.
 • Vihman, M. M. (1996): Phonological development. Oxford: Blackwell. (kap. 3-4)
 • Owens, R. E. (2000): Language development: an introduction. Boston, London: Allyn&Bacon. (kap. 2, 4, a 8)
 • Fitch, W. T. (2000): The evolution of speech: a comparative review. Trends in cognitive sciences, roč. 4, č. 7, s. 258-267.
 • Škodová, E. - Jedlička, I. a kol. (2003): Klinická logopedie. Praha: Portál. (část III)


Zpět na rozcestník: Osvojování řeči | Fonetika