Teorie atribuce

Základní teorie atribuce

 • korespondující usuzování - lidé k chování, které vidí, přisuzují určité vlastnosti, korespondující charakteristiku člověka
 • atribuce záměru: zda chování bylo účelné, zda člověk věděl o účincích tohoto chování, pokud zjistíme že ano, následuje atribuce dispozice
 • atribuce dispozice: hledání, která charakteristika byla příčinou chování
 • kovariance - společný výskyt, H. Kelley, srovnání jednání v minulosti a současnosti
 • kovariační teorie - v různém čase a v různých situacích zjišťujeme, které faktory jsou přítomné, když se vyskytují či nevyskytují určité důsledky
 • základní kritéria atribuce:
 • distinktivnost - odlišnost, variabilita podnětu, nakolik člověk reaguje stejně v různých situacích
 • konsensus - v jedné konkrétní situaci se chovají lidé stejným způsobem
 • konzistence - soudržnost v čase, zda se člověk v dané situaci pokaždé zachová stejně

Teorie kauzálních schémat - Kelley

 • koncepce jedince o způsobu vzájemného působení dvou nebo více příčinných faktorů vzhledem k určitým důsledkům
 • schéma mnohonásobných dostatečných příčin - kterákoli z možných příčin je dostačující pro produkci daného výsledku
 • schéma mnohonásobných nevyhnutelných příčin - musí působit více činitelů, aby se dosáhlo určitého účinku


Atribuční procesy (interpretace)

 • jsou dominantní otázkou sociální psychologie 70. 80. let
 • předmětem zkoumání těchto teorií je především kauzalita, její vnímání a důsledky tohoto vnímání
 • průkopníkem v oboru je Fritz Heider
 • tvrdí, že průměrný člověk se snaží získat stabilní a smysluplné dojmy o druhých
 • atribuční proces zahrnuje vyvozování stabilních struktur a procesů týkajících se lidí a prostředí a jejich dispozičních stavů na základě pozorovatelných znaků
 • jde o hierarchický proces směřující od povrchnějšího k hlubšímu
 • příčiny jsou lokalizovány jako vnější a vnitřní
 • vnitřní jsou charakteristiky aktérů událostí

Teorie korespondujících inferencí Jonese a Davise

 • chování aktéra se může vysvětlovat buď na základě situačních faktorů nebo na základě záměrů, motivů cílů nebo vlastností aktéra o tom rozhoduje pozorovatel
 • ten zpracovává informace směrem od výsledků chování a samotného chování k vysouzení vnitřních dispozic osoby
 • zvažuje, zda byl aktér schopen záměrně vyvolat cílový stav
 • atribuce (inference) je korespondující, když dispozice přisuzovaná aktérovi koresponduje s chováním od kterého je tato dispozice odvozena
 • faktory, které ke korespondující inferenci vedou chování je sociálně žádoucí, čím méně je rozdílných důsledků činnosti, tím více inference korespondují
 • z motivačních faktorů je to hédonická relevance a personalismus
 • bude tím spíše inferentní čím více se pozorovatel domnívá, že je směřováno na něj

Kovarianční teorie H. M. Kelley

 • při atribuci chování aktéra, v různém čase a na různých místech zjišťujeme, které faktory jsou či nejsou přítomné a jaké důsledky se tedy vyskytují či nevyskytují
 • existují interní atribuce (příčina spočívá v aktérovi) a dva typy externích atribucí (vnější předmět a vnější okolnosti)
 • Kelley aplikuje tři základní kritéria na posuzování atribucí "naivním vědcem", tedy pozorovatelem
 • distinktivnost - týká se specifičnosti chování vzhledem k danému podnětu
 • konsensus - týká se interpersonální univerzálnosti chování vzhledem k danému podnětu
 • konzistence - týká se stálosti chování jedince v průběhu času a rozdílných situacích

Zdroje